Hivatali ügyek leírása

Főépítész - Hirdetmények, közzététel

Dunakeszi Város Főépítésze


Telefon: 06/27-542-800, Telefax: 06/27-542-838

Levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Ügyfélfogadás:   Hétfő: 13.00 – 17.30, Szerda: 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00,
Péntek: 08.00 – 12.00

PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt Lakosság!

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXVIII tv 8. § (2) bekezdése és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trj.) 29. §-a alapján Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (IV. 07.) önkormányzati rendelete értelmében a következő tájékoztatás adom.

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 27/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: településképi rendelet) módosításáról döntött 95/2021. (IV.29.) számú határozatával.

A módosítást

  • a klíma kültéri egységek elhelyezési kérdései teszi szükségessé.

Az Önkormányzat észlelve a klíma-berendezések kültéri egységeinek nagy számú, településképi bejelentés nélküli megjelenését szükségesnek tartja – a településkép védelme érdekében – a fokozott ellenőrzést és a szabályozás szigorú betartatását. Az otthonfelújítási program és az egyre melegebb nyarak következtében viszonylag rövid idő belül nagy számú klíma kültéri egység megjelenése várható. A tapasztalatok figyelembe vételével az elhelyezés szabályozása felülvizsgálatra kerül.

A tervezett módosítás városképi szempontból meghatározó utakat/tereket jelöl ki, ahol a hatályos szabályozás továbbra is fennmarad (utcafronti és egyéb közterületről látható homlokzatok védelme), egyéb területen viszont kizárólag az utcaképet alapvetően meghatározó utcafronti homlokzat védelme marad meg a technológiai létesítményekkel szemben.

Városkép feltárulása szempontjából kiemelt útvonalak/terek: IV. Béla király tér, Bajcsy-Zsilinszky utca, Barátság útja, Berzsenyi utca, Béke utca, Bartók Béla utca, Fóti út, Fő út, Határ út, Hunyadi utca, Kistemplom utca (Szt István-Bartók Béla között), Klapka utca (Zápolya-Tábor között), Kossuth Lajos utca, Könyves Kálmán utca (Szt István- Béke között), Liget utca, Madách Imre utca, Mátyás király utca, Nap utca (Garas utcáig), Pálya utca, Rákóczi utca, Rév utca, Tábor utca, Szent István utca, Széchenyi utca, Toldi utca, Váci Mihály utca, Verseny utca, Zápolya utca.

A tisztánlátás érdekében egy türelmi időt kerül meghatározásra, 2021. július elsejéig, ami alatt az utólag megtett településképi bejelentéssel a tudomásulvétel az épület elhelyezkedése, a műszaki berendezés utcaképet befolyásoló helyzete, takartsága figyelembe vételével a főépítész szakmai álláspontja alapján kiadható. A határidő lejárta után indult eljárásokban az előírásokat a berendezés kihelyezési idejéről függetlenül figyelembe kell venni. Azon kültéri egységek tekintetében, amelyekre 2021 július elsejéig nem történik meg a településképi bejelentés, az eljárásokat az Önkormányzat a már folyamatban lévő városi felmérések eredményei alapján hivatalból fogja megindítani.

Fentiek alapján a kihirdetés napjától számított 15 napon belül észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthat a tervezett módosítással kapcsolatban Dunakeszi Város Főépítésznek küldött írásos, vagy elektronikus levélben. Cím: Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala 2120 Dunakeszi, Fő út 25., illetve foepitesz@dunakeszi.hu.

A településképi rendelet tervezet megismerése érdekében a véleményezési eljárással összefüggő partnerségi egyeztetés keretében lakossági fórumon is tájékoztatást kapnak az érdeklődők a módosítások részleteiről. A vészhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020.(XI.10.) Korm. rendelet 5.§-ra tekintettel a lakossági fórum online módon kerül megrendezésre.

Fentiek alapján a Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása ügyében ZOOM applikáció segítségével online lakossági fórumot tartok:

Időpontja:2021. június 7. 16:00 óra,

Helye: https://us04web.zoom.us/j/6347154884?pwd=Q0tGUXJlWk5FblhQOXdFMEpTLzd6QT09

                                Meeting ID: 634 715 4884

                                Passcode: 1pdtnW

 

Minden érdeklődőt szeretettel várok.

 

Dunakeszi 2021. május 31.

                                                         Tisztelettel:

                                                                                                        Passa Gábor

                                                                                                           Főépítész


TERVEZETT RENDELETMÓDOSÍTÁS

 

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020. (       .       .) számú önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 27/2017.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) 12.§ (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva  a településkép védelméről szóló 27/2017.(XII.15.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

 

A Rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

  1. Városkép feltárulása szempontjából kiemelt útvonalak/terek: IV. Béla király tér, Bajcsy-Zsilinszky utca, Barátság útja, Berzsenyi utca, Béke utca, Bartók Béla utca, Fóti út, Fő út, Határ út, Hunyadi utca, Kistemplom utca (Szt István-Bartók Béla között), Klapka utca (Zápolya-Tábor között), Kossuth Lajos utca, Könyves Kálmán utca (Szt István- Béke között), Liget utca, Madách Imre utca, Mátyás király utca, Nap utca (Garas utcáig), Pálya utca, Rákóczi utca, Rév utca, Tábor utca, Szent István utca, Széchenyi utca, Toldi utca, Váci Mihály utca, Verseny utca, Zápolya utca.
  2. Városkép feltárulása szempontjából kiemelt útvonal/tér mentén lévő épület utcai-, illetve azon egyéb homlokzatára, amely megjelenése az utcaképet befolyásolja, látható helyre technológiai létesítmény (különösen klímaberendezés, kivéve a 25*25 cm méretet meghaladó szellőző) nem helyezhető el, az csak az épület alárendelt, közterületről takart homlokfalára, vagy erkély takart falára telepíthető.
  3. Városkép feltárulása szempontjából kiemelt útvonalak/terek közé nem tartozó egyéb utak/terek mentén lévő épület utcai homlokzatára technológiai létesítmény (különösen klímaberendezés, kivéve a 25*25 cm méretet meghaladó szellőző) nem helyezhető el, az csak az épület alárendelt, vagy erkély által takart homlokzatára telepíthető.
  4. Az (1) és (2) bekezdések szerinti főszabálytól, házgyári és egyéb társasházi épületek tekintetében a következők szerint lehet eltérni. Amennyiben az érintett lakásnak csak utcafronti homlokzata van és erkéllyel nem rendelkezik, az adott épületen/lépcsőházban alkalmazandó egyedi, egységes megoldást településképi bejelentési eljárás során kell jóváhagyatni, az épületen/lépcsőházban tervezett műszaki berendezéseket a jóváhagyott bejelentés alapján lehet megvalósítani és a jövőben azokhoz kell igazodni.
  5. A 2021. június 1. előtt felszerelt és a fenti előírásoknak meg nem felelő technológiai létesítmények (különösen klímaberendezés, kivéve a 25*25 cm méretet meghaladó szellőző) tekintetében
    2021. július 1-ig utólag megtett településképi bejelentéssel a tudomásulvétel az épület elhelyezkedése, a műszaki berendezés utcaképet befolyásoló helyzete, takartsága figyelembe vételével a főépítész szakmai álláspontja alapján kiadható. A határidő lejárta után az (1)-(4) bekezdés előírásait a berendezés kihelyezési idejéről függetlenül figyelembe kell venni.

 

2. §

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik.

 

 

 

                            Dióssi Csaba                                                    dr. Molnár György

                            polgármester                                                             jegyző

 

Záradék:

 

Dunakeszi, 2021.  ……

 

 

                                                                                             …………………………….

                                                                                                   dr. Molnár György

                                                                                                             jegyző

 

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

 

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Főépítészi iroda ügyfélfogadása

 

2020 március 1-jétől:

 

Hétfő
(ügyfélszolgálat)
13:00 - 17:30

Szerda
Passa Gábor
főépítész

 

13:00-16:00
bejelentkezés:
foepitesz@dunakeszi.hu

Péntek
(ügyfélszolgálat)

08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Új Széchenyi terv