! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.
icon

Elérhetőségek

Személyes ügyfélszolgálat
2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Ügyfélfogadása megegyezik a Hivatal ügyfélfogadásával.

Elérhetőségek
Központi ügyfélvonal: +36 27 542 800
Központi telefax: +36 27 341 182
E-mail cím: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

Közterület-Felügyelet feladata

A közterületek rendjének és tisztaságának védelme, valamint annak rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb megelőzése, megakadályozása, szankcionálása, az önkormányzati vagyon védelme, e feladatok ellátásához szükséges szervezeti keretek megteremtése, az ezekkel összefüggő közszolgálati feladatokat ellátó személyek jogállásának meghatározása érdekében az Országgyűlés megalkotta a közterület felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényt (továbbiakban: Kftv.).

Tovább olvasom

A feladatkörében eljáró felügyelő hivatalos személy

Kftv (4) A felügyelet feladata
a) a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
c) közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
d) közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében;
e) közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
f) közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
g) közreműködés állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában;
h) a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése.

A Közterület-Felügyelet hatáskörébe tartozó főbb szabálysértések

 • Köztisztasági szabályok megszegése
 • Illegális szemétlerakás, szemétszállítás szabályainak megszegése
 • Parkrongálás, fakivágás engedély nélkül
 • Parlagfű irtás elmulasztása
 • Veszélyeztetés kutyával, eb sétáltatási szabályok megszegése
 • Engedély nélküli közterület használat
 • Üzemképtelen gépjárművek tárolása közterületen
 • Illegális plakátragasztás
 • Engedély nélküli árusítás
 • Megállási, várakozási és behajtási tilalmak megszegése járművel
 • Mozgáskorlátozott parkoló jogtalan igénybevétele
 • Tiltott fürdés
 • Fizető parkolás szabályainak megszegése

Helyszíni bírság

A felügyelő – jogszabályokban meghatározott esetekben és keretek között – szabálysértés elkövetése miatt helyszíni bírság kiszabására jogosult
Törvényben meghatározott esetben szabálysértés észlelése esetén – amennyiben ezt e törvény külön említi – helyszíni bírságot szabhat ki:
a) a járási hivatal arra felhatalmazott ügyintézője,
b) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve,
c) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv arra felhatalmazott ügyintézője,
d) a közlekedési hatóság ellenőre,
e) a közterület-felügyelő,
f) a természetvédelmi őr, az önkormányzati természetvédelmi őr,
g) az erdészeti hatóság arra felhatalmazott ügyintézője,
h) a halászati őr,
i) a mezőőr.

A helyszíni bírság összege ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedhet. A 2012. évi II törvény a szabálysértésről bevezette, hogy az ismételt elkövetés súlyosabban legyen büntethető. Ennek megfelelően, a valaki hat hónapon belül ismételten elkövet szabálysértést, akkor a helyszíni bírság összege már akár hetvenezer forint is lehet.

A gépjárművel elkövetett szabálysértés miatt a helyszíni bírságot a gépjárművezető távollétében is ki lehet szabni. Ilyenkor a gépjármű forgalmi rendszáma alapján megállapított üzemben tartó címére kell a kiszabott összeget tartalmazó csekkszelvényt megküldeni. Ha a gépjármű üzemben tartója a helyszíni bírság kiszabását nem veszi tudomásul, a szabálysértés miatt az illetékes szabálysértési hatóságnál feljelentést kell tenni.

Amennyiben a gépjármű szélvédőjén helyszíni bírság kiszabásáról talál nyomtatványt, akkor várja meg, amíg a Közterület-felügyeleti csoport postai úton megküldi a felszólító levelet és a készpénz-átutalási megbítást a bejegyzett üzembentartó részére.

A behajtási tilalomra, korlátozott övezetre (zóna) és a kötelező haladási irányra vonatkozó egyes rendelkezések megsértésének észlelése esetén a közterület-felügyelő jogosult a helyszínen a gépjárművezetővel szemben közigazgatási bírságot kiszabni.

Bírságok megfizetése

A közterület-felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságot a közterület-felügyeletet létrehozó települési önkormányzat számlájára kell megfizetni.

Befizetési határidő 30 nap.

A közterület-felügyelő a helyszínen pénzt nem fogad el!

Feljelentés

 Távollevővel szembeni helyszíni bírság esetén amennyiben 30 napon belül nem történik meg a kiszabott bírság befizetése.
• Helyszíni bírság esetében amennyiben nem ismeri el a szabálysértés tényét vagy nem igazolja magát /ebben az esetben a gépjármű adataiból tudja azonosítani a közterület-felügyelő/.
• Lakossági bejelentés esetén amennyiben a gépjármű rendszámát felírta a bejelentő és 2 tanúval igazolja a szabálysértés elkövetését.
• Illegális szemétlerakás esetén amennyiben található valamilyen azonosítás alapjául szolgáló dokumentum.
• Minden egyéb olyan szabálysértés észlelése esetén, ahol az elkövetés körülményei, illetve az ügy tárgyi súlya ezt indokolttá teszi.
* a szabálysértés lehet a KRESZ megszegése vagy Önkormányzati rendelet megsértése.

Jogorvoslatok - Helyszíni bírság esetén

A tudomásul vett és befizetett helyszíni bírság ellen jogorvoslati lehetőség nincs, az ügyet jogerősen lezártnak kell tekinteni.

A kiszabott helyszíni bírság méltányosságból történő elengedésére, csökkentésére, valamint részletekben való megfizetésére az irányadó jogszabályi rendelkezések nem biztosítanak lehetőséget.

Jogorvoslatok - Feljelentés esetén

Az Önkormányzati rendelet megsértése esetén a Hivatal Jogi és Hatósági osztálya jár el. A rendelettel kapcsolatos fellebbezésnek 15 napos határideje van.  (Pest Megyei Kormányhivatal – 1052 Budapest, Városháza utca 7.) A fellebbezés díjköteles: 5 000 forintos illeték lerovása mellett kezdeményezhető.
A KRESZ szabálysértés esetén feljelentéskor az illetékes rendőrkapitányság jár el és az Ő határozatuk ellen lehet kifogással élni. (2120 Dunakeszi, Tábor utca 2.)

Az ügytípus elektronikusan is intézhető, amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval.

Ügyleírás

Dunakeszi város belterületén a súlykorlátozást jelző közúti jelzőtáblákkal jelzett útszakaszokra az ott megjelöltnél nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű járművel behajtani tilos. Ezekre az utakra csak az önkormányzat által előzetesen kiállított behajtási engedéllyel lehet közlekedni.
Minden 7,5 t össztömeg feletti járműre engedélyt kell kérni, függetlenül a jelzőtáblákkal ellátott szakaszoktól.
A város területén a súlykorlátozással védett és egyéb behajtási engedéllyel szabályozott övezetekbe történő behajtás engedélyhez kötött. Ideiglenes behajtási engedély a „Behajtani tilos”, illetve a
súlykorlátozással védett utcákra, míg állandó behajtási engedély a KRESZ táblával védett területekre kerül kiadásra.
Állandó behajtási engedély mellé igényelhető vendégkártya, amely indokolt esetben kapható. A vendégkártya rendszámot nem tartalmaz, így az igénylő pl. rokonlátogatás, vagy áruszállítás esetén használhatja fel.
A behajtási engedély iránti kérelmet a gépjármű tulajdonosa, üzembentartója nyújthatja be, vagy annak az ingatlannak a tulajdonosa, akihez a súlykorlátozással érintett járművel szállítás történik. Ha egy kérelmező több járműre szeretne behajtási engedélyt, úgy minden járműre külön engedélyt kell kiadni. Az egyszeri behajtási engedély kivételével minden kiadott engedély esetében behajtási kártya
kerül kiadásra, amit az Engedélyezett, ellenőrzés alkalmával köteles bemutatni. A kérelemhez csatolni kell a gépjármű forgalmi engedélyének másolatát. Az engedélyt a feltételek fennállása esetén 8 napon belül adja ki a polgármester.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • a kérelmező személyi adatait (név, lakcím, születési helye és ideje, anyja neve)
  • nem magánszemély kérelmező esetén az elnevezést, székhelyét, adóigazgatási azonosító számát, a képviselő nevét
  • a kérelmező elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím)
  • a jármű típusának megnevezését, a forgalmi rendszámát
  • a behajtási engedéllyel érintett cím megnevezését
  • az érintett övezetbe történő behajtás célját
  • az érintett övezetbe történő behajtás idejét (-tól-ig)

  A kitöltött kérelem a szükséges mellékletekkel együtt benyújtható személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, postai és elektronikus úton.

Tovább olvasom

Hatáskör és illetékesség:

Az eljárás illetékességi területe Dunakeszi Város közigazgatási területe.

Szükséges okiratok, mellékletek:

 • Formanyomtatvány
 • A gépjármű forgalmi engedélyének másolata
 • A gépjármű tulajdonosának személyazonosságát igazoló dokumentumok (személyi igazolvány, lakcímkártya) másolata
 • Az ingatlan tulajdoni lapjának másolata, ahová a behajtási engedélyt kérelmezi (akkor is, ha tulajdonos, de nem arra a címre van bejelentkezve)
 • Nyilatkozat a ingatlan tulajdonosától, ha a kérelmező bérlő, és nincs arra a címre bejelentkezve
 • Ha cégautó akkor engedély a cégtől
 • Ha volt engedélye akkor a cserénél a régi engedélyt csatolni kell.

Ügyintézés díjszabása:

A behajtási engedély kiadására irányuló közigazgatási eljárás illetékmentes. A behajtási engedély díjmentes. Az állandó behajtási engedélyt igazoló kártya elvesztése esetén 5.000.- Ft az eljárási költség.

Alkalmazott jogszabályok:

A közúti közlekedésről szóló, 1988. évi I. törvény és a végrehajtásáról szóló 30/1988 (IV. 20.) MT rendelet

A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet

Egyéb fontos tudnivalók:

A védett vagy korlátozott övezetbe történő engedély nélküli behajtás jogkövetkezményei:

A súlykorlátozással védett vagy egyéb behajtási engedéllyel szabályozott övezetekbe történő, engedélyhez kötött, de engedély nélküli behajtás esetén a jármű használója a közterület-felügyelő felhívására köteles a védett, vagy korlátozott övezetet haladéktalanul elhagyni.

A védett övezetben a közterület-felügyelő jogosult:

 • a védett vagy korlátozott övezet területére behajtó gépjármű vezetője behajtási engedélyének érvényességét, illetve az engedélynek a gépjárművön történő elhelyezését ellenőrizni
 • az elkövető által elismert engedély nélküli behajtás esetén 5.000.- Ft-tól 50.000.- Ft-ig történő helyszíni bírságot kiszabni

A védett övezet forgalmi rendjének ellenőrzését végző szervként a közterület-felügyelő köteles elvenni, és a Polgármesteri Hivatalnak bevonás céljából visszajuttatni azt az engedélyt,

 1. amelyet nem az arra jogosult használ
 2. amelynél az engedélyre jogosultság megszűnt
 3. amelynek az érvényessége lejárt
 4. amely hamis vagy meghamisították
 5. amely megszerzésének feltételei vonatkozásában a kiadó szervet megtévesztették
 6. amellyel bármely más módon visszaéltek

Nyomtatványok

Gyakran ismételt kérdések

pdf ikon

Behajtási engedély kérelem

Letöltés

Mennyi idő alatt készül el a behajtási engedély?

Nyolc napon belül.

Ügyleírás

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Közterületi Térfigyelő Rendszer Dunakeszi településen az alábbiak szerint működik:

A Térfigyelő Rendszer összesen 207 db kamerából áll, amelyekből 12 db rendszám felismerő funkcióval (LPR) is rendelkezik. A működtetés célja a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása, a Térfigyelő rendszer által lefedett területen található vagyon megóvása, felügyelete, a közterület-felügyelet tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző munkájának segítése, a két szervezet közötti együttműködés erősítése, a lakosság, a településen dolgozók, a településre látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása.

Az LPR funkció számsor felismerő képességgel rendelkezik, amely számsort a vonatkozó jogszabályban előírt ideig tárolja. Ennek célja, hogy  ezen kamerák által észlelésre kerüljenek az eltulajdonított, a lejárt műszaki vizsgával vagy biztosítás nélkül a forgalomban közlekedő gépjárművek.

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (továbbiakban: Ktftv.) 7. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségünk alapján a kamerák elhelyezkedéséről az alábbi tájékoztatást adjuk (az elhelyezés helye és a megfigyelt közterület):

Tovább olvasom

Az üzemeltetést a polgármesteri hivatalon belül működő közterület-felügyelet végzi. A megfigyelő központ Dunakeszi, Fő út 25. szám alatt található. Az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a NAIH-107221/2016. szám alatt nyilvántartásba vette.

A rendszer használata a Ktftv., Az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az ezek rendelkezései alapján az önkormányzat által elfogadott adatvédelmi szabályzat alapján történik.

A megfigyelést végző személyek a kamerákat kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrésére, rögzítésére, illetve az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezésére használhatják, ezért fegyelmi felelősséggel tartoznak.

A Ktftv. 7. § (2) bekezdése szerint: A felügyelő az intézkedésével érintett személyről, az intézkedése vagy az eljárása szempontjából lényeges környezetről és körülményről, tárgyról képfelvételt, hangfelvételt, kép- és hangfelvételt (a továbbiakban együtt: felvétel) készíthet.

A Ktftv.7. § (3) bekezdése előírja: A felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevő elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a képviselő- testület dönt.

A Ktftv. 7. § (2) és (3) bekezdésben foglaltak alapján készített felvétel a rögzítés helyszínén

a) elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban,

b) elkövetett jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági eljárásban,

c) végzett felügyelői intézkedés jogszerűségének megállapítására irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, továbbá

d) a felvételen szereplő személy által, jogainak gyakorlása érdekében indított eljárásban használható fel.

A felügyelet a Ktftv 7.§ (2) bekezdés alapján rögzített felvételt, a rögzítést követő harminc nap elteltével, Ktftv 7.§(3) bekezdés alapján rögzített felvételt, a rögzítést követő nyolc nap elteltével haladéktalanul törli.

A felügyelő a feladatkörébe tartozó eljárást a felvétel rögzítésétől számított két munkanapon belül köteles megindítani, vagy kezdeményezni az eljárásra jogosult szervnél vagy hatóságnál a hatáskörébe tartozó eljárás megindítását.

Ha a felügyelő kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság az eljárását megindította, és erről a felügyelőt a meghatározott határidőn belül tájékoztatta, sor kerülhet a hatóság részére a rögzített adatok továbbítására.

A felügyelő a rögzített felvételt az eljárásra jogosult szerv vagy hatóság részére történő továbbításáig kezelheti azzal, hogy az adatkezelés időtartama nem haladhatja meg a harminc napot.

Bízunk benne, hogy a Térfigyelő Rendszer nagyban hozzá fog járulni a település közbiztonságának javításához. Amennyiben a rendszer működésével, működtetésével kapcsolatban bárkinek kérdései vannak, azokat a Dunakeszi Polgármesteri Hivatalnak írásban megküldheti, és ezeket a Jegyző írásban részletesen megválaszolja.

Dunakeszi, 2023. október

Dióssi Csaba
polgármester

Nyomtatvány

pdf ikon

Térfigyelő kamerák helye és megfigyelt területek

Letöltés

Ügyleírás

A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti.

Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40 x 30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.

Tovább olvasom

Bejelentésnek tartalmaznia kell

 • a nevet,
 • a tevékenység pontos helyének megjelölését,
 • a méhész elérhetőségét,
 • telefonszámmal,
 • e-mail címmel.

A méhészek a megadott címen értesítést kapnak a városban történő légi, vagy földi vegyszeres szúnyoggyérítésről.

Ide vonatkozó jogszabályok

 • 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet, a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről
 • 15/1969. (XI. 6.) MÉM számú rendelet, a méhészetről

A bejelentést elektronikus úton, az ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu e-mail címre is meg lehet tenni.

Az ügytípus elektronikus űrlappal is rendelkezik. Amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval az ügyindításhoz kattintson a képre. (Általános igazgatási ügyek/Mezőgazdaság)

Ügyleírás

Dunakeszi város közigazgatási területén, a közterület rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezését, a közterületek használatáról szóló 22/2015. (VIII.06.)  önkormányzati rendelet szabályozza.

A közterületet rendeltetésének megfelelő célra – a jogszabályok keretei között – bárki szabadon használhatja. Azonban a közterület rendeltetéstől eltérő használatához közterület-használati hozzájárulás szükséges.

Sport, kulturális vagy szórakoztató esemény megrendezése céljából történő közterület foglalás céljából útlezárás kérése, mely a szükséges formanyomtatvány, „Kérelem közterület használathoz” kitöltésének leadásával igényelhető.

Tovább olvasom

A rendelet értelmében a közterület rendeltetéstől eltérő használata közterület-használati hozzájárulás alapján, az e rendeletben meghatározottak szerint történhet, így különösen:

 • közterületbe nyúló épület, építmény elhelyezésére,
 • árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, épület létesítéséhez, fennmaradásához, a már meglévő ilyen fülkék, pavilonok, épületek, egyéb építmények működésére
 • építési munkával kapcsolatos létesítmények (különösen építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, tároló- és gyűjtő konténer és tartozékai, valamint építőanyag), valamint építmények és törmelékek 3 napot meghaladó elhelyezésére, fennmaradására, tárolására,
 • alkalmi és mozgóárusításra, szolgáltató tevékenység végzésére, szórakoztató tevékenység folytatására,
 • rendezvények, kiállítások, vásárok, piacok megtartásához szükséges közterületi helyszín használatára, továbbá az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítésére, elhelyezésére, fennmaradására,
 • a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosítására (különösen vendéglátó terasz, előkert)
 • kereskedelmi és szolgáltató létesítmények üzemeltetéséhez szükséges bármilyen egyéb közterület használatára
 • közúti személyszállítást végző járművek (taxiállomás) állomáshelyének használatára és
 • üzemképtelen, hatósági jelzés nélküli gépjármű elhelyezésére

A közterület-használati hozzájárulás megadása kérelemre történik.

A kérelmet a szükséges mellékletekkel együtt írásban, személyesen, elektronikus vagy postai úton kell benyújtani.

A kérelem elbírálásához 30 nap áll a hatóság rendelkezésére.

A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési munkákkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőnek vagy megbízása alapján a kivitelezőnek kell kérelmeznie a közterület-használati hozzájárulást.

A kérelem kötelező elemei

 • a kérelmező nevét/megnevezését,
 • lakcímét/székhelyét,
 • magánszemély esetén a születési helyét, idejét, anyja nevét
 • jogi személy esetén a cégjegyzék számát, adószámát,
 • valamint a közterület-használat célját, módját,
 • időtartamát, pontos helyét,
 • az igénybe venni kívánt terület nagyságának meghatározását
 • a közterület használat alkalmából folytatott tevékenység rövid leírása.

A közterület-használati engedély nem mentesíti kérelmezőt az egyéb jogszabályokban meghatározott szakhatósági engedélyek beszerzése alól.

A közterület-használati díjat a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott tárgyidőszakra előre kell megfizetni.

Fontos információ

Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon használ, köteles felhívásra a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására.

A közterület-használati hozzájárulás 1 évnél hosszabb időtartamra történő megadásához a hatáskörrel rendelkező Bizottság hozzájárulása szükséges.

Megtagadható az engedély, amennyiben a kérelmező a korábbi közterület-használattal kapcsolatos kötelezettségeinek nem tett eleget, illetve ha a berendezés, (építmény) elhelyezése nem felel meg az országos szakmai követelményeknek, a helyi településrendezési terveknek , a helyi építési szabályzatnak, a tervezett létesítmény a közterület, illetve azt határoló építmények rendeltetésszerű használatát zavarja vagy biztonságát veszélyezteti, városképpel össze nem egyeztethető, továbbá a kérelmezőnek közterület-használati díj tartozása van.

Vissza kell vonni a közterület-használati engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, a közterületet rongálja, valamint ha a közterület használat a környéken lakók jogos érdekeit aránytalanul, vagy tartósan sérti.

Az engedélykérelem benyújtása, illetve az engedélyt visszavonó határozat elleni fellebbezés, nem jogosít fel a közterület-használatra.

Hatáskör és illetékesség

Az eljárás illetékességi területe Dunakeszi Város közigazgatási területe.

Ügyintézés díjszabása

A használati díjakat a 22/2015. (VIII.06.)  önkormányzati rendelet melléklete tartalmazza.

Alkalmazott jogszabályok

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (VIII.06.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és rendjéről

Az ügytípus elektronikusan is intézhető, amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval

Nyomtatvány

pdf ikon

Közterület használati kérelem

Letöltés

Ügyleírás

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (VIII.06.) önkormányzati rendelete alapján a Közterület-felügyelet a közterületekről a forgalomképtelen járműveket – amelyek nem felelnek meg a közúti közlekedésről szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendeletben meghatározott, a közlekedésben való részvételre vonatkozó feltételeknek, vagy amelyet a központi gépjármű nyilvántartásban a forgalomból kivontak – előzetes értesítést követően elszállíttathatja.

Tájékoztatjuk, hogy a rendelet 41.§ alapján a város közterületén lejárt műszaki érvényességgel, vagy hatósági jelzéssel – forgalmi rendszámmal – nem rendelkező, engedély nélkül a közterületen tárolt gépjárművek tulajdonosait, üzembentartóit, használóit az autó fellelésétől számított 8 napon belül fel kell szólítani, hogy a közterületről a gépjárművet távolítsák el.   Ha a tulajdonos kilétét nem lehet megállapítani, akkor a felszólítást az elhagyott gépjárművön kell elhelyezni. Ha a tulajdonos a gépjárművet a megadott határidő alatt nem távolítja el, akkor annak elszállításáról kell intézkedni. A felszólítás átvételétől számított 15 nap után szállítathatja el a felügyelet a forgalomból kivont vagy érvényes műszaki vizsgával nem rendelkező autót.  Az elszállított gépjárművet 6 hónapig meg kell őrizni. Ha az elszállítás napjától számított 6 hónap alatt a tulajdonos a gépjárműért nem jelentkezik, akkor azt értékesítik vagy szétbontják. A szállítási és egyéb költségek a tulajdonost vagy üzembentartót terhelik.

Tovább olvasom

Tájékoztatjuk, hogy a rendelet 37. § alapján üzemképtelen vagy forgalomból kivont sérülésmentes (nem roncs) gépjármű tárolásához legfeljebb 30 nap időtartamra adható közterület-használati hozzájárulás. A hozzájárulás kizárólag mellékútvonalra adható meg.

Amennyiben a megőrzés ideje alatt a gépjármű tulajdonosa jelentkezik, csak abban az esetben kaphatja vissza a gépjárművet, ha az elszállíttatással és a tárolással kapcsolatos összes költséget megfizeti.

Amennyiben roncs vagy elhagyott autóról szeretne bejelentést tenni, úgy kérjük, hogy a bejelentés tartalmazza:

 • a roncs vagy elhagyott autó pontos helyét,
 • az autó típusa,
 • ha van, forgalmi rendszámát,
 • ha tisztában van a bejelentő vele, hogy mennyi ideje áll a közterületen az autó gazdátlanul.

A bejelentést elektronikus úton az ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu e-mail címre, vagy a Dunakeszi appon is meg lehet tenni.

Amennyiben valaki a gépjárművét keresi, mert értesítést kapott annak elszállításáról, úgy a központi telefonszámon és elektronikus címen felteheti kérdését.

Hatáskör és illetékesség

Az eljárás illetékességi területe Dunakeszi Város közigazgatási területe.

Alkalmazott jogszabályok

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (VIII.06.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és rendjéről

Gépjárművek elszállítása

A járművek elszállítása az Önkormányzat által kötött vállalkozó szerződés alapján megbízott személy közreműködésével történik, és tárolása az őrzött telephelyén történik.

A gépjármű tárolási helye:
Totál-Kár Kft.
Cím: 2162 Őrbottyán, Fő út 247.
Telefonszám: +36 30/368-1669
E-mail: informatika@alkatreszvadasz.hu
Nyitva tartás:
Hétfő – Péntek: 8:00 – 17:00
Szombat: 8:00 – 15:00

Az elszállított gépjárművet, adatai azonosítása céljából fel lehet nyitni, erről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A jármű elszállításával és tárolásával kapcsolatos költségek a jármű üzembentartóját terhelik. A felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet alapján személygépkocsi vagy pótkocsija, továbbá motorkerékpár és pótkocsija, valamint segédmotoros kerékpár esetén a szállítási költség 17 250 Ft.
A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. pontjában meghatározott, a fentebb nem említett gépjárművek: vontató, lassú jármű vagy ezek pótkocsija esetén a költség háromszorosa. A jármű tárolásának és őrzésének költsége 1200 Ft/nap.

A cég az elszállított gépjárműveket 6 hónapig őrzi.

Amennyiben az Ön tulajdonában lévő gépjárművet a Közterület-felügyeleti csoport szállította el, úgy az adatok a lenti táblázatban kell, hogy szerepeljenek. Kiváltás és fizetés ügyében keresse szerződött partnerünket a Szira Károly Autóbontó és Gumiszervízt.

elszállított járművek_2024
Elszállított járművek 2023.12.
elszállított járművek 2022
elszállított járművek 2021
elszállított járművek 2020
elszállított járművek 2019