Hivatali ügyek leírása

Rendeltetésmódosítási eljárás

Rendeltetésmódosítási eljárás

 

A 400 m2 vagy az azt meghaladó bruttó alapterületű építmény rendeltetésének kereskedelmi rendeltetésre változtatására, vagy kereskedelmi rendeltetésű építmény jogszabályban meghatározott átalakítására hatósági engedély (a továbbiakban: rendeltetésmódosítási engedély) alapján van lehetőség.

 

Rendeltetésmódosítási engedélyhez kötött építési tevékenységek:

  • a 400 m2 vagy azt meghaladó bruttó alapterületű építmény vagy annak valamely 400 m2 vagy azt meghaladó bruttó alapterületű önálló rendeltetési egysége rendeltetésének kereskedelmi rendeltetésre változtatása
  • kereskedelmi építmény vagy annak kereskedelmi rendeltetésű önálló rendeltetési egysége építési engedélyhez nem kötött átalakítása, ha a kereskedelmi építmény vagy az önálló rendeltetési egység bruttó alapterülete így eléri vagy meghaladja a 400 m2-t
  • kereskedelmi építmény 400 m2 vagy azt meghaladó bruttó alapterületű árusítóterének olyan átalakítása, amely építési engedélyhez nem kötött.

 

Eljáró hatóság:

A Kormány a rendeltetésmódosítási engedély kiadására irányuló eljárás során eljáró hatóságként az építmény fekvése szerinti járás székhelyének települési önkormányzati jegyzőjét, a fővárosi kerületben a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzőjét, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyzőt (a továbbiakban: rendeltetésmódosítási hatóság) jelöli ki.

 

A kérelem tartalmi követelményei:

1. A kérelmező

a) neve, címe;

b) cégjegyzékszáma, vagy vállalkozói száma;

2. Az építeni, átalakítani, vagy bővíteni kívánt kereskedelmi építmény

a) alapterülete m2-ben;

b) címe, helyrajzi száma;

c) célja (üzlet, bevásárlóközpont, egyéb) és szükségessége;

d) tervezett profilja (fő árucsoportonként);

e) az építmény egyéb funkciója a kereskedelmi építményen kívül;

f) kereskedelmi vonzáskörzete (települések felsorolása, lakosságszám);

g) bővítés vagy átalakítás esetén eddigi funkciója;

i) közösségi közlekedési elérhetőségei;

j) önálló kerékpárforgalmi létesítményei;

l) megújuló energiaforrás igénybevétele, módja, mértéke, felhasználása;

n) a terület teherbíró képességének, terhelhetőségének vizsgálata;

o) a kereskedelmi építmény környezetre, természetre, tájra gyakorolt hatásának bemutatása;

hálózat vagy tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület;

r) funkciójának figyelembe vételével foglalkoztatni tervezett munkaerő jellemzői;

s) a működése során keletkező hulladék várható mértéke és annak kezelése.

4. Csatolandó dokumentumok a kereskedelmi építményre vonatkozóan:

a) a létesítendő építménnyel kapcsolatban kapott engedélyek (ha van ilyen) másolata;

b) a tervezett beruházással kapcsolatban benyújtott és kezdeményezett kérelmek másolata;

c) a kereskedelmi építmény közlekedési kapcsolatai által érintett állami és önkormányzati tulajdonú területekkel kapcsolatos közútkezelői, tulajdonosi és vagyonkezelői hozzájárulások.

5. Közlekedési hatásvizsgálat az alábbi elemekre kiterjedően:

b) a kereskedelmi építmény üzemeltetése által várható térségi forgalomnövekedés (különös tekintettel a nehéz tehergépjármű forgalomra) modellezése, hatáselemzés;

c) a megnövekedett forgalomból eredő környezeti hatások bemutatása, a szükséges zaj-, rezgés és levegőszennyezés elleni intézkedések bemutatása;

d) a kereskedelmi építmény megközelíthetősége közösségi közlekedéssel, az ehhez szükséges megállóhelyek kialakításának tervei;

e) a kereskedelmi építmény gyalogos és kerékpáros megközelíthetőségének vizsgálata, járdák, kerékpárutak, kerékpártárolók kialakításának tervei;

h) a közlekedési hatásvizsgálatnak ki kell terjednie a kereskedelmi építmény működésével kapcsolatos közúti forgalomból származó, a közutak műszaki állapotára, a közlekedésre gyakorolt hatására, és annak függvényében a közutak felújítására, illetve fejlesztésére;

7. Nyilatkozat arról, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

+ a kereskedelmi építményre vonatkozó jelenlegi és tervezett alaprajz, valamint építészeti műszaki leírás.

 

A kérelem elbírálása:

A rendeltetésmódosítási hatóság az eljárás megindulásától számított 5 napon belül megkeresi a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezetőjét, szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

A rendeltetésmódosítási hatóság a döntés meghozatalához szükséges tényállás tisztázásának keretében vizsgálja, hogy a meglévő állapotot rögzítő építészeti-műszaki dokumentáció tartalma a valóságnak megfelel-e, valamint hogy az érintett építményben a rendeltetésmódosítási engedélyhez kötött tevékenységet megkezdték-e.

 

A döntés közlése:

A döntést az ügyfeleken, a szakhatóságon, a bíráló bizottságon kívül a tűzvédelmi hatósággal, az egészségügyi államigazgatási szervvel, a katasztrófavédelmi hatósággal és a környezetvédelmi hatósággal is közölni kell. E hatóságoknak a rájuk vonatkozó jogszabályok alapján az építménnyel kapcsolatosan lefolytatható hatósági eljárását a rendeltetésmódosítási eljárás nem zárja ki.

Ha a rendeltetésmódosítási engedéllyel kialakított kereskedelmi építmény ismételt átalakítására kerül sor, újabb rendeltetésmódosítási engedély iránti kérelmet kell benyújtani.

 

Vonatkozó jogszabályok:

  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
  • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
  • 143/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet a rendeltetésmódosítási eljárás során alkalmazandó részletes szabályokról
  • 5/2015. (I. 29.) Korm. rendelet a 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadása iránti kérelem tartalmi követelményeinek, az eljárásban közreműködő Bizottság működésének egyes szabályairól

 

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Engedélyek benyújtására: engedely@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

 

Nyitvatartás:

 

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy 

az építéshatósági ügyek

2020. március 1-jével a

Kormányhivatalhoz kerültek.

 

Főépítészi iroda ügyfélfogadása

2020. június 3-án nem lesz

főépítészi ügyfélfogadás!

2020 március 1-jétől:

Hétfő
(ügyfélszolgálat)
13:00 - 17:30

Szerda
Passa Gábor
főépítész

 

13:00-16:00
bejelentkezés:
foepitesz@dunakeszi.hu

Péntek
(ügyfélszolgálat)
08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Új Széchenyi terv