Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI  TÁJÉKOZTATÓ

 

Dunakeszi Önkormányzata www.dunakeszi.hu honlapján, illetve elektronikus hírlevele kapcsán kezelt személyes adatok kezeléséről

 

A Dunakeszi Város Önkormányzata (2120 Dunakeszi, Fő út 25., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.

I. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ ADATAI

A Szolgáltató cégneve: Dunakeszi Város Önkormányzata

A Szolgáltató székhelye: 2120 Dunakeszi, Fő út 25.

A Szolgáltató telefonos elérhetősége: 27-542-800

E-mail: programiroda@dunakeszi.hu

Hírlevél céljából történő adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-106862/2016


II. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 

A jelen tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info törvény) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni az alábbiak szerint.

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy

Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható (jelen tájékoztató esetében a Felhasználó);

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja (jelen tájékoztató esetében a Szolgáltató);

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Közvetett adattovábbítás: személyes adatnak valamely harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére továbbítása útján valamely más harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére történő továbbítása

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
Adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján


III. ADATKEZELÉS ELVE

A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Info törvénnyel – összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli. A Szolgáltató kötelező adatkezelést a www.dunakeszi.hu honlapon nem végez.


IV. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

 
V. A KEZELT ADATOK KÖRE

Felhasználói személyes adat nem képződhet a honlap látogatásával összefüggésben, csak akkor, amikor a Felhasználó a hírlevélre regisztrál. A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során és azt követően, illetve papír alapú hozzájáruló nyilatkozaton megtett a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján a Felhasználó alábbi személyes adatait kezeli: Felhasználó e-mail címe.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

VI. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A honlap működésének, illetve a hírlevél célja elsősorban a közvélemény tájékoztatása a Dunakeszin történő közéleti eseményekről, elért eredményekről, valamint Dunakeszi város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának tevékenységéről.


A hírlevél küldéséhez szükséges Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a város lakosainak tájékoztatása az eseményekről és közérdekű információkról, képviselő-testületi döntésekről.


VII. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, ADATOK MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE

A Szolgáltató a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban kezelt személyes adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig, a hírlevélre történt feliratkozás fennállásáig kezeli.

A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
A szolgáltató a személyes adatokat harmadik fél részére nem továbbítja.

A kezelt adatokat Szolgáltató nem gyűjti, azokat a Felhasználó a regisztráció során bocsátja rendelkezésre. A hírlevélre történő regisztráció során megadott személyes adatainak a módosítását a Felhasználó a weboldalon történő belépését követően bármikor módosíthatja.
A Felhasználó a programiroda@dunakeszi.hu email címre küldött elektronikus levél útján, illetve szolgálgató székhelyére küldött írásos megkeresésében kérheti személyes adatai törlését a Szolgáltatótól.

A törléshez való jog érvényesítése érdekében Szolgáltató haladéktalanul törli a Felhasználó személyes adatait, ha az adatkezelés jogellenes, a Felhasználó az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi vagy az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy az adatkezelés célja már megvalósult.

A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében a Szolgálató ha az általa kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat - különösen a Felhasználó kérelmére - haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti.

 

A Szolgáltató adatfeldolgozót nem vesz igénybe.


VIII. COOKIE KEZELÉS A HONLAPON

Tájékoztatjuk, hogy Dunakeszi Önkormányzata, weboldalának www.dunakeszi.hu böngészése közbeni felhasználói szokások elemzése céljából, cookiekat (mérőkódokat) használ. Ezek a cookiek nem tudják Önt személy szerint beazonosítani. Az információ gyűjtésének célja, hogy megtudjuk a honlapra látogatókról általánosságban, hogyan használják weboldalunkat. Ez alapján tudjuk honlapunkat továbbfejleszteni. (Például, hogy melyik oldalt nézte meg, a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes látogatások/munkamenetek ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.)

 

IX.TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által a weboldal szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a programiroda@dunakeszi.hu email címen vagy a 27-542-800-as telefonszámon. A Szolgáltató a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül adja meg a kért tájékoztatást. A korábban a Szolgáltató részére megadott e-mail címről érkezett igényt a Szolgáltató a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha megfelelően igazolta felhasználói minőségét.


X. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, (+36) 1 391 1400, www.naih.hu).

 

___________________________________________________________________________________________________________________

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Dunakeszi Város Önkormányzata által szervezett nyereményjátékok során kezelt személyes adatokról

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 14. §-a szerint tájékoztatjuk a részvevőt, hogy Dunakeszi Város Önkormányzata által szervezett nyereményjátékban való részvételhez kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Felhasználó hozzájárulásán alapul.

Az nyereményjátékban való regisztrációval, azaz a nyereményszelvény kitöltésével, így adatainak (nevének, telefonszámának, illetve lakcímének) megadásával a résztvevő kifejezetten, írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

A nyereményjáték során az Önkormányzat a jogszabály és a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. §, továbbá a gazdasági és reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6.§ (5) bekezdése alapján kezeli a résztvevő által megadott alábbi személyes adatokat a nyereményjáték lebonyolítása és az esetleges nyeremény(ek) átadása érdekében:

- név,

- telefonszám, valamint

- lakcím.

Az adatokat kizárólag a nyereményjátékok lebonyolításáért felelős Dunakeszi Programiroda (2120 Dunakeszi, Fő u. 25., programiroda@dunakeszi.hu) munkatársai ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama a nyereményszelvény kitöltésétől az eredményhirdetést követő 30. napig tart.

 

A Programiroda a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban kezelt személyes adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig, a hírlevélre történt feliratkozás fennállásáig kezeli.

A Programiroda a személyes adatokat bizalmasan kezeli, megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
A Programiroda a személyes adatokat harmadik fél részére nem továbbítja.

A kezelt adatokat Programiroda nem gyűjti, azokat a Felhasználó a regisztráció során bocsátja rendelkezésre. A nyereményjátékra történő regisztráció során megadott személyes adatainak a módosítását a játékos bármikor módosíthatja.

A játékos a programiroda@dunakeszi.hu email címre küldött elektronikus levél útján, illetve a Programiroda székhelyére küldött írásos megkeresésében kérheti személyes adatai törlését a Programirodatól.

A törléshez való jog érvényesítése érdekében Programiroda haladéktalanul törli a játékos személyes adatait, ha az adatkezelés jogellenes, a játékos az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi vagy az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy az adatkezelés célja már megvalósult.

A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében a Programiroda ha az általa kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat - különösen a játékos kérelmére - haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti.

 

A Programiroda adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználót megilletik az Infotv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 22.§-ban meghatározott hatósági eljárás kezdeményezése, illetve 23.§-ban meghatározott bírósági jogérvényesítés lehetősége.

 

A résztvevőt a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, (+36) 1 391 1400, www.naih.hu). 

- e-mail –programiroda@dunakeszi.hu

- levelezési cím – 2120 Dunakeszi, Fő u. 25.

Adatkezelési nyilvántartási szám:

NAIH-139312/2018

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

 

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy 

az építéshatósági ügyek

2020. március 1-jével a

Kormányhivatalhoz kerültek.

 

Főépítészi iroda ügyfélfogadása

Tájékoztatjuk a kedves ügyfeleket,

hogy Passa Gábor főépítész 2021.

január 20-án és 27-én személyesen

nem tart ügyfélfogadást, csak a

kolléganői tartanak ügyfélfogadást.

2020 március 1-jétől:

Hétfő
(ügyfélszolgálat)
13:00 - 17:30

Szerda
Passa Gábor
főépítész

 

13:00-16:00
bejelentkezés:
foepitesz@dunakeszi.hu

Péntek
(ügyfélszolgálat)

08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Új Széchenyi terv