! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Állattartással kapcsolatos ügyek

KezdőoldalÜgyekÁllattartással kapcsolatos ügyek
Ügyintézés

Ügyleírás

A város közigazgatási területén állat csak az egészségügyi, állatvédelmi közegészségügyi és környezetvédelmi jogszabályok betartásával és a környező lakosság nyugalmának szükségtelen zavarása (zaj, bűz, stb.) nélkül tartható. Az állattartó köteles gondoskodni állatának megfelelő tartásáról, gondozásáról, szökésének és közterületre felügyelet nélküli kijutásának megakadályozásáról.

A jegyző az állatvédelmi hatósági jogkörét az alábbi esetekben gyakorolja:

  • Állattartással összefüggő általános szabályok érvényesülése – ellenőrzése
  • Ebrendészeti feladatok ellátása – ebösszeírás végzése
  • Állatvédelmi bírság kiszabása

Állatvédelmi ügyek fajtái:

1. Állatvédelmi panaszok kivizsgálása

2. Hatósági eljárások:

Állattartás általános szabályainak ellenőrzése, kötelezés

Kedvtelésből tartott állatok tartási szabályainak ellenőrzése, kötelezés

Állatvédelmi bírság kiszabása

Ebösszeírás

A jegyző az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme érdekében, az állattartást korlátozhatja, megtilthatja. A jogsértés körülményeitől függően állatvédelmi bírságot szabhat ki.

Az eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A kérelmet személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, postai úton, vagy e-mail-en lehet benyújtani.  A bejelentő kérheti adatainak zártan történő kezelését is.

A bejelentőlapot a kifogásolt állattartás helye szerint illetékes jegyző részére kell elküldeni.

Tovább olvasom

A kérelem kötelező tartalmi elemei

  • a szabálytalannak vélt állattartás pontos helyszínét,
  • amennyiben ismert, az állattartó nevét,
  • a szabálytalannak vélt állattartási körülmények rövid leírását,
  • a bejelentő személyes adatait és elérhetőségét,
  • a bejelentő nyilatkozatát személyes adatainak zártan kezeléséről.

Hatáskör és illetékesség

Az eljárás illetékességi területe Dunakeszi Város közigazgatási területe.

I. fokon döntést hozó szerv: Dunakeszi Város Jegyzője, mint állatvédelmi hatóság. A hatáskört az I. fokú eljárásban a jegyző gyakorolja.

Az I. fokú döntés a közléssel válik jogerőssé. Az állatvédelmi hatóság döntésével szemben nincs helye fellebbezésnek.

Az elsőfokú döntés felülvizsgálatával kapcsolatban közigazgatási pert indíthat a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 28.§ (1) bekezdése értelmében a beadványt elektronikus úton, postai úton vagy közvetlenül a bíróságnál kell benyújtani.

Szükséges okiratok, mellékletek

  • Formanyomtatvány
  • Fénykép/videofelvétel, vagy egyéb, a bejelentő állításának bizonyítására alkalmas okirat  (amik egyértelműen bizonyíthatóvá teszik a cselekményt még akkor is, ha pár nap, vagy egy hét múlva esetleg már minden nyomát eltüntették)

Ügyintézés díjszabása

Az eljárás illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

245/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről

244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet az állatvédelmi bírságról

41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról

85/2015. (XII. 17.) FM rendelet a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az állattartásról szóló 19/2010 (V.27.) rendelete

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról és azok jogkövetkezményeiről szóló 30/2015. (XI.04.) önkormányzati rendelete

Fontos tudnivalók

Az egy ingatlanon tartható állatok száma nem korlátozható, az állattartó köteles azonban gondoskodni az állatok kedvező életfeltételeinek biztosításáról, az állattartás céljára szolgáló létesítmények tisztaságáról és folyamatos fertőtlenítéséről, a káros rovarok és rágcsálók rendszeres irtásáról, az állattartás során képződő hulladékok megfelelő kezeléséről és elhelyezéséről.

Az állattartás során meg kell akadályozni, hogy az a külterületre vagy más ingatlanra átjusson.

Állatot elhagyni nem szabad, amennyiben a tulajdonos nem kívánja tovább tartani, köteles gondoskodni az elhelyezéséről.

Amennyiben az állat elszállítására kötelezik a tulajdonos, úgy annak költségét a tulajdonos viseli.

Amennyiben a jegyző az általa közvetlenül igazgatott terület tekintetében arról értesül, hogy az eb sérülést okoz más ebnek vagy embernek, a bejelentést követően a jegyző köteles írásban értesíteni a sérülés keletkezésének helye szerinti illetékes járási állategészségügyi hatóságot.

A jegyző az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti.

A jegyző az állatvédelmi és az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme érdekében, az állattartást korlátozhatja, megtilthatja. A jogsértés körülményeitől függően állatvédelmi bírságot szabhat ki.

Kóbor állat befogása esetén – amennyiben a befogástól számított 15 napon belül a kóbor állat tulajdonosa nem válik ismertté – az állat tulajdonjoga az államra száll. Amennyiben a kóbor állat tulajdonosa ismertté válik, köteles a befogással keletkezett költségeket megtéríteni.

Állatpanzió és állatmenhely létesítésére irányuló szándékát köteles a szolgáltató a járási állategészségügyi hivatalnak bejelenteni.

Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható – betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hatóság ellenőrzi.

A négy hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a szolgáltató állatorvos köteles jelentést tenni a járási állategészségügyi hatóság felé.

Az állati trágya és trágyalé elhelyezésére az állattartónak trágyatárolót kell létesíteni.

Nyomtatványok

pdf ikon

Bejelentő lap - Állattartás

Letöltés