Hivatali ügyek/Papír alapú ügyintézés

Ügyintézés - Településképi bejelentési eljárás

Településképi bejelentési eljárás

Ügyleírás:

Az eljárás célja, hogy Dunakeszi Város területére készülő, az épített környezet alakítását és védelmét érintő építészeti- műszaki tervek szakszerűségét és magas színvonalát elősegítése, valamint az ezzel kapcsolatos követelményeket érvényre juttassa. E körben különösen fontos a meglévő településkép értékeinek védelme, a településkép harmonikus alakításának elősegítése, a településrendezési és településfejlesztési döntések hatékony érvényre juttatása, az ezekkel ellentétes hatások mérséklése.

Építménnyel kapcsolatos építés, beavatkozás megkezdése előtt a 61/2012 (XII.19.) Önkormányzati rendelet 8. §-ban felsorolt esetekben településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni.

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni a jogszabály szerint építési engedélyezés nélkül végezhető építési tevékenységek közül az alábbi tevékenységek esetében:

a) a műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló meglévő épület átalakításának kivételével az építési engedéllyel építhető építmény felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, ha az építési tevékenységgel az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell

a1) megváltoztatni,

a2) átalakítani,

a3) elbontani,

a4) kicserélni,

a5) megerősíteni vagy

a6) változatlan formában újjáépíteni,

b) meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró – áthidalóját nem érintő cseréje, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása,

c) az  épület  homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell:

c1) megváltoztatni,

c2) átalakítani,

c3) megbontani,

c4) kicserélni,

c5) megerősíteni vagy

c6) újjáépíteni,

d) épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása,

e) kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet, kivéve műemléki jelentőségű területen a telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló új épület építését, vagy meglévő épület építésügyi hatósági engedélyhez kötött bővítését vagy átalakítását,

f) nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot,

g) önálló reklámtartó építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot, beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot,

h) a 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése,

i) utcafronti kerítés építése, meglévő átalakítása, korszerűsítése, bővítése,

j) nem építési kivitelezéshez kapcsolódóan az 1 hónapnál tovább fennmaradó mobil illemhely, mobil mosdó elhelyezése, árnyékszék építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése,

k) szellőző-, klíma- építményen vagy építményben való elhelyezése, ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit

k1) megváltoztatni,

k2) átalakítani,

k3) megbontani,

k4) kicserélni,

k5) megerősíteni vagy

k6) újjáépíteni,

l) építménynek minősülő szelektív és háztartási célú hulladékgyűjtő, tároló, árnyékoló elhelyezése,

m) elektronikus hírközlési építmény:

l1) műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha annak bármely irányú mérete a bruttó 6,0 m-t nem haladja meg, vagy

l2) az antennatartó szerkezet méretétől függetlenül a szerkezetre antenna felszerelése, ha az antenna bármely irányú mérete a 4,0 m-t nem haladja meg,

n) mindazokat az a) – c) pontjába nem tartozó építési munkákra, amelyek érintik az épület, építmény külső megjelenését és látványát,

o) építményben az önálló rendeltetési egység(ek) rendeltetésének megváltoztatása.

A bejelentési eljárást az építtető, a tervező vagy annak megbízottja (együttesen: kérelmező) kezdeményezheti. A kérelmet papír alapon kell benyújtani, két eredeti példányban, személyesen a Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy postai úton. A bejelentő az igazolást vagy az építés tevékenység megtiltásáról szóló döntést postai úton megkapja. Az építési tevékenységet az igazolás kézhezvételével kezdheti meg.

Amennyiben nem biztos abban, hogy kell-e bejelentési eljárást lefolytatnia a tervezett tevékenységével kapcsolatosan kérjük, írjon az ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu email címre.

A 61/2012 (XII.19.) Önkormányzati rendelet intézkedik azokra az esetekre is, amikor a polgármesteri döntést megszegik, vagy a bejelentést elmulasztják. Ezekben az esetekben településképi kötelezés alkalmazható, amelynek keretében 50 ezer forint pénzbírság szabható ki, továbbá az eredeti állapot helyreállítására, bontásra is kötelezhetők a szabályszegők. Ha a kötelezésben foglaltak a megadott határidőn belül nem teljesülnek, a bírság ismételten kiróható.

Hatáskör és illetékesség:

Dunakeszi Város Polgármestere

Szükséges okiratok, mellékletek:

A településképi bejelentéshez dokumentációt kell mellékelni. A dokumentációnak – a kérelem tárgyának megfelelően – a következő munkarészeket kell tartalmaznia:

  • műszaki leírást, a telepítésről és az építészeti kialakításról,
  • helyszínrajzot a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
  • alaprajzot,
  • homlokzatot,
  • utcaképi vázlatot, színtervet, látványtervet.

Ügyintézés díjszabása:

A településképi bejelentési eljárás illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

2016. évi LXXIV törvény a településkép védelméről

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

61/2012. (XII. 19.) Önk. rendelet a településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárás szabályairól


Gyakran ismételt kérdések

Ha elutasítják a kérelmet, hová lehet fordulni?

A polgármester döntésével szemben fellebbezni az „az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi  LXXVIII. törvény 30/D. §  (3) pontja alapján a települési önkormányzat képviselő-testületénél lehet.

Szellőző-, klíma- építményen való elhelyezése településképi bejelentéshez kötött?

Igen. A HÉSZ alapján azonban épület utcai homlokzatára nem helyezhető el, legfeljebb erkély takart részére.

Nyomtatványok - Településképi bejelentés

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:
2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

E-mai címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitva tartás:

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Új Széchenyi terv