Hivatali ügyek leírása

Főépítész - Hirdetmények, közzététel

Dunakeszi Város Főépítésze


Telefon: 06/27-542-800, Telefax: 06/27-542-838

Levelezési cím: 2120, Dunakeszi, Fő út 25.

Ügyfélfogadás:  

Hétfő: 13.00 – 17.30

Szerda: 13.00 – 16.00,
Péntek: 08.00 – 12.00

PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt Lakosság!

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXVIII tv 8. § (2) bekezdése és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) 29. §-a alapján Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (IV. 07.) önkormányzati rendelete értelmében a következő tájékoztatás adom.

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 27/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: településképi rendelet) módosításáról döntött 206/2021. (X.28.) és 243/2021. (XI.18.) számú határozatával.

A módosítás tartalma, indokai:

A településkép védelméről szóló jogszabályok módosítása során a településkép-érvényesítési eszközök között szereplő eljárásokat a polgármester hatásköréből az önkormányzat hatáskörébe utalták. Mivel a településképi véleményezési és bejelentési eljárás ügyintézési határideje 15 nap, nem életszerű Képviselő-testületi üléseken foglalkozni a napi hatósági döntésekkel. Amennyiben a hatáskör átruházásra kerül a polgármesterre, az eddigi ügymenet zavartalanul folytatódhat. A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV törvény alapján a hatósági hatáskör átruházását a településképi rendeletbe is be kell építeni.

Egy konkrét ügy kapcsán felmerült, hogy a légkábeles hálózat rekonstrukciója során (amit a jelenlegi szabályozás értelmében földkábelesen kell megvalósítani 3 db egymás melletti oszlopot meghaladó érintettség esetén) több kisebb szakaszra bontva a beruházást el lehet kerülni a földalatti hálózat kiépítését. A jogszabály alkotói szándék érvényesülése érdekében a szabályozás újra fogalmazására kerül sor.

Felmerült annak az igénye, hogy a Dunakeszi területén elhelyezendő árukiadó automaták telepítését érdemes lenne rendezni. Több megkeresés érkezett árukiadó automaták közterületi kihelyezések ügyében, illetve magánterületen (Tesco, Spar, LukOil) több helyen telepítésre került hasonló berendezés. A közterületen az elhelyezés feltételekhez köthető, magánterületen azonban jelenleg nincs lehetőség ezek kontrolálására.

Mivel az árukiadók nem minősülnek épületnek, továbbá az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló kormányrendeletben nem szerepelnek, településképi bejelentési eljárást lefolytatni velük szemben nem lehet. Azonban, mivel az épület megjelenését befolyásolja, telepítését szabályozni lehet a településképi előírásokon keresztül.

A főépítész véleménye szerint amennyiben épületek, építmények falai mentén kerülnek elhelyezésre, nem befolyásolja annyira az utcaképet, hogy ezen felül további szabályozás lenne szükséges. Ez alapján a csomagkiadók szabályozása beépül a rendeletbe.

A rendelet tervezet megismerhető a városházán a Főépítészi Irodán, valamint a városi honlapon a www.dunakeszi.hu oldalon az Ügyintézés/Főépítészi Iroda/Hirdetmények, közzététel menüpont alatt.

Fentiek alapján a kihirdetés napjától számított 15 napon belül észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthat a tervezett módosítással kapcsolatban Dunakeszi Város Főépítészének küldött írásos, vagy elektronikus levélben. Cím: Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala 2120 Dunakeszi, Fő út 25., illetve foepitesz@dunakeszi.hu.

A településképi rendelet tervezet megismerése érdekében a véleményezési eljárással összefüggő partnerségi egyeztetés keretében lakossági fórumon is tájékoztatást kapnak az érdeklődők a módosítások részleteiről. A vészhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020.(XI.10.) Korm. rendelet 5.§-ra tekintettel a lakossági fórum online módon kerül megrendezésre.

Fentiek alapján a Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása ügyében ZOOM applikáció segítségével online lakossági fórumot tartok:

Időpontja:2022. január 10. 16:00 óra,

Helye:

https://us04web.zoom.us/j/6347154884?pwd=Q0tGUXJlWk5FblhQOXdFMEpTLzd6QT09

Meeting ID: 634 715 4884

Passcode: 1pdtnW

Minden érdeklődőt szeretettel várok.

 

Dunakeszi 2021. december 16.

                                                         Tisztelettel:

                                                                                                        Passa Gábor

                                                                                                           Főépítész


Rendelet tervezet

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2021. (       .       .) számú önkormányzati rendelete  a településkép védelméről szóló 27/2017.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) 12.§ (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a településkép védelméről szóló 27/2017.(XII.15.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Ahol a Rendeletben a hatáskör gyakorlójaként „a Polgármester” szerepel, automatikusan „az Önkormányzat nevében a Polgármester” megfogalmazás kerül.

2. §

A Rendelet 21. § (3) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

  1. „a) a település már beépített, illetve beépítésre szánt területén új (nagy-, közép-, kisfeszültségű, valamint közvilágítási) elosztó hálózatot építeni, a szabadvezetékes hálózati felújítást, 3-nál több egymást mellett lévő oszlopot érintő rekonstrukciót megvalósítani csak földalatti hálózat építéssel lehet (az egyes szabadvezetékes csatlakozó kábeles csatlakozókra való átépítés fogadásának biztosításával).

       b) 5 éven belüli munkáknál az egymás melletti oszlopokat érintő beruházások összeadódnak. Az így megvalósult rekonstrukciót teljes egészében föd alatti hálózat építésével kell megvalósítani, beleértve az 5 éven belül már légkábellel kiépített szakaszt is.”

3. §

A Rendelet 22. § (1) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

  1. „a) a beépítésre szánt területeken új vezetékes hírközlési hálózatokat építeni, a meglévő szabadvezetékes hálózatot felújítani, bővíteni, 3-nál több egymást mellett lévő oszlopot érintő rekonstrukciót megvalósítani csak földalatti hálózat építéssel lehet.

       b) 5 éven belüli munkáknál az egymás melletti oszlopokat érintő beruházások összeadódnak. Az így megvalósult rekonstrukciót teljes egészében föd alatti hálózat építésével kell megvalósítani, beleértve az 5 éven belül már légkábellel kiépített szakaszt is.”

4. §

A Rendelet 24. §-a a következő 6. ponttal egészül ki:

  1. „Dunakeszi Város közigazgatási területén csomagkiadó automatákat lehetőség szerint épületen belül, vagy épületek fala mellé közvetlenül, hosszában a fallal párhuzamosan kell elhelyezni, amennyiben a közhasználatra megnyitott területen a jármű, vagy gyalogos forgalmat nem akadályozza.”

5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik

 

                            Dióssi Csaba                                                    dr. Molnár György

                            polgármester                                                             jegyző

 

Záradék:

 

Dunakeszi, 2021.  ……                                                          …………………………….

                                                                                                   dr. Molnár György

                                                                                                             jegyző

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Főépítészi iroda ügyfélfogadása

2020 március 1-jétől:

Hétfő
(ügyfélszolgálat)
13:00 - 17:30

Szerda
Passa Gábor
főépítész

13:00-16:00
 

Péntek
(ügyfélszolgálat)

08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Új Széchenyi terv