Közérdekű

2023.05.25

Pályázati kiírás Intézményvezetői munkakörre

Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet intézményvezetői munkakörben.

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján pályázatot hirdet a Révész István Helytörténeti Gyűjtemény Intézményvezető (vezető állású munkavállaló) munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

határozott idejű munkaviszony           

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2023. szeptember 18.–2028. szeptember 17-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest Vármegye, 2120 Dunakeszi, Szent István utca 48.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Múzeumi feladatok ellátása mellett az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az intézményvezető felelős az intézmény költségvetésének végrehajtásáért, az intézmény feladatainak ellátásához használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az Alapító Okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, a belső kontrollrendszer kialakításáért és működtetéséért, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.

A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval munkaviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg munkaszerződés köthető.

Munkabér, vezetői megbízás:

A munkabér és a vezetői megbízás díjazásának mértéke a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti megállapodás.     

Pályázati feltételek:

 • Szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség
 • Végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább egyéves szakmai gyakorlat
 • Munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudás
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Menedzserszemlélet
 • Pályázatírással kapcsolatos tapasztalat
 • Idegen nyelv ismerete
 • Tudományos tevékenység, publikálás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program
 • Igazolás az alaptevékenységnek megfelelő jogviszonyban eltöltött, legalább egy éves szakmai gyakorlatról
 • Igazolás az alaptevékenységnek megfelelő jogviszonyban eltöltött vezetői gyakorlatról
 • Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata
 • Igazolás államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzéséről, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy megválasztása esetén a munkavállalói jogkör betöltését követő két éven belül elvégzi a képzést – kivéve, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igénylését igazoló dokumentum másolata a foglalkoztatástól eltiltás hiányára is kiterjedően
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • Pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvő képességében részleges korlátozott, vagy teljes korlátozott gondnokság alatt
 • Pályázó nyilatkozata, hogy a vezetői megbízással kapcsolatos döntés zárt/nyílt ülésen való tárgyalását kéri
 • Nyilatkozat összeférhetetlenségről (Mt. 211. §)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2023. szeptember 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szarvas Eleonóra Aliz aljegyző nyújt, a 06-27/542-800-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2120 Dunakeszi, Fő út 25.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/100-1/2023, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető;

vagy

 • Személyesen: Ügyfélszolgálati Iroda, Pest Vármegye, 2120 Dunakeszi, Fő út 25.

vagy

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet előírásainak megfelelően a pályázatokat a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló bizottság, a pályázók személyes meghallgatásával véleményezi. A vezető megbízásához a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni. A kinevezésről Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a kinevezési jogkör gyakorlója dönt, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. A pályáztató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályáztató hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. július 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.dunakeszi.hu - 2023. május 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dunakeszi.hu honlapon szerezhet.


Ajánlott hírek

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

 

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Főépítészi iroda ügyfélfogadása

2020 március 1-jétől:

Hétfő
(ügyfélszolgálat)
13:00 - 17:30

Szerda
Passa Gábor
főépítész

13:00-16:00
 

Péntek
(ügyfélszolgálat)

08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Széchenyi Terv Plusz

Új Széchenyi terv