! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Rendkívüli települési támogatás

KezdőoldalÜgyekRendkívüli települési támogatás
Ügyintézés

Ügyleírás

A települési önkormányzat képviselő-testülete annak a kérelmezőnek, aki létfenntartást veszélyeztető vagy rendkívüli élethelyzetbe került, valamint alkalmanként jelentkező többletkiadás miatt önmagáról és családjáról más módon gondoskodni nem tud rendkívüli települési támogatást nyújt a rendeletében meghatározottak szerint. (Többletkiadás különösen: súlyos betegség, hirtelen bekövetkezett elemi kár, gyermek születése, kiskorú beiskoláztatásával kapcsolatos kiadások.)

Rendkívüli élethelyzet: hirtelen fellépő külső körülmény hatására kialakult kirívóan nehéz állapot, különösen elemi kár, természeti katasztrófa, kórházi ellátást igénylő betegség vagy baleset. Különös méltánylást érdemlő eset: olyan nem várt létfenntartást veszélyeztető vagy rendkívüli élethelyzet, amely a jövedelmi, vagyoni viszonyai alapján egyébként nem rászoruló személy életét, testi épségét veszélyezteti.

Tovább olvasom

Hatáskör és illetékesség

I. fokon döntést hozó szerv: Polgármester

II. fokon döntést hozó szerv: Képviselő-testület

Szükséges okiratok, mellékletek

1.) A kérelmező nyilatkozata az egy lakásban együtt lakó – oda bejelentett –, az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személyekről.

2.) Az egy háztartásban élők jövedeleméről szóló igazolást: a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás, b) munkanélküli ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén az illetékes munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolás, c) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lap és a nyugdíjszelvény, d) egyéb rendszeres (pl. járási hivatal által folyósított) pénzellátásra vonatkozó igazolás, e) őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által a lezárt adóévről kiállított igazolás, f) vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás,  g) tartásdíj esetén a felvett vagy a megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj jogosultjának nyilatkozata, h) ösztöndíjról a közép-, vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat vagy az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom, i) az a)-h) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

3.) Az egy háztartásban élők vagyonáról szóló nyilatkozatot.

4.) A gyermek elhelyezése vagy a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági határozatot, ezek hiányában a különélő szülőknek a gyámhivatal által jegyzőkönyvben rögzített megállapodása a gyermek elhelyezéséről és a szülői felügyelet gyakorlásáról.

5.) 30 napnál nem régebbi igazolást (egyetemi vagy főiskolai hallgatói jogviszony igazolás) a 16. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról.

6.) 30 napnál nem régebbi a 16. életévét be nem töltött gyermek gyermekintézményi (bölcsőde, óvoda, iskolalátogatási igazolás) jogviszonyáról szóló igazolást.

7.) Kérelmező társadalombiztosítási azonosító jeléről szóló igazolás (TAJ számot tartalmazó kártya).

Ügyintézés díjszabása

illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályaitól

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Nyomtatvány

pdf ikon

Rendkívüli települési támogatás

Letöltés