! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Gyógyszertámogatás

KezdőoldalÜgyekGyógyszertámogatás
Ügyintézés

Kategória

icon

Befizetési információk

Befizetési határidő:
március 15. és szeptember 26.

Bevallás, változás bejelentés ideje:
március 15. és szeptember 26.

Bankszámlaszám:
11784009-15731247-02440000

Közleménybe kérjük:
Adószámát írja be.

Ügyleírás

Gyógyszertámogatásban részesülhet az a személy, aki Dunakeszi város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkezik, a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 200 %-át /jelenleg: 57.000,-Ft/hó/, egyedül élő nyugdíjas esetén a 250 %-át /jelenleg 71.250,-Ft/hó/ és a vényköteles havi rendszeres gyógyszerköltsége eléri a szociális vetítési alap összegének 20 %-át /5.700,-Ft/hó/ és közgyógyellátásra nem jogosult.

A kérelmező személyes szükségleteinek kielégítéséhez szükséges gyógyszerköltséget a háziorvos igazolja az arra rendszeresített formanyomtatványon (települési támogatás – B) lap)

A gyógyszertámogatás összege a háziorvos által igazolt gyógyszerköltség, de legfeljebb 3.500,- Ft/hó.

Tovább olvasom

Hatáskör és illetékesség

I. fokon döntést hozó szerv: Polgármester

II. fokon döntést hozó szerv: Képviselő-testület

Szükséges okiratok, mellékletek

1.) A kérelmező nyilatkozata az egy lakásban együtt lakó – oda bejelentett –, az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személyekről.

2.) Az egy háztartásban élők jövedeleméről szóló igazolást:

a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás,

b) munkanélküli ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén az illetékes munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolás,

c) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lap és a nyugdíjszelvény,

d) egyéb rendszeres (pl. járási hivatal által folyósított) pénzellátásra vonatkozó igazolás,

e) őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által a lezárt adóévről kiállított igazolás,

f) vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás,

g) tartásdíj esetén a felvett vagy a megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj jogosultjának nyilatkozata,

h) ösztöndíjról a közép- vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat vagy az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom,

i) az a)-h) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

3.) Az egy háztartásban élők vagyonáról szóló nyilatkozatot.

4.) A gyermek elhelyezése vagy a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági határozatot, ezek hiányában a különélő szülőknek a gyámhivatal által jegyzőkönyvben rögzített megállapodása a gyermek elhelyezéséről és a szülői felügyelet gyakorlásáról.

5.) 30 napnál nem régebbi igazolást (egyetemi vagy főiskolai hallgatói jogviszony igazolás) a 16. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról.

6.)Kérelmező társadalombiztosítási azonosító jeléről szóló igazolás (TAJ számot tartalmazó kártya)

7.)Háziorvosi igazolás gyógyszerköltségről

  1. 1 eltartott gyermek esetén 20 %,
  2. 2 eltartott gyermek esetén 40 %,
  3. 3 eltartott gyermek esetén 60 %,
  4. 4 vagy ennél több eltartott gyermek esetén 80 %.
  1. 1 eltartott gyermek esetén 20 %,
  2. 2 eltartott gyermek esetén 40 %,
  3. 3 eltartott gyermek esetén 60 %,
  4. 4 vagy ennél több eltartott gyermek esetén 80 %.

Ügyintézés díjszabása

Az eljárás illetéke: illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályaitól

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Az ügytípus elektronikusan is intézhető, amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval. Ügyindításhoz kérem, kattintson a képre.

Nyomtatványok

pdf ikon

Kérelem települési támogatások esetén

Letöltés
pdf ikon

Települési támogatás B lap

Letöltés