! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Pályázati felhívás- Önkormányzati Tulajdonban lévő ingatlan értékesítése tárgyában

KezdőoldalHírekPályázati felhívás- Önkormányzati Tulajdonban lévő ingatlan értékesítése tárgyában
Vissza a listához További cikkek a kategóriában
Közérdekű
2022-06-06

Dunakeszi Város Önkormányzata pályázatot hirdet:

  • Dunakeszi belterület 699/2 hrsz-ú, természetben 2120 Dunakeszi, Bajtárs utca 19. sz. alatt található 534 m2 kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan

Pályázat kiíró szerv:

Dunakeszi Város Önkormányzata

Eljárás célja:

Ingatlan értékesítés

Eljárás jellege:

Tárgyalásos eljárás  (versenytárgyalás) – minimum 100.000 forintos licitlépcsővel

Kiírt vagyontárgyak és forgalmi értéke, induló vételára:

699/2 hrsz-ú ingatlan: 55.000.000.-Ft (ÁFA mentes)

Az értékesítés feltételei:

Az ingatlanok külön-külön kerülnek értékesítésre.

A versenytárgyaláson való részvétel feltétele zárt borítékban történő leadása a pályázati adatlap (1. sz. melléklet) és a pályázó nyilatkozatnak (2. sz. melléklet), amelyben az értékesítésre, vagy hasznosításra kerülő vagyontárgy megismeréséről nyilatkozik és a versenyeztetés szabályait magára nézve kötelezőnek elismeri. Az adatlap mellékletét képezi: magán személy esetén a személyi igazolvány és lakcímkártya másolata, jogi személy esetén nyilvántartásba vételét hitelt érdemlően igazolt okirat, gazdásági társaság esetén harminc napnál nem régebbi cégkivonata. Versenytárgyaláson kizárólag olyan gazdasági társaság vehet részt, amely nem áll sem felszámolási, sem kényszertörlési, sem csődeljárás, sem végelszámolási eljárás alatt. Hiányosan beküldött adatlap, mellékletei, pályázói nyilatkozat – a versenytárgyaláson való részvételt zárja ki.

Pályázati adatlap és pályázó nyilatkozat leadásának határideje:

2022. június 23. napja

Pályázati adatlap (mellékletekkel együtt) és pályázó nyilatkozat leadásának helye, módja:

Személyesen Dunakeszi Város Önkormányzata Fő út 25. Ügyfélszolgálata, postai úton Dunakeszi Város Önkormányzata (Lakosságszolgálati Osztály Vagyongazdálkodási csoport) Fő út 25. Zárt borítékban, a borítékra Pályázat és a pályázni kívánt ingatlan hrsz-i száma kerüljön feltűntetésre.

Postani úton (a leadási határidőig meg kell érkeznie a Dunakeszi Város Önkormányzatához)

A versenytárgyalás ideje:

2022. június 27.

A versenytárgyalás helye:

2120 Dunakeszi, Fő út 25. Nagy Tanácsterem

Versenytárgyalás menete:

A versenytárgyaláson résztvevőnek a nettó forgalmi érték 1%-ának megfelelő pályázati biztosítékot kell átutalni a 11784009-15731247-06530000 számú Dunakeszi Város Önkormányzatának letéti számlájára. Közlemény rovatban hrsz. és biztosíték megjelöléssel.

A biztosíték átutalásának határideje:

A pályázati adatlap benyújtásával egyidejűleg, az összegnek a 11784009-15731247-06530000 számú Dunakeszi Város Önkormányzatának letéti számlájára meg kell érkeznie legkésőbb 2022. június 23. napján.

A pályázati biztosíték átutalásának elmulasztása versenytárgyaláson való részvételt zárja ki. A nem nyertes Pályázónak a biztosíték a versenytárgyalást követően visszafizetésre kerül. Amennyiben a nyertes ajánlattevő eláll a vételtől, akkor a biztosíték nem kerül visszafizetésre és az ajánlata érvénytelenné válik.

Az ingatlanok kikiáltási ára (legalacsonyabb elfogadható ellenszolgálatás, induló vételár):

699/2 hrsz-ú ingatlan: 55.000.000.-Ft (ÁFA mentes)

A versenytárgyaláson résztvevők egyenként tesznek ajánlatot az ellenérték összegére a többi résztvevő jelenlétében. Az ajánlatot a résztvevők nevük bemondásával tehetik meg. Minimum licitlépcső értékesítés esetében: 100.000.- Ft. Ilyen feltételek mellett az árverésen résztvevők egymás után akár több ajánlatot is tehetnek. A versenytárgyaláson résztvevők újabb ajánlatot csak akkor tehetnek, ha az magasabb összegű az előző ajánlatnál. A versenytárgyalás akkor ér véget, amikor már egyetlen résztvevő sem ajánl az utolsóként elhangzott ajánlatnál magasabb összeget tartalmazó ajánlatot.

A versenytárgyalás nyertese az, aki a legalacsonyabb elfogadható ellenszolgáltatáshoz képest a legmagasabb ajánlatot teszi. A nyertes és a 2. legmagasabb ajánlattevő a tárgyaláson kihirdetésre kerül.

A versenytárgyalás közjegyző jelenlétében történik.

Bírálati szempont:

A versenytárgyalás nyertese az, aki a legalacsonyabb elfogadható ellenszolgáltatáshoz képest a legmagasabb ajánlatot teszi. A nyertes a tárgyaláson kihirdetésre kerül.

Szerződéskötés:

A versenytárgyalás győztesével megkötendő szerződést Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hagyja jóvá, tekintettel arra, hogy önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséhez szükséges a Képviselő-testület döntése. A döntésre a versenytárgyalást követő legközelebbi Képviselő-testületi ülésen kerül sor. A szerződéskötésre a Képviselő-testületi döntést követő húsz munkanapon belül a tulajdonos adásvételi szerződést köt az eljárás nyertesével. Amennyiben a versenytárgyalás nyertese húsz munkanapon belül nem írja alá a tulajdonos önkormányzattal az adásvételi szerződést, akkor az Önkormányzat jogosult a versenytárgyaláson a 2. legmagasabb vételárat tevő, ajánlattevővel szerződést kötni. Ebben az esetben úgy tekintendő, hogy a nyertes ajánlattevő a vételi szándékától elállt, így a befizetett pályázati biztosítékot elveszti.

A megkötendő adásvételi szerződés fő tartami elemei:

Szerződő felek Dunakeszi Város Önkormányzata és a nyertes ajánlattevő. Szerződés tárgya a pályázati kiírásban megjelölt az ajánlattevő által megtekintett és megismert ingatlan. Vételár – melybe a befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül. A licitáláson nyertes legmagasabb összegű ajánlat. A vételárat a nyerte ajánlattevő egy összegben köteles megfizetni.

Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. Az Állam az elővásárlási jogát a szerződés aláírását követően, annak ismeretében gyakorolhatja, így az adásvételi szerződés bontó feltétele, ha az Állam nyilatkozik az elővásárlási jogának gyakorlásáról.

Gazdasági társaság nyertes ajánlattevő esetén a vevő vállalja, hogy a tulajdonjog bejegyzéséig a cégkivonatban vagy a cégközlönyben nem szerepel olyan bejegyzés, amely az árveréssel vagy az ingatlan értékesítésével kapcsolatosan jogi, pénzügyi vagy egyéb kockázatot jelent az ingatlan tulajdonosa részére.

Az ingatlan megtekinthetők:

Előzetes egyeztetés követően. Hajnal Zoltán +36 70 379 5979

Ajánlati kötöttség időtartama:

A versenytárgyalást követő Képviselő-testületi döntéstől számított 20 munkanap.

Egyéb:

Dunakeszi Város Önkormányzata, mint a pályázat kiírója jogosult: a pályázatot visszavonni és új pályázatot kiírni.