! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Hagyatéki hirdetmények

Hirdetmények

pdf ikon

11018/N/337/2023/9 ügyszámú hagyatéki hirdetmény

Letöltés

Hagyatéki eljárás

A hagyatéki eljárás a halálesetről szóló értesítés megérkezését követően hivatalból indul.

Az előkészítő eljárásról azt a hozzátartozót értesítjük, akinek neve, címe a halottvizsgálati bizonyítványon szerepel.

Nyilatkozattételre bármely hozzátartozó vagy örökségben érdekelt jogosult. Az előkészítő eljárás befejezését követően a hagyatéki leltár mellékleteivel átadásra kerül a közjegyzőnek, aki kitűzi a hagyatéki tárgyalás napját, amelyről valamennyi öröklésben érdekelt személyt értesít.

Leltározás alá eső ingó- és ingatlanvagyon a következő lehet (a felsorolás nem teljes)

 • lakóház, telek, szövetkezeti és öröklakás, egyéb földterület, üdülési jog
 • cégtulajdon;
 • önkéntes magánnyugdíj- vagy egészségbiztosítási pénztári tagság;
 • személygépkocsi, motorkerékpár, utánfutó;
 • gazdasági társaságokban törzstőke, törzsbetét;
 • kárpótlás, kötvény, részvény, széf bérleti jog;
 • értékpapírszámla;
 • lakossági folyószámla;
 • devizaszámla;
 • takarékbetétkönyv;
 • életbiztosítás; (ha nincs megjelölve kedvezményezett)
 • fel nem vett nyugdíj, munkabér, táppénz, egyéb járandóság;
 • fegyver;
 • 300 000 Ft feletti összegű készpénz, egyéb ingó vagyon
Tovább olvasom

Illetékességi terület

Az elhunyt utolsó állandó belföldi lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye).

Csatolandó mellékletek

A hozzátartozó részére a hivatal által kiküldött értesítés részletes tájékoztatást nyújt a szükséges iratokról, amelyek bemutatása nélkül a hagyatéki leltár nem vehető fel.

Az ügytípus egyes elemei elektronikusan is intézhetőek, amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Személyesen vagy megbízott (temetkezési vállalkozó) útján.

Nyomtatványok

doc ikon

Hagyatéki nyilatkozat

Letöltés

Anyakönyvi kivonatok kérelme

Születési, házassági, bejegyzett élettársi kapcsolatokról szóló és halotti anyakönyvi kivonat kérhető az anyakönyvi hivatalban. A kivonat kiállítási határideje: 15 nap.
Az anyakönyvi kivonatot az érintett vagy az általa meghatalmazott személy kérheti. Kiskorú esetén szülője vagy a szülő által meghatalmazott személy részére állítható ki az okirat. Halotti anyakönyvi kivonat kiadható a hozzátartozó részére, vagy (bírósági, földhivatali, hagyatéki eljárásban) annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához, amennyiben a kérelmező az érdeket igazolja.

A kérelem bármely anyakönyvvezetőnél benyújtható, az anyakönyvi kivonatok kiállítása illetékmentes.
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: személyesen, postai úton vagy meghatalmazott útján.
Az ügytípus elektronikusan is intézhető, amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval. Ügyindításhoz kattintson a képre.

Szükséges dokumentumok

• személyazonosításra alkalmas okmány: érvényes személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú vezetői engedély
• személyi azonosító igazolvány elvesztése esetén az erről szóló hivatalos bejelentés, azaz a rendőrség vagy okmányiroda által kiállított jegyzőkönyv, illetve ha van, ideiglenes személyazonosító igazolvány
• lakcímigazolvány
• amennyiben meghatalmazott jár el, úgy közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (két tanú aláírásával ellátott) eredeti meghatalmazás

odt ikon

Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt

Letöltés

Házassági szándék bejelentése/Bejegyzett élettársi kapcsolat bejelentése

Magyar és külföldi állampolgárok Magyarországon lakóhelytől függetlenül bármelyik anyakönyvi hivatalban házasságot köthetnek. Ez iránti szándékukat a tervezett házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezetőnél kell bejelenteniük.

Illetékesség:

Dunakeszi közigazgatási területe.

Az eljárás illetékmentes.

A bemutatott iratok alapján jegyzőkönyv készül a személyes adatokról, a házasságkötés tervezett időpontjáról és a szükséges személyes nyilatkozatokról.

Magyar állampolgárok esetén mindkét fél részéről az alábbiak szükségesek:

 • a házasulók együttes, egyidejű személyes megjelenése
 • személyazonosságot és állampolgárságot igazoló érvényes okmány (személyi igazolvány vagy útlevél)
 • lakcímkártya
 • születési anyakönyvi kivonat
 • elvált, özvegy fél családi állapotát igazoló záradékolt házassági kivonata, vagy eredeti, jogerős bontóítélet

Külföldi állampolgárt érintő szándékbejelentést megelőzően, kérjük, minden esetben keressék fel Hivatalunkat a szükséges dokumentumokat illetően.

A házasságkötés időpontja legkorábban a házassági szándék bejelentésétől számított 31. naptól tűzhető ki, a szabad házasságkötési időpontjaink figyelembevételével. A Bejegyzett élettársi kapcsolat (BÉT) létesítésénél nincs előírva várakozási idő.

A házasságkötés/ bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése hivatali munkaidőben (csütörtöki napokon) Dunakeszin bejelentett állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakosoknak költségmentes. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a csütörtöki, költségmentes szertartás a pár és a tanúk részvételével történhet.

A munkaidőn kívül anyakönyvi esemény iránti kérelem esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként, amennyiben a kérelmezők egyike Dunakeszin állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezik, akkor a kérelmezők kötelesek bruttó 30.000 Ft összeget, amennyiben Dunakeszin állandó vagy ideiglenes lakcímmel a kérelmezők egyike sem rendelkezik, akkor a kérelmezők kötelesek bruttó 40.000 Ft összeget megfizetni.

A munkaidőn kívül és a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény iránti kérelem esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként, amennyiben a kérelmezők egyike Dunakeszin állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezik, akkor a kérelmezők kötelesek bruttó 50.000 Ft összeget, amennyiben Dunakeszin állandó vagy ideiglenes lakcímmel a kérelmezők egyike sem rendelkezik, akkor a kérelmezők kötelesek bruttó 60.000 Ft összeget megfizetni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az eljárást megindító irat benyújtásának módja személyesen zajlik.

Haláleset anyakönyvezése

A bemutatott iratok alapján a haláleset adatairól jegyzőkönyv készül és halotti anyakönyvi kivonat kerül kiállításra.

Illetékességi terület: Amennyiben a haláleset Dunakeszi közigazgatási területén történt.

Az eljárás illetékmentes.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Személyesen vagy megbízott (temetkezési vállalkozó) útján.

Csatolandó mellékletek

 • a halottvizsgálati bizonyítvány összes példánya kitöltve (hamvasztás esetén a szükséges engedéllyel ellátva)
 • az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
 • családi állapot igazolására házassági vagy az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, házassági bontóítélet
 • az elhunyt személyazonosító okmányai
 • a bejelentő személyazonosító okmánya

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:

Személyesen vagy megbízott (temetkezési vállalkozó) útján.

Illetékességi terület

Az elhunyt utolsó állandó belföldi lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye).

Csatolandó mellékletek

A hozzátartozó részére a hivatal által kiküldött értesítés részletes tájékoztatást nyújt a szükséges iratokról, amelyek bemutatása nélkül a hagyatéki leltár nem vehető fel.

Hazai anyakönyvezés

A dokumentumokat magyar/angol/német/francia nyelven, vagy hiteles magyar fordítással kell benyújtani.

Az okiratok elfogadhatóságáról kérjük, minden esetben egyeztessen az anyakönyvvezetővel.

Az beadott dokumentumok felterjesztésre kerülnek Budapest Főváros Kormányhivatala Honosított és Határon Túli Anyakönyvi Ügyek Osztályára, ezt követően történik meg a bejegyzés.

Ügyintézési határidő 75 nap.

Külföldön történt születés hazai anyakönyvezése

Benyújtható meghatalmazással, vagy elegendő az egyik szülő jelenléte is, viszont ebben az esetben a kiemelt részeket a másik szülő is eredetben írja alá.

A kérelem illetékmentes, és bármely anyakönyvvezetőnél benyújtható.

Szükséges dokumentumok:

 • a szülő állampolgárságának igazolása (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy állampolgársági bizonyítvány).
 • együttes nyilatkozat a gyermek nevéről  .
 • a szülők házassági anyakönyvi kivonata
 • a gyermek külföldi születési anyakönyvi kivonata
 • a szülők nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a gyermek Magyarországon élő magyarként kerüljön-e a nyilvántartásba, ha igen, milyen lakcímen szerepeljen.
 • Ha a gyermeknek van más állampolgársága is, akkor azt igazolni kell – pl. útlevél, külföldi személyi azonosító igazolvány
 • a szülők születési anyakönyvi kivonata

A születési anyakönyvi kivonatok benyújtása nem feltétele a kérelem elbírálásának, de ha rendelkezésükre áll a kivonat, fénymásolatban csatolni kell azt a beadványhoz!

Tovább olvasom

Külföldön történt házasság hazai anyakönyvezése

Benyújtható meghatalmazással, vagy elegendő az egyik fél jelenléte is.

A kérelem illetékmentes, és bármely anyakönyvvezetőnél benyújtható.

Szükséges dokumentumok:

 • a férj/feleség magyar állampolgárságának igazolása (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy állampolgársági bizonyítvány) Ha meghatalmazott útján, vagy csak az egyik fél jelenlétével nyújtják be, akkor fénymásolatot kérünk az iratokról.
 • a külföldi házassági anyakönyvi kivonat
 • a házastársak születési anyakönyvi kivonata
 • a házasság előtti családi állapotot igazoló okirat.

Ha meghatalmazott útján vagy csak az egyik fél van jelen a kérelem benyújtásakor, akkor az alábbi nyilatkozatokat kérjük írásban megtenni.

 • együttes nyilatkozat a születendő gyermekek családi nevéről.
 • A férj és a feleség nyilatkozata arról, hogy milyen formában kívánják a házassági nevüket viselni. Akkor is, ha ezt a külföldi házassági anyakönyvi kivonat tartalmazza.

Külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezése

A kérelem illetékmentes, és bármely anyakönyvvezetőnél benyújtható.

Szükséges dokumentumok

 • az elhunyt állampolgárságának igazolása (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy állampolgársági bizonyítvány).
 • születési anyakönyvi kivonat
 • külföldi halotti anyakönyvi kivonat
 • az elhunyt családi állapotának igazolása

Házassági névviselési forma módosítása

A kérelem bármely anyakönyvvezetőnél benyújtható.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja: Nincs

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: személyesen.

Az ügytípus elektronikusan is intézhető, amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval. Ügyindításhoz kattintson a képre.

Szükséges dokumentumok:

személyazonosító okmányok

Tovább olvasom

Születési névváltoztatás

A kérelem bármely anyakönyvvezetőnél benyújtható.

Személyesen benyújtott kérelemre indul, amelyhez személyazonosság, állampolgárság igazolása szükséges.

Kiskorú gyermek névváltoztatását törvényes képviselője, cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy kérelmét a gondnok terjesztheti elő. Kiskorú gyermek esetében, akkor is kell mindkét szülő hozzájárulása a név megváltoztatásához, ha a szülők elváltak (A két szülő együtt, személyesen nyújthatja be a kérelmet). Ettől csak abban az esetben lehet eltérni, ha valamelyik szülő felügyeleti jogát megvonták és ezt jogerős bírósági határozat igazolja. 14. életévét betöltött kiskorú esetén az ő hozzájárulása (személyes aláírása az anyakönyvvezető előtt) is szükséges.

Utónév módosítási eljárás esetén ha több utónévvel rendelkező állampolgár valamelyik utónevének kizárólagos viselését, vagy az utónevek sorrendjének cseréjét kéri, az anyakönyvvezető az adatváltozást bejegyzi az anyakönyvben. Ez az eljárás illetékmentes.

Egyéb esetben:

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja:

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 10 000,-Ft , melyet a névváltoztatási kérelem benyújtása előtt,  Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) Előirányzat-felhasználási keretszámlára átutalással kell megfizetni.

Átutalás összege: 10.000 forint

Számlaszám: 10023002-00299592-00000000

Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala

Közlemény: névváltoztatással érintett személy házassági és születési neve (kiskorú vagy gondnokolt esetében is minden esetben a névváltoztatással érintett személy nevét szükséges feltüntetni, nem pedig a befizetést teljesítő személy nevét)

Az eljárás igazgatási, szolgáltatási díj megfizetését igazoló banki kivonat másolatát a névváltoztatási kérelem benyújtásakor az anyakönyvvezetőnek át kell adni.

Szükséges dokumentumok:

 • születési anyakönyvi kivonat (azon személyeké is, akiket a névváltoztatás érint),
 • házas családi állapot esetén házassági anyakönyvi kivonat
 • személyazonosító okmányok

Szülő családi nevének megváltoztatása kiterjed családi nevét viselő kiskorú gyermekére is. Ha házastárs változtat nevet, és azt a nevet a másik házastárs valamilyen formában viseli, a névváltoztatás rá is kiterjed.

Magyartalanul képzett név, történelmi név, régies írásmóddal írott családi név engedélyezése – különös méltánylást érdemlő körülményt kivéve – nem lehetséges.

Csak különös méltánylást érdemlő okból engedélyezhető újabb névváltoztatás az előző névváltoztatás hatályba lépésétől számított 5 éven belül.

Nyomtatvány

pdf ikon

Házassági névviselési forma megváltoztatása

Letöltés

Születés anyakönyvezése

A bemutatott iratok alapján a születés adatairól jegyzőkönyv készül, amely alapján anyakönyvi bejegyzés és anyakönyvi kivonat kerül kiállításra.

Tovább olvasom

Illetékesség

Dunakeszi közigazgatási területe.

Csatolandó mellékletek:

 • a szülők személyazonosító okmánya, lakcímkártyája
 • a szülők, illetve a szülésnél jelenlévő felelős személy által kitöltött „Jegyzőkönyv születés bejelentéséről” nyomtatványt,
 • „Vizsgálati lap otthon született gyermekről” nyomtatvány-t, amelyet a gyermekorvos állít ki
 • a szülész-nőgyógyász szakorvos vagy a közreműködő felelős személy által a szülés tényéről kiállított igazolást intézeten kívüli szülésről.
 • az anya családi állapotának igazolása (házassági anyakönyvi kivonat)
  Külföldi állampolgárságú szülők külföldön kötött házassága esetében hiteles fordításban kell a házassági anyakönyvi kivonatot bemutatni (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt.), valamint egy igazolást országuk követségétől, hogy a házasság fennáll a gyermek születésekor
 • teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat

A szülők nyilatkozata a gyermek megszületéséről (dátum, cím, gyermek neme, gyermek neve)
Ha valamelyik szülő külföldi állampolgár és gyermeküknek külföldi utónevet választanak, az adott állam (vagy külképviseletének) igazolása arról, hogy a választott utónév az adott országban anyakönyvezhető

Díjszabás

Az eljárás illetékmentes.