Közérdekű

2020.07.31

Pályázati felhívás – Dunakeszi, volt Gárdonyi Géza Szakmunkásképző épülete

Dunakeszi Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet az 5061/6 hrsz, „kivett iskola” megnevezésű, a valóságban Dunakeszi, Állomás sétány 12. szám alatt található ingatlan értékesítésére

Közzététel: 2020. július 31.

1. A pályázatot kiíró szerv neve, székhelye:

Dunakeszi Város Önkormányzata 2120 Dunakeszi, Fő u. 25.

2. A pályázat célja:

A található ingatlan értékesítése, kizárólag idősek otthona megvalósítása érdekében.

3. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, árlejtéses, név megjelölésével lehet pályázni. 

4. A pályázat tárgya:

A Dunakeszi Város Önkormányzata tulajdonában álló, 5061/6 hrsz, „kivett iskola” megnevezésű, 1911 m2 területű, a valóságban Dunakeszi, Állomás sétányon található ingatlan és a rajta található 1739,9m2 nettó alapterületű felépítmény értékesítésére, a mellette található parkoló (sportpálya) területe nélkül.

Minimális vételár: nettó 114.300.000.-Ft +ÁFA

5. Pályázati biztosíték kikötése, valamint a vételár megfizetésének feltételei:

A pályázónak 2 millió Ft összeget pályázati biztosítékként be kell fizetnie Dunakeszi Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15731247 számú fizetési számlaszámára és a befizetést bizonylattal igazolnia kell az Önkormányzat felé a pályázati anyag részeként. 

A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a teljes vételár megfizetésének időpontjában beszámításra kerül a vételárba előlegként. A pályázaton nem nyert pályázó részére a pályázati biztosíték összege a Képviselő-testület döntését követő 15 napon belül visszafizetésre kerül.

A megfizetett ajánlati biztosíték az ajánlattevők javára nem kamatozik, a visszatérített ajánlati biztosíték után Kiíró ügyleti kamatot nem fizet.

Az ajánlattevő részére az ajánlati biztosíték nem jár vissza, ha az ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonja, mert az bánatpénzként a Kiírót illeti meg.

Amennyiben a szerződés megkötését követően a nyertes ajánlattevő eláll a szerződéstől a pályázati biztosítékként befizetett összeg nem jár vissza, azt Dunakeszi Város Önkormányzata mint a szerződés meghiúsulása esetére járó bánatpénzt köti ki. Akkor sem jár vissza a pályázati biztosíték továbbá, ha a szerződés megkötése a pályázónak felróható, vagy az ő érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg. 

A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy a képviselő-testületi döntést követő 60 napon belül az adásvételi szerződést megköti és, hogy az általa felajánlott vételár teljes összegét az adásvételi szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül megfizeti az Önkormányzat számára. Az ingatlan vételára az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII. törvény 86.§-a alapján Áfa köteles. 

6. Egyéb információk, kikötések:

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

A pályázat eredményeként megkötött adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele az MNV Zrt., mint a Magyar Állam nevében az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv nemleges nyilatkozata, vagy az elővásárlási jog gyakorlására meghatározott 35 napos nyilatkozattételi határidő eredménytelen letelte.

A pályázat eredményeként megkötendő adásvételi szerződésben Önkormányzat 20 éves időtartamra dologi jogi hatályú visszavásárlási jogot köt ki arra az esetre, ha a vevő vagy jogutódja mégsem öregek otthona céljára hasznosítja az ingatlant, vagy azt elbontja. Ez esetben önkormányzat jogosult az ingatlant egyoldalú nyilatkozatával visszavásárolni.

Pályázó vállalja, hogy 5 éven belül végleges működési engedélyt szerez idősek otthonára és azt az adásvételi szerződés megkötését követő 20 évig működteti.

Dunakeszi Város Önkormányzata javára a birtokbaadástól számított 20 évre visszavásárlási jog kerül bejegyzésre. A visszavásárlási jog a 20 év elteltét követően törlésre kerül. Tovább értékesítés esetén az ingatlan csak a vállalt kötelezettségekkel együtt értékesíthető.

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a Hirdetményben és az eljárási határidőket meghosszabbítsa.

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a benyújtási határidő lejárta előtt - a pályázatot indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot indokolás nélkül az eljárás bármely szakaszában eredménytelennek minősítse vagy a Pályázati Felhívást egyébként módosítsa. A pályázat visszavonásáról, módosításáról vagy eredménytelenné nyilvánításáról hozott kiírói döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

7. A pályázaton való részvétel feltétele:

A pályázaton csak azok vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot a pályázat benyújtására vonatkozó határidő lejártáig megfizették az Önkormányzat számlájára. 

8. A pályázatnak tartalmaznia kell:

• az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

- a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására,

- az általa vállalt kötelezettségek teljesítésére, 

- az alap vételár összegére (nettó vételár+27%Áfa) és a végleges ajánlat teljesítésére, 

- az ajánlati kötöttségre vonatkozóan

- az ingatlan kizárólag idősek otthonra céljára történő hasznosítására és megőrzésére.

• a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot,

• az elvégezni kívánt fejlesztés, beruházás ismertetését,

• nem természetes személy pályázó köteles benyújtani a nyilvántartásba vételét igazoló okiratot, valamint aláírási címpéldányt, illetve képviseleti jogosultságot igazoló okiratot.

9. A pályázat benyújtásának helye, módja, határideje:

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal

dr. Németh Samu részére

2120 Dunakeszi, Fő u. 25., „5061/6 hrsz-ú ingatlan értékesítése” feliratú zárt borítékban.

A pályázó ajánlatát zárt, felirat nélküli borítékban 1 példányban, hivatalos cégszerű aláírással, az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig és helyen az adott pályázatra utaló jelzéssel személyesen, postán vagy meghatalmazottja útján nyújthatja be. Az ajánlat minden oldalát (üres oldalakat is) kézjeggyel kell ellátni.

Az ajánlatétel határideje: 2020. augusztus 31. 10.00 óra

10. Borítékbontás kezdete, helye: 

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal, I. em 119. szoba. 10.00 órakor

11. A végleges ajánlat megadása, az árlejtés szabályai:

A borítékok bontását követően az ajánlatkérő a beérkezett alap ajánlatokat megvizsgálja. Amelyek elérik vagy meghaladják a nettó 114.300.000.-Ft összegű minimális vételára, azoknak van lehetőségük az árlejtésben részt venni. A többi ajánlat érvénytelen.

Az árlejtés során az ajánlattevők új ajánlataikat körönként egyszerre tehetik meg úgy, hogy azokat lezárt borítékba helyezik el, ezek bontása egyidejűleg, helyben történik. Amennyiben bármely ajánlattevő szeretne újabb, magasabb összegű ajánlatot tenni, úgy újabb kör indul, egészen addig, amíg senki nem kíván újabb ajánlatot tenni.

A pályázat nyertese az árlejtést lezárása eredményeképpen legmagasabb összegű vételárat megajánló ajánlattevő.

12. A pályázatra vonatkozó további kérdések feltevésének, valamint a válaszok megadásának helye és módja: 

A pályázatra vonatkozó további kérdések benyújtása 2020. augusztus 24. 10.00 óráig lehetséges:

dr. Németh Samu (+36 70/451-4204, nemeths@dunakeszi.hu e-mail címre) a pályázó személyes adatainak, cég esetén a cégadatok megadásával. A pályázók feltett kérdéseire a kiíró a választ minden érintettnek a kérdésfelvetésben igénye szerint megadott elektronikus, vagy postai címre megadja.

13. Ajánlati kötöttség időtartama:

A pályázat benyújtását követő 150 nap.

14. Eredményhirdetés módja, helye és várható ideje: 

A pályázat eredményéről Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt, amely döntést követően kiíró a pályázókat írásban értesíti.

Kiíró egyben fenntartja a jogát, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik ajánlattevővel se kössön szerződést és ily módon – akár indoklás nélkül is – a pályázatot eredménytelennek minősítse.


Kapcsolódó fájl
Felmérési terv

Ajánlott hírek

Ajánlott
2020.július.09

Több bejelentést is kaptunk, hogy a Duna-part – Rév közelében sajnálatos módon több közlekedési táblát is megrongáltak. A medernél egyet kivágtak, a Kiscsurgó és Felhő utca találkozásánál pedig a jelzőtáblát kidöntötték.

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

 

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy 

az építéshatósági ügyek

2020. március 1-jével a

Kormányhivatalhoz kerültek.

 

Főépítészi iroda ügyfélfogadása

 

2020 március 1-jétől:

 

Hétfő
(ügyfélszolgálat)
13:00 - 17:30

Szerda
Passa Gábor
főépítész

 

13:00-16:00
bejelentkezés:
foepitesz@dunakeszi.hu

Péntek
(ügyfélszolgálat)

08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Új Széchenyi terv