Hivatali ügyek leírása

Ügyintézés- Gyakran ismételt kérdések

Adó - Építményadó

Eladtam az ingatlant miért küldtek ki ingatlan adót?

Abban az esetben, ha nem történik bejelentés az ingatlan tulajdonjogát történő változásról, az adóiroda mindaddig a nyilvántartásban szereplő adózót keresi meg az adó kivetésével. Tárgyévben (az ingatlan eladása évében) a régi tulajdonos (eladó) kötelezettsége az ingatlanadó megfizetése, függetlenül attól melyik hónapban történt a tulajdonjog változás.

Nem tudtam, hogy Dunakeszin van építményadó. Miért nem küldtek papírt erről?

Ingatlan vásárlása esetén az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül önként kell bejelenteni a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán vagy a www.dunakeszi.eado.hu oldalon építményadó bevallás nyomtatványon. Mivel nem értesülünk a szerzésről ezért nem tudunk értesítést küldeni. A Földhivatalban megtörténik a bejegyzés de erről nem kapunk értesítést, és az Okmányirodai adatbázishoz sem férünk hozzá, ezek a hivatalok a Polgármesteri Hivatallal nincsenek összekötve.

A vevő már bejelentett a vásárlást akkor nekem miért kell az eladást? Duplán adóztatnak?

Minden félnek be kell jelenteni, legyen a vevő, vagy eladó. Adót csak eredeti aláírással ellátott bevallás nyomtatvány alapján szüntethetünk meg adózó nevén.

Mikor kell bejelentenem a gyermek, vagy a nyugdíjas kedvezményt?  

Ha a gyermek tárgyévben megszületik, következő év január 01-től lép érvénybe a kedvezmény. Ugyanez vonatkozik a nyugdíjasokra is. Nyugdíjasoknál a tulajdoni hányaduk arányában jár a kedvezmény.

18 év felett nappali tagozatos iskolalátogatási igazolást kell benyújtani, 18 év alatt elegendő anyakönyvi kivonat, vagy lakcímkártya, vagy személyi igazolvány.

25 év felett megszűnik a kedvezmény.


Adó - Gépjárműadó

Be szeretném jelenteni, hogy vásároltam/eladtam egy autót.

Okmányirodában kell bejelenteni mind a vásárlást, mind az eladást, mind pedig ott kell kezdeményeznie a forgalomból történő kivonást.

Eladtam az autómat, miért én fizetem a súlyadót?

Ha a gépjárművet kereskedésbe adta be, akkor a kereskedő ki fogja vonni a forgalomból a járművet, és az időarányos részre a gépjárműadó visszajár.

Ha a gépjárművet magánszemély (vagy cég, aki nem kereskedő) vette meg, akkor az eladó fizeti a teljes éves súlyadót, tekintettel arra, hogy éves adózás van, aki január 1-jén a tulajdonos, ő az adó alanya teljes egész évben.

Vettem egy autót, mikor várható a súlyadó?

Ha a gépjárművet autókereskedésben vásárolta, és a vevő nevén került újra forgalomba, akkor a vásárlást követő hónap 1. napjától adóköteles vevő nevén a gépjármű.

Ha a gépjárművet magánszemélytől vette, akkor a vásárlást követő év január 1-jétől adóköteles vevő nevén.

Ideiglenesen kivonattam a személygépkocsimat a forgalomból, bejelentem.

Nincs bejelentési kötelezettség, okmányirodában kell intézni a kivonást.

Megállított a rendőr, hogy ki van vonva a kocsim a forgalomból!?? Én erről miért nem tudok??

1 éven túli gépjárműtartozás esetén hivatalunk kivonja a forgalomból a gépjárművet. A tartozás kifizetése után egy kérelem benyújtásával az autó újra visszahelyezhető a forgalomba. A kérelmet az Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán tudja kitölteni és leadni.

Örököltem a gépjárművet mi a teendő?  

Egy forgalmi engedély másolata elegendő, illetve hagyatékátadó végzés, nem kell bevallás nyomtatványt benyújtani.

Ellopták az autómat mit kell tennem önök felé?

A szünetelés bejelentését a gépjárműadó nyomtatványon kell megtenni. A rendőrségi igazolást másolatban csatolni kell a bevalláshoz.


Adó - Helyi Iparűzési Adó

Ha túlfizetésem van valamelyik adószámlán, automatikusan visszautalja-e számomra az adóhatóság?

Nem, csak az ügyfél kérelmére, és csak abban az esetben, ha nincs egyéb adó, illetve adók módjára behajtandó köztartozása. A visszautalásra irányuló kérelem a nyomtatványok résznél letölthető.

Mennyi az iparűzési adó mértéke Dunakeszin?

Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke, naptári naponként 5.000,- Ft.

Van-e Dunakeszin helyi iparűzési adó kapcsán adómentesség?

2017. január 1-től hatályos helyi iparűzési adó rendeletben meghatározottak szerint, adómentes a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha a vállalkozási szintű adóalapja a 20 millió forintot nem haladja meg az adóévben.

Kell-e iparűzési adóbevallást benyújtanom, ha őstermelői tevékenységet folytatok?

Igen, amennyiben az őstermelői tevékenységből származó bevétel az adóévben a 600 ezer forintot meghaladja.

Kell-e iparűzési adóbevallást benyújtanom, ha az adómentesség feltételei fennállnak?

Igen, mert a bevallás alapján történik az adómentesség megállapítása.

Meddig kell iparűzési adóbevallást benyújtani?

Az eltérő üzleti éves adóalanyok kivételével főszabály szerint az adóévet követő május 31. napjáig.

Ha megszűntettem az egyéni vállalkozói tevékenységemet, soron kívül kell-e iparűzési adóbevallást benyújtanom?

Igen, a tevékenység megszűntetését követő 30 napon belül.


Építéshatóság

Mennyi ideig tart az eljárás?

Az eljárás ügyintézési határideje 21 nap. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ügyintézési határidőbe többek között nem számít be a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, a szakhatóság eljárásának időtartama, az eljárás felfüggesztésének időtartama. Építési engedélyeztetéskor a 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi épületeket érintő építési tevékenység esetén 75 nap.

Hogyan lehet az eljárás illetékét leróni?

Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén: az illetéket a Magyar Államkincstár Eljárási illetékbeszedési számlájára (10032000-01012107) készpénz átutalási megbízással, átutalási megbízással, bankkártyás átutalással vagy elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül lehet leróni. Az eljárási illeték megfizetését az átutalási megbízás elfogadásáról szóló nyilatkozat másolatával kell igazolni.

Papír alapú kérelem esetén: az illetéket a kérelmen illetékbélyeg formájában kell leróni.

Mi a teendő bontási engedélyezéskor, ha a bontás elkészült?

- az építtető a bontási tevékenység befejezését követően – a külön jogszabályban meghatározott minőségű és mennyiségű hulladék keletkezése esetén – köteles elkészíteni a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az előírt bontási hulladék nyilvántartó lapot, melyet a környezetvédelmi hatósághoz kell benyújtania,

- a bontási tevékenység befejezését követően harminc napon belül az ingatlan-nyilvántartási változás átvezetése, valamint az OÉNY-ben történő feltüntetés érdekében a megvalósult állapotról hatályos földhivatali záradékkal ellátott változási vázrajzot kell az OÉNY-be feltölteni.

Mit építhetek a telkemre?

Az ingatlanok beépíthetőségét -  az országos előírásokon túl - minden esetben az érintett település helyi építési szabályzata és szabályozási terve határozza meg. Az illetékességi terület településeinek helyi építési szabályzata – mely az építésre vonatkozó előírásokat tartalmazza – a települések honlapján megtalálható.  Kérdés esetén az adott település önkormányzatához, főépítészéhez lehet fordulni. De kérdéseikre az ingatlanok pontos adatainak ismerete nélkül nem lehet válaszolni. (Például: helyrajzi szám, méret, művelési ág.)

El lehet-e térni az építési engedélyes tervektől?

A jogerős és végrehajtható építési engedélytől és a hozzá tartozó engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól a kivitelezés során eltérni csak az építésügyi hatóság újabb előzetes engedélyével, módosított építési engedéllyel lehet, kivéve, ha

  • az eltérés építési engedélyhez kötött, a jogszabályi előírásoknak megfelel, és nem változtatja meg az építmény tömegét, befoglaló méreteit, magasságát, alaprajzi kontúrját, helyét, telepítési paramétereit, és a telek beépítési paramétereit,– helyi építészeti örökségvédelem alatt álló épület esetén – településképet meghatározó homlokzati elemeit,
  • az eltérés építési engedélyhez kötött, a jogszabályoknak megfelel és nem változtatja meg az építmény a) pontban foglalt jellemzőit, elemeit, de az építmény teherviselési tulajdonságait, képességét érinti, de az építési naplóval igazoltan az építmény teherviselési tulajdonságai továbbra is megfelelőek, vagy
  • az eltérés tartalma önmagában nem építési engedélyhez kötött építési tevékenység.

Ezen esetekben legkésőbb a használatbavételi engedélyezésig az építési naplóhoz kell csatolni a megvalósult állapotról készült az eltérést ábrázoló tervrajzot, valamint annak ismertető munkarészét.

Zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén minden esetben módosított építési engedélyt kell kérni, ha a tervezett módosítás a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét érinti.


Településképi eljárások

Ha elutasítják a kérelmet, hová lehet fordulni?

A polgármester döntésével szemben fellebbezni az „az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi  LXXVIII. törvény 30/D. §  (3) pontja alapján a települési önkormányzat képviselő-testületénél lehet.

Szellőző-, klíma- építményen való elhelyezése településképi bejelentéshez kötött?

Igen. A HÉSZ alapján azonban épület utcai homlokzatára nem helyezhető el, legfeljebb erkély takart részére.


Házszámozás

Mikor adható ki a hatósági bizonyítvány azonnal a házszámozással kapcsolatban?

Amennyiben lakcímkártyára vonatkozó adatokat közlünk, tehát az adott helyrajzi szám a lakcímkártyán szereplő lakcímmel megegyezik, azonnal kiadható a hatósági bizonyítvány.

Amennyiben nem egyértelmű a cím, amire a hatósági bizonyítványt kérik, akkor mennyi idő alatt készül el a hatósági bizonyítvány?

Ebben az esetben 8 napon belül készül el a hatósági bizonyítvány.

Milyen dokumentumok, adatok szükségesek ahhoz, hogy azonnal kiadható legyen a hatósági bizonyítvány?

3.000.-Ft-os illetékbélyeg, az ingatlan helyrajzi száma, valamint a kérelmező személyi- és lakcímigazolványa.


Ipari tevékenység engedélyezése

Mikor szükséges telephely-engedély és mikor kell csak bejelenteni az ipari tevékenységet?

Az 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet szabályozza, hogy melyik ipari tevékenységet kell csak bejelenteni és melyik ipari tevékenység engedélyköteles.

Mennyi illetéket kell fizetni az eljárásért?

A bejelentés-köteles ipari tevékenységhez 3.000.-Ft eljárási illeték szükséges, a telepengedélyhez szükséges ipari tevékenység illetékei az alábbiak:

5.000.-Ft igazgatási szolgáltatási díj - illetékbélyeg formájában az önkormányzat felé

19.400.-Ft igazgatási szolgáltatási díj - Népegészségügyi Osztály felé

23.000.-Ft igazgatási szolgáltatási díj – Környezetvédelmi Felügyelőség felé

13.000.-Ft igazgatási szolgáltatási díj – Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé


Kereskedelmi tevékenység engedélyezése

A szolgáltatást be kell-e jelenteni az Önkormányzathoz (pl. fodrász, kozmetika, körmös stb.)?

Nem, hozzánk nem kell – Népegészségügyi osztályhoz kell bejelenteni, viszont a vásárlók könyvét mi hitelesítjük.

Illetékbélyeg szükséges-e az eljáráshoz?

Igen, a bejelentés-köteles eljáráshoz 3.000.-Ft-os illetékbélyeg szükséges, a működési engedély illetékmentes.

Illetékbélyeg akkor is szükséges, ha csak adatváltozásról van szó az üzlet vonatkozásában?

Ha már meglévő üzletről van szó, adatváltozás bejelentéshez (pl. üzemeltető váltás) nem kell illetékbélyeg.

Parkolás: amikor megtudja az ügyfél, hogy parkolót is előír a jogszabály az üzlethez, kérdezi, hogy ha van saját parkolója az üzletnek, akkor is ki kell-e tölteni parkolási kérelmet?

Igen, akkor is ki kell tölteni, mert amennyiben van saját parkolója, akkor azt az építéshatóság és a közterület-felügyelet igazolja. Amennyiben nincs, akkor az illetékes ügyintéző hatósági szerződést köt közterületi parkolóhelyre az üzlet üzemeltetőjével.

Mikor kell csak bejelenteni és mikor kell engedélyt kérni az üzletre?

A 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet szabályozza, hogy mely tevékenység bejelentés, illetve működési engedély köteles.


Közterület-felügyelet

Amennyiben a gépjármű szélvédőjén helyszíni bírság kiszabásáról talál nyomtatványt, akkor várja meg, amíg a Közterület-felügyeleti csoport postai úton megküldi a felszólító levelet és a készpénz-átutalási megbítást a bejegyzett üzembentartó részére.


Szálláshely bejelentés

Társhatóságoktól kell-e beszerezni e tevékenység folytatásához engedélyeket?

A bejelentés másolatát, a nyilvántartásba vételről szóló igazolással együtt az ügyintéző megküldi a társhatóságoknak. A társhatóságok (Népegészségügyi Osztály, Katasztrófavédelem stb.) előre egyeztetett időpontban ellenőrzik a tevékenységet és amennyiben az megfelel az általuk előírtaknak, akkor ők is hozzájárulnak szakhatósági állásfoglalásukkal a szálláshely üzemeltetéséhez.

Kell-e illetéket fizetni az eljárásért?

Igen, az eljárási illeték 3.000.-Ft, melyet a kérelem nyomtatványon illetékbélyegben kell leróni.


Társasházak törvényességi felügyeletének ügye

A közös képviselő munkájával elégedetlen több tulajdonostárs, alkalmas-e az eljárás az ő tevékenységének ellenőrzésére, elszámoltatására, menesztésére?

A közös képviselők megbízására vagy elmozdítására minden esetben a közgyűlés (azaz a tulajdonostársak közössége) jogosult. A törvényességi felügyeleti eljárás csak közvetetten érinti a közös képviselő tevékenységét, mivel a jegyző őt keresi meg, tőle kér elsősorban adatokat, információkat a társasház működéséről. Azonban egy esetleges jogszabálysértés megállapításánál a jegyző magát a társasházat és nem a közös képviselőt kötelezi a törvényes működés helyreállítására.

Ha az eljárásban megállapításra kerül, hogy a társasház működése jogszabályba ütközik, ki intézkedik a törvényes működés helyreállításáról?

A jegyző a jogszabályban foglaltaknak megfelelően a társasházat kötelezi a törvényes működés helyreállítására. Felhívásában megjelöli az általa feltárt jogszabálysértést, felszólítja a társasházat a törvényes működés helyreállítására, azonban a törvényes működés helyreállításának módját, az ahhoz szükséges egyes intézkedéseket tételesen nem határozza meg, arról a társasháznak kell megfelelően rendelkeznie.

 A társasházi közös tulajdonban álló ingatlanrész nem megfelelő karbantartása miatt keletkezett egy külön tulajdonban álló ingatlanrészben kár. Alkalmas-e ez az eljárás arra, hogy kötelezzék a társasházat a közös tulajdonban álló ingatlanrész helyreállításáról?

A fent vázolt helyzet, azaz ha a társasház tevékenységével vagy mulasztásával kárt okoz az egyik albetét tulajdonosának, a tulajdonostárs és a társasház közötti polgári jogi jogvitának minősül. A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági – így különösen közigazgatási hatósági, fogyasztóvédelmi, rendőrségi – eljárásnak van helye.


Találta tárgyak

Hová kell leadni a talált tárgyat?

Személyesen be kell hozni a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájába (Fő út 25.)


Járási Hivataloknál igényelhető szociális ügytípusok

2015. március 1-jével átalakult a szociális támogatási rendszer. A változtatások célja, hogy a rászorulók átláthatóbb és igazságosabb keretek között juthassanak hozzá az őket megillető támogatási formákhoz.

A járási hivataloknál igényelhető támogatások közé tartozik:

  •  közgyógyellátás,
  •  ápolási díj,
  •  az időskorúak járadéka,
  • aktív korúak ellátása (fht),
  • egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (korábbi nevén rendszeres szociális segély),
  • egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

A kérelmeket be lehet nyújtani: 

járási hivataloknál ügyfélfogadási időben,

a kormányablakokban,

a járási hivatalok kirendeltségein,

a járási hivatalok települési ügysegédeinél

Az álláskeresők támogatási formáiról, megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatási lehetőségeiről, képzésekről, bővebben a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (www.nfsz.munka.hu) honlapján tájékozódhatnak.

Ügyintézés helye: Járási Hivatal - Hatósági Osztály (2120 Dunakeszi, Fő út 143.)


 

DIÓSSI CSABA

Dunakeszi Város Polgármestere

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön minden, Dunakeszit érintő fontos eseményről.

Írjon nekünk

Közérdekű

Elérhetőségeink

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal:

Személyes ügyfélszolgálat:

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Elérhetőségek:
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182

Közvilágítás hibabejelentés:
(EUROVILL Kft.; 0-24 óráig hívható)

Telefon: + 36 80 980 030
Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

DMRV Zrt. hibabejelentés (0-24 óráig hívható):

Telefon: +36 27 511 511

Munkaidőn kívüli
műszaki ügyelet
telefon: +36 70 380 6473

Email címek:
Központi: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Jegyző: jegyzo@dunakeszi.hu

Nyitvatartás:

Hétfő 08:00 - 17:30
Kedd 08:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 16:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

 

Építéshatóság ügyfélfogadása:

Hétfő 13:00 - 17:30
Szerda


08:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Péntek 08:00 - 12:00

Polgármesteri beszámolók

Dunakeszi Polgár

Dunakeszi Post

Városi Sportegyesület Dunakeszi

Gérecz Attila Tanuszoda

Új Széchenyi terv