! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Ügyleírás

Üzletek, vendéglátóhelyek nyitva tartása

1. Üzletek:

A kereskedő köteles az üzlet nyitva tartási idejét az üzlet létesítésére vonatkozó bejelentésben vagy a működési engedély iránti kérelemben, illetve az abban bekövetkező változást, az azt megelőző nyolc napon belül a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.

A nyitvatartási idő változás bejelentését írásban kell megtenni a kereskedelmi hatóság – azaz Dunakeszi Város Jegyzője – felé, az oldal alján letölthető formanyomtatványon.

A kereskedő nyitva tartási idejét az üzlet bejáratánál jól látható helyen köteles feltüntetni a vásárlók megfelelő tájékoztatása érdekében.

A vendéglátóhelyek és üzletek éjszakai (22.00 és 06.00 óra közötti) nyitva tartási rendjének szabályozása a helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozik. Dunakeszin a kereskedelmi üzletek számára az éjszakai nyitva tartáshoz nem szükséges külön kérelem benyújtása, elegendő azt az üzlet nyitásakor, vagy a nyitvatartási idő változásakor a formanyomtatványon jelezni.

Amennyiben a kereskedelmi üzletek éjszakai nyitva tartásával kapcsolatban a lakosság, illetve a rendőrség vagy más hatóság részéről panasz, kifogás érkezik, a képviselő-testület hatáskörrel rendelkező bizottsága, azaz a Pénzügyi és Jogi Bizottság az ügyet, annak összes körülményére tekintettel megvizsgálja, és amennyiben a panaszt kellően megalapozottnak találja, a kereskedelmi üzlet üzemeltetőjét a lehetséges szankciók kilátásba helyezése mellett figyelmeztetésben részesíti.

Amennyiben ugyanazon üzemeltető ellen ismételten kifogás érkezik, a Pénzügyi és Jogi Bizottság az üzletben történő 22.00 óra és 06.00 óra között szeszesital árusítást szüneteltetheti, illetve a kereskedelmi üzlet éjszakai nyitva tartását korlátozhatja, továbbá, ha az eset körülményei azt indokolják, az éjszakai nyitva tartását beszüntetheti.

Tovább olvasom

2. Vendéglátóhelyek:

A vendéglátóhelyek és üzletek éjszakai (22.00 és 06.00 óra közötti) nyitva tartási rendjének szabályozása a helyi önkormányzatok hatáskörébe tartozik. Dunakeszin a kérdést a vendéglátóhelyek éjszakai nyitva tartásának rendjéről és a közterületi szeszesital-fogyasztás korlátozásának szabályairól szóló 30/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelet szabályozza.

A rendelet értelmében vendéglátó üzlet, az ahhoz tartozó terasz, kerthelyiség fő szabály szerint 22.00 óra és másnap 06.00 óra között nem tarthat nyitva.

Amennyiben a vendéglátóhely üzemeltetője 22.00 és 06.00 óra között szeretné vendéglátóhelyét nyitva tartani (akár egy konkrét rendezvény erejéig eseti egyedi nyitva tartással, akár határozatlan időre, folyamatos egyedi nyitva tartással), úgy a képviselő-testület hatáskörrel rendelkező bizottságához, azaz a Pénzügyi és Jogi Bizottsághoz kérelmet kell benyújtania.

Tekintettel arra, hogy a bizottsági döntés előkészítéséhez hozzávetőleg két hét szükséges, kérjük a bizottsági ülést megelőzően legalább 15 nappal megelőzően szíveskedjenek kérelmüket beadni. Amennyiben a kérelem később kerül benyújtásra, úgy az a soron következő bizottsági ülésre kerülhet előterjesztésre. A bizottsági ülések időpontjáról a Polgármesteri Hivatal munkatársai adnak felvilágosítást.

A kérelem-nyomtatványok az oldal alján letölthetők.

Amennyiben a vendéglátóhely nyitva tartásával kapcsolatban a lakosság vagy rendőrség, illetve más hatóságok részéről panasz, kifogás érkezik, a Pénzügyi és Jogi Bizottság az ügyet, annak összes körülményére tekintettel megvizsgálja, és amennyiben azt kellően megalapozottnak találja, a vendéglátóhely üzemeltetőjét a lehetséges szankciók kilátásba helyezése mellett figyelmeztetésben részesíti. Amennyiben ugyanazon üzemeltető ellen ismételten kifogás érkezik, a Pénzügyi és Jogi Bizottság az egyedi nyitva tartási rendre vonatkozó engedélyt visszavonhatja.

Hatáskör és illetékesség:

Minden Dunakeszi illetékességi területén fekvő üzlet és vendéglátóhely eseti és folyamatos egyedi nyitvatartási kérelmének elbírálása az Önkormányzat Pénzügyi és Jogi Bizottsága hatáskörébe tartozik.

Szükséges okiratok, mellékletek:

Az oldal alján található formanyomtatvány

Felhívjuk a figyelmét, hogy:

fontos az egyedi nyitvatartási kérelem beadására vonatkozó határidő betartása, vagyis legkésőbb a Bizottság ülését megelőző 15 nappal be kell nyújtani a kérelmet az ügyfélszolgálatunkon (a Bizottság minden hónap utolsó csütörtökén tartja ülését). Ellenkező esetben nem tudjuk garantálni a kérelem előterjesztését az aktuális bizottsági ülésre.

Alkalmazott jogszabályok:

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

a vendéglátóhelyek éjszakai nyitva tartásának rendjéről és a közterületi szeszesital-fogyasztás korlátozásának szabályairól szóló 30/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelet

Nyomtatványok

Gyakran ismételt kérdések

pdf ikon

Nyitva tartás változás bejelentés

Letöltés
pdf ikon

Eseti egyedi nyitva tartási kérelem

Letöltés
pdf ikon

Folyamatos egyedi nyitva tartási kérelem

Letöltés

Milyen formában kell az egyedi nyitvatartási kérelmet benyújtani?

A „Nyomtatványok, útmutatók” menüpontban található nyomtatványokon fogadjuk el a kérelmet.

Hol kell benyújtani az egyedi nyitvatartási kérelmet?

A Dunakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, legkésőbb a Bizottság ülését megelőző 15 nappal.

Mikor és hogyan értesülök a Bizottság döntéséről?

A Bizottság határozat formájában hozza meg döntését, melyet postai úton kézbesítünk ügyfeleink részére.

Ügyleírás

Szálláshely üzemeltetésének engedélyezése

A vonatkozó jogszabály alapján a szálláshely szolgáltatás bejelentés benyújtható személyesen, meghatalmazott útján és postai úton is. A szálláshely-szolgáltatási tevékenységről vezetett nyilvántartás nyilvános. A jegyző a szálláshelyet a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi és üzemeltetéséről igazolást ad ki a kérelmező részére. A jegyző a szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatására vonatkozó bejelentést közli a társhatóságokkal.

A szálláshely üzemeltetésének adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul, a szálláshely megszűnését a megszűnést követő 8 napon belül – az igazolás leadásával egyidejűleg – írásban a jegyzőnek be kell jelenteni.

A vonatkozó rendelet szerint a vendég a szolgáltatással kapcsolatos írásbeli észrevételeinek, panaszának közlésére a szolgáltató köteles vásárlók könyvét rendszeresíteni. A vásárlók könyvét a használatbavétel előtt a jegyző hitelesíti, melyben fel kell tüntetni a megnyitás időpontját.

Klikk ide a nyilvántartás megnyitásához

Tovább olvasom

Hatáskör és illetékesség:

A hatáskört az eljárásban a települési jegyző gyakorolja. A tevékenység illetékessége az a terület, ahol a szálláshely-szolgáltatást végzik.

Szükséges okiratok, mellékletek:

 • Formanyomtatvány
 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat vagy annak másolata (a tulajdoni lap kivételével),
 • Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat másolata,
 • Közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely szolgáltatója, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat másolata,
 • Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás,
 • Vásárlók könyve

Felhívjuk a figyelmét, hogy:

a szálláshely üzemeltetésével kapcsolatban is jogosult az önkormányzati hatóság helyszíni ellenőrzést lefolytatni, amely során kérheti, hogy mutassa be a Jegyző által kiállított engedélyt, valamint ellenőrizheti az abban foglaltakat, továbbá, hogy a szálláshely megfelel-e higiénés és egészségvédelmi feltételeknek.

Alkalmazott jogszabályok:

239/2009. (X.20.) Kormányrendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

Nyomtatvány

Gyakran ismételt kérdések

pdf ikon

Bejelentés szálláshely üzemeltetésről

Letöltés

Társhatóságoktól kell-e beszerezni e tevékenység folytatásához engedélyeket?

A bejelentés másolatát, a nyilvántartásba vételről szóló igazolással együtt az ügyintéző megküldi a társhatóságoknak. A társhatóságok (Népegészségügyi Osztály, Katasztrófavédelem stb.) előre egyeztetett időpontban ellenőrzik a tevékenységet és amennyiben az megfelel az általuk előírtaknak, akkor ők is hozzájárulnak szakhatósági állásfoglalásukkal a szálláshely üzemeltetéséhez.

Mikor és hogyan értesülök a nyilvántartásba vételről, hogyan kaphatom meg az engedélyt?

Az igazolás és az engedély az ügyfélszolgálatunkon személyesen is átvehető (ez esetben a nyomtatványon fel kell tüntetnie egy telefonszámot, amin ügyintézőink felvehetik Önnel a kapcsolatot, illetve jeleznie kell, hogy a személyes átvételi formát választja), illetve postai úton is kérhető a kézbesítés.

Ügyleírás

A 23/2011. (III.8.) Kormányrendelet szabályozza a zenés, táncos rendezvények bejelentésének, illetve engedélyezésének szabályait.

Engedélyköteles

az a rendezvény, amelyet tömegtartózkodásra szolgáló építményben vagy helyiségben tartanak, és a résztvevők száma meghaladja a 300 főt, szabadtéren tartott rendezvény esetén pedig az 1000 főt.

Bejelentésköteles

az rendezvény, amelyen az egy idő pontban jelenlévő résztvevők száma beltéri rendezvény esetén 50-300 fő között, szabadtéri rendezvény esetén 50-1000 fő között van.

Tovább olvasom

Szabadon tartható

minden olyan rendezvény, ami nem engedély- és nem bejelentésköteles, tehát a résztvevők száma egy időpontban várhatóan nem haladja meg az 50 főt.

Az engedélyköteles rendezvény megtartásához formanyomtatványt kell benyújtani a rendezvénytartás helyszíne szerinti település jegyzőjéhez. A formanyomtatványhoz mellékletként csatolni kell az azon feltüntetett dokumentumokat. A társhatóságokkal közös helyszíni szemle és a szakhatósági állásfoglalások megérkezése után a jegyző a rendezvény tartását határozatban engedélyezi. Az engedély iránti kérelem elbírálásának ügyitézési határideje 20 nap.

Bejelentésköteles rendezvény megtartását írásban szintén a rendezvénytartás helyszíne szerinti település jegyzőjéhez kell benyújtani.

Szabadon tartható rendezvényt – 50 fő alatti résztvevővel – nem kell bejelenteni, viszont a közösségi együttélés szabályainak megfelelően a közvetlen szomszédokat illik tájékoztatni az eseményről, hogy kellőképpen tolerálni tudják az esetleges zavaró hanghatásokat.

Hatáskör és illetékesség:

A hatáskört az eljárásban a rendezvény helyszíne szerinti település jegyzője gyakorolja. Illetékesség: Dunakeszi város közigazgatási területe.

Szükséges okiratok, mellékletek:

 • formanyomtatvány

Alkalmazott jogszabályok:

23/2011. (III.8.) Kormányrendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

28/2011. (IX.6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ)

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (XI.04.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról és azok jogkövetkezményeiről

Egyéb fontos tudnivalók

A rendezvény lehet alkalmi és rendszeres.

Az alábbi táblázat áttekinthetően tartalmazza a rendezvényekkel kapcsolatos egyéb fontos tudnivalókat.

Az ügytípus elektronikusan is intézhető, amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval. Ügyindításhoz kattintson a képre.

Nyomtatvány

Gyakran ismételt kérdések

pdf ikon

Rendezvénytartási kérelem

Letöltés

Az esti, illetve éjszakai órákba nyúló házibulit, nagyobb létszámú baráti összejövetelt (névnap, születésnap, házassági évforduló stb.) be kell-e jelenteni az önkormányzathoz?

Amennyiben az 50 főt meghaladja, akkor igen. Ha szűkebb körben tartanak úgynevezett bulit, zenével „fűszerezett” társasági összejövetelt, akkor a közvetlen szomszédokat illik tájékoztatni, hogy tudjanak az eseményről, fel tudjanak készülni a hanghatásokra és tolerálni tudják azt.

Ügyleírás

A kereskedelmi tevékenységekre vonatkozó jogszabály előírja, hogy mely tevékenység bejelentés-köteles, illetve működési engedély köteles.

A tevékenységeknél mindig szükséges tisztázni, hogy az adott területen, címen végezhető-e az adott tevékenység. Ezért ezzel kapcsolatban vagy meg kell nézni a Helyi Építési Szabályzatot, illetve tájékoztatást kell kérni a főépítésztől, hogy az adott terület milyen építési övezetbe tartozik és az építési övezet tartalmazza, hogy ott milyen tevékenységet lehet folytatni. Minden kereskedelmi egységhez az OTÉK előírja a parkoló meglétét. Parkoló dokumentum nélkül nem lehet kiadni sem a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységre az igazolást, sem pedig a működési engedély köteles kereskedelmi tevékenységre a működési engedély határozatot. A parkolásra vonatkozóan is van kérelem, melyet az ügyfél tölt ki, majd az építéshatóság leigazolja, hogy az adott egységhez mennyi parkoló szükséges. A közterület leigazolja, hogy az előírt számú parkoló rendelkezésre áll-e az üzlet saját területén. Amennyiben nincs saját parkoló, akkor közterületen jelölnek ki az üzlet számára, melyre hatósági szerződést kell kötni parkolási díj fizetésére. Parkolás vonatkozásában kivételt képez az Auchan és Tesco bevásárlóközpontokban üzemelő üzlet, itt nem szükséges parkolási dokumentum, mivel a bevásárlóközpontokhoz tartozik saját parkoló.

Az üzletet, bevásárlóközpontot, piacot (vásárt) a jegyző a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi.  A működési engedély köteles kereskedelmi tevékenységről – a szakhatósági állásfoglalások alapján -határozatot hoz. A jegyző a bejelentés másolatát, a nyilvántartásba vételt követően megküldi az illetékes társhatóságoknak.

A kereskedelmi tevékenység adataiban történő bármilyen változást a jegyzőhöz haladéktalanul be kell jelenteni.

Amennyiben a formanyomtatvány, mellékleteivel együtt megfelel a jogszabályi előírásoknak az üzletet az ügyintéző nyilvántartásba veszi, melyről az üzemeltető igazolást vagy működési engedély határozatot kap.

Tovább olvasom

Hatáskör és illetékesség:

A hatáskört az eljárásban a települési jegyző gyakorolja. A tevékenység illetékessége az a terület, ahol a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységet végzik.

Szükséges okiratok, mellékletek::

 • Formanyomtatvány
 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 • Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 • Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
 • Ha az üzemeltető gazdasági társaság, akkor cégkivonat és aláírási címpéldány
 • Ha az üzemeltető egyéni vállalkozó, akkor igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről
 • Amennyiben nem az üzemeltető jár el az ügyben, meghatalmazás szükséges
 • A helyi önkormányzattal kötött parkoló bérleti szerződés, amennyiben közterületen történik a parkolás
 • Ingatlan területén belül, illetve az üzlet tulajdonában lévő parkolás esetén tulajdonosi hozzájárulás a parkoló használatához, valamint nyilatkozat az építésügyi hatóság részéről a megfelelő létszámú parkolóhelyek meglétéről
 • Vásárlók Könyve

Kereskedelmi tevékenységet végzők nyilvántartása

A jegyző az általa vezetett nyilvántartást a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése és 9. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Klikk ide a nyilvántartás megnyitásához

Tájékoztatjuk önöket, hogy a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 2021. január 1-jei változását követően a vendéglátóhelyeknek bejelentésük alkalmával szükséges jelezniük a kormányrendelet 4. mellékletének megfelelően, hogy milyen vendéglátóhely típusba tartoznak. A jogszabály tizenegy különböző típust nevez meg: étterem, büfé, cukrászda, kávézó, italüzlet bár, zenés-táncos szórakozóhely, munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, gyorsétterem, rendezvényi étkeztetés, alkalmi vendéglátóhely, mozgó vendéglátóhely. A már működő vendéglátóegységek üzemeltetőinek 2021. március 31-ig kell Hatóságunk felé jelezni elektronikus úton (e-papir), hogy mely üzlettípusba sorolható a vállalkozásuk. (A nyomtatványok 4.7. pontjában jelölhető a megadandó információ.)

Alkalmazott jogszabályok:

– 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

– 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

– 2016. évi XXIII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésről

– 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet a vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról

– 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

– Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (VII.25.) önkormányzati rendelete

a vendéglátóhelyek éjszakai nyitva tartásának rendjéről és a közterületi szeszesital-fogyasztás korlátozásának szabályairól

Nyomtatványok

Gyakori kérdések

Kereskedelmi tevékenységhez

pdf ikon

Kereskedelmi tevékenységhez

Letöltés
pdf ikon

210_2009. (IX.29.) kormányrendelet 4. számú melléklete a vendéglátóhely üzlettípusának meghatározására

Letöltés
pdf ikon

Nyilatkozat már működő vendéglátóegységek részre a 210/2009. (IX:29.) korm. rendelet 4. számú melléklete miatt 2021/02/10

Letöltés
pdf ikon

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése
2017/05/30

Letöltés
pdf ikon

Engedély köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése
2017/05/30

Letöltés
pdf ikon

Székhely-telephely-adószám változás bejelentése
2017/05/30

Letöltés
pdf ikon

Piac bejelentése
2017/05/30

Letöltés
pdf ikon

Üzlet megszűnése
2017/05/30

Letöltés
pdf ikon

Üzlet nevének megváltoztatása
2017/05/30

Letöltés

Parkoló bérlés kereskedelmi tevékenység indításához

pdf ikon

Kérelem közterületen parkoló bérlésre
2017/05/05

Letöltés
pdf ikon

Parkolóbérlet felmondása
2017/05/05

Letöltés

A szolgáltatást be kell-e jelenteni az Önkormányzathoz (pl. fodrász, kozmetika, körmös stb.)?

Nem, hozzánk nem kell – Népegészségügyi osztályhoz kell bejelenteni, viszont a vásárlók könyvét mi hitelesítjük.

Mikor kell csak bejelenteni és mikor kell engedélyt kérni az üzletre?

A 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet szabályozza, hogy mely tevékenység bejelentés, illetve működési engedély köteles.

Parkolás: amikor megtudja az ügyfél, hogy parkolót is előír a jogszabály az üzlethez, kérdezi, hogy ha van saját parkolója az üzletnek, akkor is ki kell-e tölteni parkolási kérelmet?

Igen, akkor is ki kell tölteni, mert amennyiben van saját parkolója, akkor azt az építéshatóság és a közterület-felügyelet igazolja. Amennyiben nincs, akkor az illetékes ügyintéző hatósági szerződést köt közterületi parkolóhelyre az üzlet üzemeltetőjével.

Mikor és hogyan értesülök a nyilvántartásba vételről, hogyan kaphatom meg a működési engedélyt?

A működési engedély az ügyfélszolgálatunkon személyesen is átvehető (ez esetben a nyomtatványon fel kell tüntetnie egy telefonszámot, amin ügyintézőink felvehetik Önnel a kapcsolatot, illetve jeleznie kell, hogy a személyes átvételi formát választja), illetve postai úton is kérhető a kézbesítés.

A működési engedély kiadása hosszabb időt vesz igénybe, mivel az önkormányzati hatóságnak meg kell keresnie a szakhatóságokat is, az engedélyt pedig csak a szükséges szakhatósági állásfoglalások megérkezése után tudja kiadni.

Ügyleírás

Amennyiben a formanyomtatvány – a mellékleteivel együtt – megfelel a jogszabályi előírásoknak, a jegyző vagy az általa megbízott osztályvezető az igazolást azonnal kiadja a kérelmező részére.

Hatáskör és illetékesség:

A hatáskört az eljárásban a települési jegyző gyakorolja. A tevékenység illetékessége az a terület, a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművet tárolják.

Szükséges okiratok, mellékletek::

Formanyomtatvány (mely tartalmazza a kérelmező adatait, elérhetőségét, gépjármű forgalmi rendszámát vagy alvázszámát, gépjármű tárolásának helyét)

A kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell a cégkivonatot, az aláírási címpéldányt vagy az egyéni vállalkozói igazolványt

amennyiben a tárolás helyéül szolgáló ingatlan nem a kérelmező tulajdonában van, úgy a tulajdonosi hozzájárulási nyilatkozat vagy bérleti szerződés

Alkalmazott jogszabályok:

1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról

326/2011. (XII.28.) Kormányrendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

261/2011. (XII.7.) Kormányrendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról

Egyéb fontos tudnivalók:

A vonatkozó jogszabály alapján a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművet, autóbuszt üzemeltető tulajdonos székhely, telephely címként csak olyan települési cím bejegyzését kérheti, amelyet a cégjegyzék tartalmaz és e járművek számára ténylegesen tárolási helyül szolgált. Azt a tényt, hogy az ingatlan alkalmas a járművek tárolására a települési önkormányzat jegyzője igazolja. A kormányrendelet alapján a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű közúton vagy más közterületen nem tárolható.

Nyomtatvány

pdf ikon

Kérelem jegyzői igazoláshoz

Letöltés

Ügyleírás

Bejelentés, és engedély köteles ipari tevékenység folytatására irányuló bejelentési eljárás

Az ipari tevékenységekre vonatkozó jogszabály előírja, hogy mely tevékenység bejelentés-köteles, illetve telepengedély köteles.

A tevékenységeknél mindig szükséges tisztázni, hogy az adott területen, címen végezhető-e az adott tevékenység. Ezért ezzel kapcsolatban vagy meg kell nézni a Helyi Építési Szabályzatot, illetve tájékoztatást kell kérni a főépítésztől, hogy az adott terület milyen építési övezetbe tartozik és az építési övezet tartalmazza, hogy ott milyen tevékenységet lehet folytatni.

Amennyiben a formanyomtatvány a mellékleteivel együtt megfelel a jogszabályi előírásoknak a bejelentés-köteles ipari tevékenységet a jegyző a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi, arról a tevékenységet végző igazolást, a társhatóságok pedig értesítést kapnak.

A telepengedély köteles ipari tevékenységnél a szakhatóságokkal együtt helyszíni szemlét kell tartani. A szakhatósági állásfoglalások megérkezése után lehet a telepengedély határozatot kiadni úgy, hogy a telepengedély-határozatba bele kell foglalni a szakhatósági állásfoglalásokat is.

Az ipari tevékenység adataiban történő bármilyen változást a jegyzőhöz haladéktalanul be kell jelenteni.

Tovább olvasom

Hatáskör és illetékesség:

A hatáskört az eljárásban a települési jegyző gyakorolja. A tevékenység illetékessége az a terület, ahol a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységet végzik.

Szükséges okiratok, mellékletek::

 • Formanyomtatvány
 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő terület esetében a használat jogcímére vonatkozó okirat másolata, a tulajdoni lap kivételével,
 • Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a tevékenység végzője – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat másolata,
 • Közös tulajdonban álló terület esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a tevékenység végzője, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat másolata,
 • Gazdasági társaság esetén cégkivonat és aláírási címpéldány,
 • Egyéni vállalkozó esetén igazolás a vállalkozó nyilvántartásba vételéről,

Ipari tevékenységet végzők nyilvántartása

A jegyző az általa vezetett nyilvántartást a telepengedély, illetve a telep létestésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az interneten közzéteszi.

Klikk ide a nyilvántartás megnyitásához

Alkalmazott jogszabályok:

57/2013. (II.27.) Kormányrendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ)

Egyéb fontos tudnivalók.

Az ipari tevékenység bejelentése, illetve a telepengedély kérelem beérkezését követően a jegyző meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben, illetve telepengedély kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. Amennyiben igen, úgy a telep nyilvántartásba kerül, a nyilvántartásba vételről szóló igazolást, illetve határozatot a bejelentés, illetve kérelem másolatával együtt megküldi a szakhatóságoknak.

Fontos információ

Felhívjuk figyelmét, hogy a csupán bejelentés-köteles ipari tevékenységek esetében is jogosult az önkormányzati hatóság helyszíni ellenőrzést lefolytatni, amely során kérheti, hogy mutassa be a Jegyző által kiállított igazolást, valamint ellenőrizheti az abban foglaltakat (vagyis a telepen végzett tevékenységet, nyitva tartási időt stb.).

Az ügytípus elektronikusan is intézhető, amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval. 

Nyomtatványok

Gyakran ismételt kérdések

pdf ikon

Telephely engedély kérelem

Letöltés
pdf ikon

Ipari tevékenység bejelentése

Letöltés

Mikor szükséges telephely-engedély és mikor kell csak bejelenteni az ipari tevékenységet?

Az 57/2013. (II.27.) Kormányrendelet szabályozza, hogy melyik ipari tevékenységet kell csak bejelenteni és melyik ipari tevékenység engedélyköteles.

Mikor és hogyan értesülök a nyilvántartásba vételről, hogyan kaphatom meg az igazolást?

Az igazolás az ügyfélszolgálatunkon személyesen is átvehető (ez esetben a nyomtatványon fel kell tüntetnie egy telefonszámot, amin ügyintézőink felvehetik Önnel a kapcsolatot, illetve jeleznie kell, hogy a személyes átvételi formát választja), illetve postai úton is kérhető a kézbesítés.

Ügyleírás

Bevásárlóközpont üzemeltetésének bejelentése

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet  (a továbbiakban: Korm.rendelet) alapján. Az ügyintézés kezdeményezhető személyesen vagy postai úton.

A Korm.rendelet 3. számú melléklete tartalmazza azokat a termékköröket, amelyek kizárólag üzletben forgalmazhatóak. Ezen termékek forgalmazásához működési engedély szükséges, azonban minden más termék kereskedelmét elegendő bejelenteni a Jegyzőhöz.

A bejelentés-köteles tevékenységek esetében nem készül határozat, az Önkormányzat csupán egy igazolást állít ki az üzemeltető részére, mellyel bizonyítani tudja az egyéb szakhatóságok részére, hogy kötelezettségének eleget tett. A kereskedelmi tevékenységet azonban közvetlenül a bejelentés megtétele után megkezdheti.

A bejelentés tartalmazza:

 •  a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal   rendelkezik,
 •  a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó nyilvántartási számát vagy bírósági   nyilvántartásba vételi számát,
 •  az üzemeltető nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal   rendelkezik,
 •  a bevásárlóközpont elnevezését,
 •  a bevásárlóközpont címét, az ingatlan helyrajzi számát,
 •  a területhasználat jogcímét,
 •  a bevásárlóközpont nyitvatartási, üzemeltetési idejét, továbbá az üzletek, más árusítóhelyek számát.

A jegyző a bevásárlóközpontot a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi. A bejelentett adatokban történő változást a jegyzőhöz haladéktalanul be kell jelenteni.

A jegyző a bejelentés másolatát, a nyilvántartásba vételt követően, megküldi a fogyasztóvédelmi hatóságnak, az illetékes megyei kormányhivatal munkaügyi felügyelőségének, valamint az illetékes rendőrkapitányságnak.

Amennyiben a kereskedelmi tevékenység adataiban változás következik be (pl. üzemeltető-váltás, termékkör-bővítés, vagy változik a forgalmazott termékek köre, nyitvatartási idő változása), a változást kötelező haladéktalanul bejelenteni a települési jegyzőhöz (nyitva tartás változása esetében az azt megelőző 8 napon belül).

Hatáskör és illetékesség:

A bevásárlóközpont fekvése szerint illetékes település jegyzőjéhez kell benyújtani a bejelentést.

Szükséges okiratok, mellékletek:

Külön formanyomtatvány nincs, a fenti adattartalommal kell megtenni a bejelentést.

Alkalmazott jogszabályok:

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) számú Korm.rendelet

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Törvény

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a csupán bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységek esetében is jogosult az önkormányzati hatóság helyszíni ellenőrzést lefolytatni, amely során kérheti, hogy mutassa be a Jegyző által kiállított igazolást, valamint ellenőrizheti az abban foglaltakat (vagyis a forgalmazott termékek körét, nyitva tartási időt, parkolási lehetőségek valódiságát).

Gyakori kérdések

Hol kell benyújtani a bevásárlóközpont üzemeltetésére vonatkozó bejelentést?

A Dunakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

Mikor és hogyan értesülök a nyilvántartásba vételről, hogyan kaphatom meg az igazolást?

Ügyleírás

A vonatkozó jogszabály alapján a nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében közösségi elhelyezést biztosító, legalább 6 férőhellyel rendelkező létesítmények üzemeltetőit a szálláshely fekvése szerint illetékes jegyző – a bejelentés alapján – nyilvántartásba veszi.

A szolgáltató nem üzlet célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásának napjától nyújthat. Ha a nyilvántartásba vételi kérelmet jogerősen elutasítják, a szolgáltatást meg kell szüntetni.

A jegyző a szolgáltatót a hatósági nyilvántartásba felveszi, ha a kérelem megfelel a jogszabályban foglaltaknak és a jegyző az ellenőrzése során nem tárt fel olyan hiányosságokat, amelyek miatt a nyilvántartásból való törlésnek lenne helye, feltéve, hogy az ellenőrzést a nyilvántartásba vételt megelőzően lefolytatta.

A jegyző a szolgáltató nyilvántartásba vételéről, vagy a nyilvántartásba vétel megtagadásáról két hónapon belül dönt. A hatósági nyilvántartásban szereplő adatairól, a szolgáltató tevékenységre való jogosultság igazolására – a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg – a szolgáltató részére hatósági igazolványt állít ki.

Tovább olvasom

Üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház, kulcsosház, valamint pihenőház esetén a jegyző a nyilvántartásba vételről értesíti a társhatóságokat a vonatkozó előírások teljesítésének ellenőrzése céljából. Az ellenőrzést a hatóság az értesítés kézhezvételét követő két hónapon belül folytatja le. A hatóság az ellenőrzés eredményéről és a megtett intézkedésekről értesíti a jegyzőt.

A szolgáltató a hatósági nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változást 8 napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek. A szolgáltató a tevékenység megszűnését köteles haladéktalanul bejelenteni a jegyző felé, aki a szolgáltatót ez esetben törli a nyilvántartásból.

A vonatkozó rendelet szerint a vendég a szolgáltatással kapcsolatos írásbeli észrevételeinek, panaszának közlésére a szolgáltató – az alkalmi szálláshely és a nomád táborhely kivételével – köteles vásárlók könyvét rendszeresíteni. A vásárlók könyvét a használatbavétel előtt a jegyző hitelesíti, melyben fel kell tüntetni a megnyitás időpontját.

Hatáskör és illetékesség

A hatáskört az eljárásban a települési jegyző gyakorolja. A tevékenység illetékessége az a terület, ahol a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatást végzik.

Szükséges okiratok, mellékletek:

 • Formanyomtatvány
 • Szolgáltató tevékenység végzésére jogosító okirat
 • A szálláshely használatára való jogosultságot igazoló okirat
 • Egyéb, a tevékenység gyakorlásához jogszabály által előírt engedély
 • Vásárlók könyve

Alkalmazott jogszabályok:

173/2003. (X.28.) Kormányrendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról

Egyéb fontos tudnivalók

Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely:

 • az erre a célra épített vagy átalakított és ekként minősített, illetve ekként nyilvántartásba vett üdültetési és ifjúsági turisztikai célú, továbbá helyi menedék céljáró szolgáló szálláshely, valamint az ekként minősített, illetve ekként nyilvántartásba vett,
 • sportlétesítményben üzemelő, szálláshely céljára szolgál önálló rendeltetési részegység,
 • szálláshely-szolgáltatásának időszakában kiegészítő/melléktevékenység formájában üzemeltetett hivatali, közfeladatot ellátó intézmény által biztosított és az egyházi jogi személy által nem az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény szerinti gazdasági-vállalkozási tevékenység keretében üzemeltetett egyházi intézményi szállás.
 • A kormányrendelet alapján nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelynek minősülő létesítmények:
 • Üdülő (altípusa, üdülő, gyermeküdülő, villa)
 • Gyermek- és ifjúsági tábor (altípusa: gyermek- és ifjúsági tábor, telepített sporttábor)
 • Nomád táborhely
 • Hegyi menedékház (altípusa: turistaház, kulcsosház, matracszállás)
 • Bivakszállás (altípusa: bivakszállás, téliesített bivakszállás)
 • Pihenőház (altípusa: munkásszállás, vendégszállás)
 • Diákotthon, kollégium

Nyomtatványok

Kérelem a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás közhitelű hatósági nyilvántartásba vételére

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az oldalon található bevallást és nyilatkozatokat csak postai úton küldheti be, vagy leadhatja személyesen az ügyfélszolgálatunkon. Elektronikus ügyintézésnek csak az Önkormányzati Hivatali Portál felületen benyújtott űrlap, illetve az E-papír szolgáltatás számít. E-mailen nem áll módunkban semmilyen bevallást elfogadni.

Nyomtatványok

Gyakori kérdések

pdf ikon

Nem üzleti célú szálláshely bejelentés

Letöltés

Társhatóságoktól kell-e beszerezni e tevékenység folytatásához engedélyeket?

A bejelentés másolatát, a nyilvántartásba vételről szóló igazolással együtt az ügyintéző megküldi a társhatóságoknak. A társhatóságok (Népegészségügyi Osztály, Katasztrófavédelem stb.) előre egyeztetett időpontban ellenőrzik a tevékenységet és amennyiben az megfelel az általuk előírtaknak, akkor ők is hozzájárulnak szakhatósági állásfoglalásukkal a szálláshely üzemeltetéséhez.