! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Közterület Felügyelet – Intézkedések és jogorvoslatok

KezdőoldalÜgyekKözterület Felügyelet – Intézkedések és jogorvoslatok
Ügyintézés
icon

Elérhetőségek

Személyes ügyfélszolgálat
2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Ügyfélfogadása megegyezik a Hivatal ügyfélfogadásával.

Elérhetőségek
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182
E-mail cím: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

Közterület-Felügyelet feladata

A közterületek rendjének és tisztaságának védelme, valamint annak rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzése, megakadályozása, szankcionálása, az önkormányzati vagyon védelme, e feladatok ellátásához szükséges szervezeti keretek megteremtése, az ezekkel összefüggő közszolgálati feladatokat ellátó személyek jogállásának meghatározása érdekében az Országgyűlés megalkotta a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényt (továbbiakban: Kftv.).

Tovább olvasom

A feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személy

Kftv (4) A felügyelet feladata
a) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
c) közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
d) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;
e) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
f) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
g) közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;
h) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése.

A Közterület-Felügyelet hatáskörébe tartozó főbb szabálysértések

 • Köztisztasági szabályok megszegése
 • Illegális szemétlerakás, szemétszállítás szabályainak megszegése
 • Parkrongálás, fakivágás engedély nélkül
 • Parlagfű irtás elmulasztása
 • Veszélyeztetés kutyával, eb sétáltatási szabályok megszegése
 • Engedély nélküli közterület használat
 • Üzemképtelen gépjárművek tárolása közterületen
 • Illegális plakátragasztás
 • Engedély nélküli árusítás
 • Megállási, várakozási és behajtási tilalmak megszegése járművel
 • Mozgáskorlátozott parkoló jogtalan igénybevétele
 • Tiltott fürdés
 • Fizető parkolás szabályainak megszegése

Helyszíni bírság

A felügyelő – jogszabályokban meghatározott esetekben és keretek között – szabálysértés elkövetése miatt helyszíni bírság kiszabására jogosult
Törvényben meghatározott esetben szabálysértés észlelése esetén – amennyiben ezt e törvény külön említi – helyszíni bírságot szabhat ki:
a) a járási hivatal arra felhatalmazott ügyintézője,
b) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve,
c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv arra felhatalmazott ügyintézője,
d) a közlekedési hatóság ellenőre,
e) a közterület-felügyelő,
f) a természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr,
g) az erdészeti hatóság arra felhatalmazott ügyintézője,
h) a halászati őr,
i) a mezőőr.

A helyszíni bírság összege ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedhet. A 2012. évi II törvény a szabálysértésről bevezette, hogy az ismételt elkövetés súlyosabban legyen büntethető. Ennek megfelelően, a valaki hat hónapon belül ismételten elkövet szabálysértést, akkor a helyszíni bírság összege már akár hetvenezer forint is lehet.

A gépjárművel elkövetett szabálysértés miatt a helyszíni bírságot a gépjárművezető távollétében is ki lehet szabni. Ilyenkor a gépjármű forgalmi rendszáma alapján megállapított üzemben tartó címére kell a kiszabott összeget tartalmazó csekkszelvényt megküldeni. Ha a gépjármű üzemben tartója a helyszíni bírság kiszabását nem veszi tudomásul, a szabálysértés miatt az illetékes szabálysértési hatóságnál feljelentést kell tenni.

Amennyiben a gépjármű szélvédőjén helyszíni bírság kiszabásáról talál nyomtatványt, akkor várja meg, amíg a Közterület-felügyeleti csoport postai úton megküldi a felszólító levelet és a készpénz-átutalási megbítást a bejegyzett üzembentartó részére.

A behajtási tilalomra, korlátozott övezetre (zóna) és a kötelező haladási irányra vonatkozó egyes rendelkezések megsértésének észlelése esetén a közterület-felügyelő jogosult a helyszínen a gépjárművezetővel szemben közigazgatási bírságot kiszabni.

Bírságok megfizetése

A közterület-felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságot a közterület-felügyeletet létrehozó települési önkormányzat számlájára kell megfizetni.

Befizetési határidő 30 nap.

A közterület-felügyelő a helyszínen pénzt nem fogad el!

Feljelentés

 Távollevővel szembeni helyszíni bírság esetén amennyiben 30 napon belül nem történik meg a kiszabott bírság befizetése.
• Helyszíni bírság esetében amennyiben nem ismeri el a szabálysértés tényét vagy nem igazolja magát /ebben az esetben a gépjármű adataiból tudja azonosítani a közterület-felügyelő/.
• Lakossági bejelentés esetén amennyiben a gépjármű rendszámát felírta a bejelentő és 2 tanúval igazolja a szabálysértés elkövetését.
• Illegális szemétlerakás esetén amennyiben található valamilyen azonosítás alapjául szolgáló dokumentum.
• Minden egyéb olyan szabálysértés észlelése esetén, ahol az elkövetés körülményei, illetve az ügy tárgyi súlya ezt indokolttá teszi.
* a szabálysértés lehet a KRESZ megszegése vagy Önkormányzati rendelet megsértése.

Jogorvoslatok - Helyszíni bírság esetén

A tudomásul vett és befizetett helyszíni bírság ellen jogorvoslati lehetőség nincs, az ügyet jogerősen lezártnak kell tekinteni.

A kiszabott helyszíni bírság méltányosságból történő elengedésére, csökkentésére, valamint részletekben való megfizetésére az irányadó jogszabályi rendelkezések nem biztosítanak lehetőséget.

Jogorvoslatok - Feljelentés esetén

Az Önkormányzati rendelet megsértése esetén a Hivatal Jogi és Hatósági osztálya jár el. A rendelettel kapcsolatos fellebbezésnek 15 napos határideje van.  (Pest Megyei Kormányhivatal – 1052 Budapest, Városháza utca 7.) A fellebbezés díjköteles: 5 000 forintos illeték lerovása mellett kezdeményezhető.
A KRESZ szabálysértés esetén feljelentéskor az illetékes rendőrkapitányság jár el és az Ő határozatuk ellen lehet kifogással élni. (2120 Dunakeszi, Tábor utca 2.)