! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Közterület használat engedélyezése

KezdőoldalÜgyekKözterület használat engedélyezése
Ügyintézés

Ügyleírás

Dunakeszi város közigazgatási területén, a közterület rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezését, a közterületek használatáról szóló 22/2015. (VIII.06.)  önkormányzati rendelet szabályozza.

A közterületet rendeltetésének megfelelő célra – a jogszabályok keretei között – bárki szabadon használhatja. Azonban a közterület rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati hozzájárulás szükséges.

Sport, kulturális vagy szórakoztató esemény megrendezése céljából történő közterület foglalás céljából útlezárás kérése, mely a szükséges formanyomtatvány, „Kérelem közterület használathoz” kitöltésének leadásával igényelhető.

Tovább olvasom

A rendelet értelmében a közterület rendeltetéstől eltérő használata közterület-használati hozzájárulás alapján, az e rendeletben meghatározottak szerint történhet, így különösen:

 • közterületbe nyúló épület, építmény elhelyezésére,
 • árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, épület létesítéséhez, fennmaradásához, a már meglévő ilyen fülkék, pavilonok, épületek, egyéb építmények működésére
 • építési munkával kapcsolatos létesítmények (különösen építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, tároló- és gyűjtő konténer és tartozékai, valamint építőanyag), valamint építmények és törmelékek 3 napot meghaladó elhelyezésére, fennmaradására, tárolására,
 • alkalmi és mozgóárusításra, szolgáltató tevékenység végzésére, szórakoztató tevékenység folytatására,
 • rendezvények, kiállítások, vásárok, piacok megtartásához szükséges közterületi helyszín használatára, továbbá az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítésére, elhelyezésére, fennmaradására,
 • a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosítására (különösen vendéglátó terasz, előkert)
 • kereskedelmi és szolgáltató létesítmények üzemeltetéséhez szükséges bármilyen egyéb közterület használatára
 • közúti személyszállítást végző járművek (taxiállomás) állomáshelyének használatára és
 • üzemképtelen, hatósági jelzés nélküli gépjármű elhelyezésére

A közterület-használati hozzájárulás megadása kérelemre történik.

A kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt írásban, személyesen, elektronikus vagy postai úton kell benyújtani.

A kérelem elbírálásához 30 nap áll a hatóság rendelkezésére.

A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési munkákkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőnek vagy megbízása alapján a kivitelezőnek kell kérelmeznie a közterület-használati hozzájárulást.

A kérelem kötelező elemei

 • a kérelmező nevét/megnevezését,
 • lakcímét/székhelyét,
 • magánszemély esetén a születési helyét, idejét, anyja nevét
 • jogi személy esetén a cégjegyzék számát, adószámát,
 • valamint a közterület-használat célját, módját,
 • időtartamát, pontos helyét,
 • az igénybe venni kívánt terület nagyságának meghatározását
 • a közterület használat alkalmából folytatott tevékenység rövid leírása.

A közterület-használati engedély nem mentesíti kérelmezőt az egyéb jogszabályokban meghatározott szakhatósági engedélyek beszerzése alól.

A közterület-használati díjat a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott tárgyidőszakra előre kell megfizetni.

Fontos információ

Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon használ, köteles felhívásra a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására.

A közterület-használati hozzájárulás 1 évnél hosszabb időtartamra történő megadásához a hatáskörrel rendelkező Bizottság hozzájárulása szükséges.

Megtagadható az engedély, amennyiben a kérelmező a korábbi közterület-használattal kapcsolatos kötelezettségeinek nem tett eleget, illetve ha a berendezés, (építmény) elhelyezése nem felel meg az országos szakmai követelményeknek, a helyi településrendezési terveknek , a helyi építési szabályzatnak, a tervezett létesítmény a közterület, illetve azt határoló építmények rendeltetésszerű használatát zavarja vagy biztonságát veszélyezteti, városképpel össze nem egyeztethető, továbbá a kérelmezőnek közterület-használati díj tartozása van.

Vissza kell vonni a közterület-használati engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, a közterületet rongálja, valamint ha a közterület használat a környéken lakók jogos érdekeit aránytalanul, vagy tartósan sérti.

Az engedélykérelem benyújtása, illetve az engedélyt visszavonó határozat elleni fellebbezés, nem jogosít fel a közterület-használatra.

Hatáskör és illetékesség

Az eljárás illetékességi területe Dunakeszi Város közigazgatási területe.

Ügyintézés díjszabása

A használati díjakat a 22/2015. (VIII.06.)  önkormányzati rendelet melléklete tartalmazza.

Alkalmazott jogszabályok

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (VIII.06.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és rendjéről

Az ügytípus elektronikusan is intézhető, amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval

Nyomtatvány

pdf ikon

Közterület használati kérelem

Letöltés