Hivatali ügyek leírása

Lakásért életjáradék program

Dunakeszi Város Önkormányzata a "Lakásért életjáradék program" megteremtésével szeretne lehetőséget biztosítani a város közigazgatási területén lakástulajdonnal vagy lakóház, udvar megnevezésű ingatlantulajdonnal rendelkező, 65. életévét betöltött magánszemélyek részére (a továbbiakban: jogosult), hogy Dunakeszi Város Önkormányzatával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:497 §-a szerinti életjáradéki szerződést köthessenek.

Az életjáradéki szerződés megkötésére irányuló kérelmet, valamennyi jogosultnak együttesen kell benyújtania, azonban egy életjáradéki szerződésnek legfeljebb kettő jogosultja lehet. Az életjáradéki szerződés tárgya kizárólag a rendeletben foglalt feltételek szerinti lakástulajdon lehet.

Az életjáradéki szerződés megkötésére vonatkozó kérelmet a jogosult, Dunakeszi Város Polgármesteréhez címezve, a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon nyújthatja be. A kérelem beérkezését követő 30 napon belül a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportja az ingatlan beköltözhető forgalmi értékének megállapításához szükséges – annak megfelelőségére is kiterjedő - értékbecslést elvégezteti, valamint beszerzi az ingatlan tulajdoni lapját, amelynek költségeit a rendeletben meghatározottakat kivéve, az önkormányzat viseli. Az értékbecslés kézhezvételét követő 15 napon belül a jogosultat, az életjáradék mértékéről írásban tájékoztatni kell. A jogosult a tájékoztatás átvételét követő 15 napon belül nyilatkozhat arról, hogy a felajánlott életjáradék összegét elfogadja-e. Abban az esetben, ha azt nem fogadja el, vagy határidőben nem nyilatkozik, úgy kérelmét visszavontnak kell tekinteni. Amennyiben a kérelmet több jogosult közösen terjeszti elő, úgy a tájékoztatást valamennyi jogosult részére meg kell küldeni. Az eljárás csak abban az esetben folytatható, ha a felajánlott életjáradék összegét,  valamennyi jogosult elfogadja.

Az életjáradéki szerződés megkötéséről szóló döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, amely döntését a jogosult elfogadó nyilatkozatától számított 30 napon belül hozza meg. Az életjáradéki szerződés megkötésére az önkormányzat képviseletében a polgármester jogosult. Amennyiben a szerződés megkötésére a jogosult hibájából nem kerül sor, úgy az eljárás megszűnik és a jogosult köteles a meghatározott értékbecslés teljes költségét az eljárás megszűnését követő 8 napon belül az önkormányzatnak megfizetni, fele összegét pedig amennyiben a képviselő-testület döntését megelőzően vonja vissza kérelmét.

Több jogosult esetén tulajdoni illetőségük arányában részesülnek az egyszeri juttatásból, valamint az életjáradékból azzal, hogy amennyiben a szerződés megkötését követően valamelyik fél elhalálozik, a másik szerződő felet a havi járadék teljes összege illeti meg. Az életjáradéki szerződés megkötésével a szerződés tárgyát képező ingatlan tulajdonjogát a jogosult egyszeri juttatás vagy életjáradék fejében - az önkormányzatra ruházza.

Az életjáradék havi összege elsősorban a jogosult életkorától, valamint a szerződés tárgyát képező ingatlan rendeletben foglaltak szerint megállapított forgalmi értékétől függ. Az életjáradék alapja az ingatlan beköltözhető forgalmi értékének 70%-a.   

A jogosultat az életjáradéki szerződés tárgyát képező ingatlanon holtig tartó használati jog illeti meg, amelyért lakbért, használati díjat fizetni nem kell.  Mindazonáltal jogosult köteles fizetni a lakás használatával kapcsolatos (elektromos áram, víz-, gáz-, csatorna-, távhő,- szemétszállítási díj, közös költség stb.) rezsiköltségeket.

 

"Lakásért életjáradék" program

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

 

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Főépítészi iroda ügyfélfogadása

2020 március 1-jétől:

Hétfő
(ügyfélszolgálat)
13:00 - 17:30

Szerda
Passa Gábor
főépítész

13:00-16:00
 

Péntek
(ügyfélszolgálat)

08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Széchenyi Terv Plusz

Új Széchenyi terv