! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Társasházak törvényességi ellenőrzése

KezdőoldalÜgyekTársasházak törvényességi ellenőrzése
Ügyintézés

Ügyleírás

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény értelmében a társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el. A törvényességi felügyeleti eljárás részletszabályait a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól szóló 155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet tartalmazza.

A törvényességi felügyeletet gyakorló jegyző hivatalból ellenőrzi, hogy a társasház

  1. a) alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak,
  2. b) működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és szervezeti-működési szabályzatnak, és
  3. c) működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.

A jegyző a társasház működésével összefüggésben történt bejelentés esetén a bejelentést megvizsgálja.

Bejelentéssel

  1. a) a társasházi tulajdonostárs, valamint
  2. b) a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke (a továbbiakban együtt: közös képviselő)

élhet.

A bejelentés során a tulajdonostárs helyett meghatalmazott is eljárhat.

A jegyző az eljárást az arra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legfeljebb az eljárásra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egyéves határidőn belül indíthatja meg.

Ha a bejelentés alapján az eljárásra okot adó körülmény fennállása valószínűsíthető, a jegyző az eljárást megindítja.

Ha a jegyző nem indít eljárást, a bejelentőt – a bejelentésében foglalt erre irányuló kérelme esetén – az írásbeli bejelentés kézhezvételétől, vagy a szóbeli bejelentés napjától számított 30 napon belül írásban tájékoztatja az eljárás elmaradásának indokairól.

A jegyző az eljárás megindításáról 3 munkanapon belül, írásban értesíti a közös képviselőt, valamint a bejelentőt. Az értesítésben a közös képviselőtől bekérheti a társasház működésével kapcsolatos iratokat.

Az iratokat a közös képviselő a jegyző értesítésének kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül köteles a jegyző rendelkezésére bocsátani.

A jegyző az eljárást felhívás kibocsátása nélkül lezárja, ha az ellenőrzés során megállapítja, hogy a társasház törvényes működését sértő körülmény nem, vagy már nem áll fenn. Az eljárás lezárásáról a jegyző a közös képviselőt és a bejelentőt írásban tájékoztatja.

Ha a jegyző az eljárás alapján a társasház működésének jogszabályba ütközését állapítja meg, írásbeli felhívást bocsát ki a közös képviselő részére.

A közös képviselő a felhívásról annak közlését követő 3 napon belül a társasházban jól látható helyen kifüggesztett hirdetmény formájában értesíti a tulajdonostársakat.

A törvényes működés helyreállítására 60 napos határidőt biztosít a jegyző.

A jegyző az eljárást megszünteti és a közös képviselőt, valamint a bejelentőt erről írásban tájékoztatja, ha megállapítja, hogy a társasház

  1. a) a felhívásban foglaltaknak megfelelően a törvényes működését helyreállította, vagy
  2. b) törvényes működését sértő körülmény már nem áll fenn.

Ha az eljárás nem szüntethető meg, a jegyző bírósághoz fordulhat.

Tovább olvasom

Hatáskör és illetékesség:

A törvényességi felügyeleti eljárás megindítására a társasház címe szerint illetékes jegyző jogosult. Tehát Dunakeszi Város Jegyzője a Dunakeszi közigazgatási területén található társasházakkal kapcsolatos ügyekben jogosult eljárni.

Nem tartozik a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe

A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági – így különösen közigazgatási hatósági, fogyasztóvédelmi, rendőrségi – eljárásnak van helye.

Az eljárás nem irányulhat a társasház működésének gazdaságossági vagy célszerűségi szempontból való ellenőrzésére. Az a társasházi ügy, amelynek a tárgya a közös képviselővel, az intézőbizottsággal vagy a számvizsgáló bizottsággal kialakult elszámolási vita, vagy személyes jellegű konfliktusok eldöntése, nem tartoznak a jegyző hatáskörébe. A közös képviselővel, az intézőbizottság tagjaival, vagy a számvizsgáló bizottság tagjaival szembeni kártérítési igények ugyancsak bíróság előtt érvényesíthetők, polgári peres úton.

Szükséges okiratok, mellékletek:

A társasházi tulajdonostárs legalább nem hiteles és 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot, illetve ha meghatalmazott útján jár el, ekkor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti meghatalmazást, míg a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv-kivonatát csatolja bejelentéséhez.

Célszerű, ha a bejelentő a bejelentéséhez mellékeli a rendelkezésére álló, véleménye szerint a társasház jogszabálysértő működését megalapozó okiratokat, egyéb bizonyítékokat.

Ügyintézés díjszabása:

A bejelentés megtétele illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

A társasházak működését a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300133.TV

a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól szóló 155/2015. (VI. 25.) számú kormányrendelet

Gyakran ismételt kérdések

A közös képviselő munkájával elégedetlen több tulajdonostárs, alkalmas-e az eljárás az ő tevékenységének ellenőrzésére, elszámoltatására, menesztésére?

A közös képviselők megbízására vagy elmozdítására minden esetben a közgyűlés (azaz a tulajdonostársak közössége) jogosult. A törvényességi felügyeleti eljárás csak közvetetten érinti a közös képviselő tevékenységét, mivel a jegyző őt keresi meg, tőle kér elsősorban adatokat, információkat a társasház működéséről. Azonban egy esetleges jogszabálysértés megállapításánál a jegyző magát a társasházat és nem a közös képviselőt kötelezi a törvényes működés helyreállítására.

Ha az eljárásban megállapításra kerül, hogy a társasház működése jogszabályba ütközik, ki intézkedik a törvényes működés helyreállításáról?

A jegyző a jogszabályban foglaltaknak megfelelően a társasházat kötelezi a törvényes működés helyreállítására. Felhívásában megjelöli az általa feltárt jogszabálysértést, felszólítja a társasházat a törvényes működés helyreállítására, azonban a törvényes működés helyreállításának módját, az ahhoz szükséges egyes intézkedéseket tételesen nem határozza meg, arról a társasháznak kell megfelelően rendelkeznie.

A társasházi közös tulajdonban álló ingatlanrész nem megfelelő karbantartása miatt keletkezett egy külön tulajdonban álló ingatlanrészben kár. Alkalmas-e ez az eljárás arra, hogy kötelezzék a társasházat a közös tulajdonban álló ingatlanrész helyreállításáról?

A fent vázolt helyzet, azaz ha a társasház tevékenységével vagy mulasztásával kárt okoz az egyik albetét tulajdonosának, a tulajdonostárs és a társasház közötti polgári jogi jogvitának minősül. A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági – így különösen közigazgatási hatósági, fogyasztóvédelmi, rendőrségi – eljárásnak van helye.