! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Ügyleírás

A temetési támogatás a szociálisan rászorult személyek részére az elhunyt eltemettetésével kapcsolatos kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

A temetési támogatás iránti kérelem a temetés napjától számított 6 hónapon belül nyújtható be.

Temetési támogatásban részesülhet az a személy, aki az elhunyt eltemettetésére köteles és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 200%-át.  /jelenleg 57.000,- Ft/hó/

Tovább olvasom

Hatáskör és illetékesség:

I. fokon döntést hozó szerv: Polgármester

II. fokon döntést hozó szerv: Képviselő-testület

Szükséges okiratok, mellékletek:

1.) A kérelmező nyilatkozata az egy lakásban együtt lakó – oda bejelentett –, az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személyekről.

2.) Az egy háztartásban élők jövedeleméről szóló igazolást:

a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás,

b) munkanélküli ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén az illetékes munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolás,

c) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lap és a nyugdíjszelvény,

d) egyéb rendszeres (pl. járási hivatal által folyósított) pénzellátásra vonatkozó igazolás,

e) őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által a lezárt adóévről kiállított igazolás,

f) vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás,

g) tartásdíj esetén a felvett vagy a megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj jogosultjának nyilatkozata,

h) ösztöndíjról a közép-, vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat vagy az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom,

i) az a)-h) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

3.) Az egy háztartásban élők vagyonáról szóló nyilatkozatot.

4.) A gyermek elhelyezése vagy a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági határozatot, ezek hiányában a különélő szülőknek a gyámhivatal által jegyzőkönyvben rögzített megállapodása a gyermek elhelyezéséről és a szülői felügyelet gyakorlásáról.

5.) 30 napnál nem régebbi igazolást (egyetemi vagy főiskolai hallgatói jogviszony igazolás) a 16. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról.

6.) Kérelmező társadalombiztosítási azonosító jeléről szóló igazolás (TAJ számot tartalmazó kártya)

7.) Az eredeti halotti anyakönyvi kivonat

8.) Eredeti temetési számla

Ügyintézés díjszabása:

Az eljárás illetéke: illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályaitól

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Nyomtatvány

Gyakran ismételt kérdések

pdf ikon

Kérelem települési támogatások esetén

Letöltés

Milyen formában kell az egyedi nyitvatartási kérelmet benyújtani?

A „Nyomtatványok, útmutatók” menüpontban található nyomtatványokon fogadjuk el a kérelmet.

Hol kell benyújtani az egyedi nyitvatartási kérelmet?

A Dunakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, legkésőbb a Bizottság ülését megelőző 15 nappal.

Mikor és hogyan értesülök a Bizottság döntéséről?

A Bizottság határozat formájában hozza meg döntését, melyet postai úton kézbesítünk ügyfeleink részére.

Ügyleírás

A nem állami fenntartású, gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény, valamint magán köznevelési intézmény vagy szolgáltatás térítési díjának támogatása (továbbiakban: térítési díjtámogatás) állapítható meg annak a gyermeknek a napközbeni ellátása biztosítására, akinek napközbeni ellátása más módon nem biztosítható és az ellátást Dunakeszin működő, jogerős működési engedéllyel rendelkező intézmény vagy szolgáltató nyújtja. A térítési díj támogatás legfeljebb a gyermek 5. életévének betöltéséig állapítható meg és folyósítható.

A térítési díjtámogatás jogosultsági feltételei fentieken túl az alábbiak:

 •  a gyermek egész napos, legalább napi 6 óra időtartamot elérő ellátást vesz igénybe,
 •  a szülő igazolja, hogy munkaviszonya, ismételt munkába állása, vagy egészségi állapota miatt a gyermek otthoni ellátása a továbbiakban nem biztosítható más módon,
 •  az Önkormányzati fenntartású intézmény (bölcsőde, óvoda) elutasító döntése a gyermek felvételéről,
 •  a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 220 %-át. /jelenleg 62.700 Ft/hó/
Tovább olvasom

Hatáskör és illetékesség:

I. fokon döntést hozó szerv: Polgármester

II. fokon döntést hozó szerv: Képviselő-testület

Szükséges okiratok, mellékletek:

1.) A kérelmező nyilatkozata: az egy lakásban együtt lakó – oda bejelentett –, az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személyekről.

2.) Az egy háztartásban élők jövedeleméről szóló igazolást:

a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás,

b) munkanélküli ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén az illetékes munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolás,

c) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lap és a nyugdíjszelvény,

d) egyéb rendszeres (pl. járási hivatal által folyósított) pénzellátásra vonatkozó igazolás,

e) őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által a lezárt adóévről kiállított igazolás,

f) vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás,

g) tartásdíj esetén a felvett vagy a megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj jogosultjának nyilatkozata,

h) ösztöndíjról a közép-, vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat vagy az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom,

i) az a)-h) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

3.) Az egy háztartásban élők vagyonáról szóló nyilatkozatot.

4.) A gyermek elhelyezése vagy a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági határozatot, ezek hiányában a különélő szülőknek a gyámhivatal által jegyzőkönyvben rögzített megállapodása a gyermek elhelyezéséről és a szülői felügyelet gyakorlásáról.

5.) 30 napnál nem régebbi igazolást (egyetemi vagy főiskolai hallgatói jogviszony igazolás) a 16. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról.

6.) 30 napnál nem régebbi a 16. életévét be nem töltött gyermek gyermekintézményi (bölcsőde, óvoda, iskolalátogatási igazolás) jogviszonyáról szóló igazolást.

7)Kérelmező társadalombiztosítási azonosító jeléről szóló igazolás (TAJ számot tartalmazó kártya)

8.) Az Önkormányzati fenntartású intézmény (bölcsőde, óvoda) elutasító döntése a gyermek felvételéről

Ügyintézés díjszabása:

Az eljárás illetéke: illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályaitól

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Nyomtatvány

Gyakori kérdések

pdf ikon

Kérelem települési támogatások esetén

Letöltés

Milyen formában kell az egyedi nyitvatartási kérelmet benyújtani?

A „Nyomtatványok, útmutatók” menüpontban található nyomtatványokon fogadjuk el a kérelmet.

Hol kell benyújtani az egyedi nyitvatartási kérelmet?

A Dunakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, legkésőbb a Bizottság ülését megelőző 15 nappal.

Mikor és hogyan értesülök a Bizottság döntéséről?

A Bizottság határozat formájában hozza meg döntését, melyet postai úton kézbesítünk ügyfeleink részére.

Ügyleírás

Tűzifa támogatásban részesülhet

 1.  az a személy, aki Dunakeszi város közigazgatási területén lévő lakásban vagy életvitelszerű lakhatásra alkalmas ingatlanban bejelentett lakcímmel rendelkezik, valamint a tényleges életvitelszerű tartózkodási helye és a kérelemben megjelölt szállítási cím megegyezik a lakcímnyilvántartás adataival és,
 2.  a háztartásban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 200%-át /jelenleg 57.000,-Ft/hó/.

A tűzifa támogatás iránti kérelmet évente két alkalommal január 1. és április 30. illetve szeptember 1. és december 31. közötti időpontban lehet benyújtani.

A tűzifa támogatás maximális mennyisége évente, háztartásonként 10 q, azonban tűzifát egy alkalommal legfeljebb 5 q mennyiségben lehet megállapítani és az egyes kiszállítások között legalább 60 naptári napnak kell eltelnie.

A Polgármesteri Hivatal szociális ügyekért felelős igazgatási egysége a tűzifa támogatást megállapító határozat meghozatalát követő 15 napon belül intézkedik a tűzifa kiszállításáról.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.

Ezekben az esetekben a kérelemhez csatolni kell a fenti tények alátámasztását igazoló dokumentumokat.

Tűzifa támogatásban nem részesülhet az a kérelmező és a vele egy háztartásban élő, aki tárgyévben lakhatási támogatásban részesült.

Tovább olvasom

Hatáskör és illetékesség:

I. fokon döntést hozó szerv: Polgármester

II. fokon döntést hozó szerv: Képviselő-testület

Szükséges okiratok, mellékletek:

1.) A kérelmező nyilatkozata:

lakhatási támogatás és tűzifa támogatás esetén az egy lakásban együtt lakó – oda bejelentett – személyekről.

2.) Az egy háztartásban élők jövedeleméről szóló igazolást:

a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás,

b) munkanélküli ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén az illetékes munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolás,

c) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lap és a nyugdíjszelvény,

d) egyéb rendszeres (pl. járási hivatal által folyósított) pénzellátásra vonatkozó igazolás,

e) őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által a lezárt adóévről kiállított igazolás,

f) vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás,

g) tartásdíj esetén a felvett vagy a megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj jogosultjának nyilatkozata,

h) ösztöndíjról a közép-, vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat vagy az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom,

i) az a)-h) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

3.) Az egy háztartásban élők vagyonáról szóló nyilatkozatot.

4.) A gyermek elhelyezése vagy a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági határozatot, ezek hiányában a különélő szülőknek a gyámhivatal által jegyzőkönyvben rögzített megállapodása a gyermek elhelyezéséről és a szülői felügyelet gyakorlásáról.

5.) 30 napnál nem régebbi igazolást (egyetemi vagy főiskolai hallgatói jogviszony igazolás) a 16. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról.

6.) 30 napnál nem régebbi a 16. életévét be nem töltött gyermek gyermekintézményi (bölcsőde, óvoda, iskolalátogatási igazolás) jogviszonyáról szóló igazolást.

7.) Kérelmező társadalombiztosítási azonosító jeléről szóló igazolás (TAJ számot tartalmazó kártya)

Ügyintézés díjszabása:

Az eljárás illetéke: illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályaitól

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Alkalmazott jogszabályok:

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályaitól

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Nyomtatvány

Gyakran ismételt kérdések

pdf ikon

Kérelem települési támogatások esetén

Letöltés

Milyen formában kell az egyedi nyitvatartási kérelmet benyújtani?

A „Nyomtatványok, útmutatók” menüpontban található nyomtatványokon fogadjuk el a kérelmet.

Hol kell benyújtani az egyedi nyitvatartási kérelmet?

A Dunakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, legkésőbb a Bizottság ülését megelőző 15 nappal.

Mikor és hogyan értesülök a Bizottság döntéséről?

A Bizottság határozat formájában hozza meg döntését, melyet postai úton kézbesítünk ügyfeleink részére.

Ügyleírás

A lakhatási támogatás a szociálisan rászorult személyek részére a háztartásuk tagjai által lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

A lakhatási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakhatással kapcsolatos azon rendszeres kiadások viseléséhez kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

Lakhatási támogatásban részesülhet az a személy, aki Dunakeszi város közigazgatási területén lévő lakásban vagy életvitelszerű lakhatásra alkalmas ingatlanban bejelentett lakcímmel rendelkezik és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 200%-át/jelenleg 57.000,-Ft/hó/, egyedül élő nyugdíjas esetén a 250%-át /jelenleg 71.250,-Ft/hó/.

Tovább olvasom

Hatáskör és illetékesség

I. fokon döntést hozó szerv: Polgármester

II. fokon döntést hozó szerv: Képviselő-testület

Szükséges okiratok, mellékletek

1.) A kérelmező nyilatkozata egy lakásban együtt lakó – oda bejelentett – személyekről

2.) Az egy háztartásban élők jövedeleméről szóló igazolást:

a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás,

b) munkanélküli ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén az illetékes munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolás,

c) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lap és a nyugdíjszelvény,

d) egyéb rendszeres (pl. járási hivatal által folyósított) pénzellátásra vonatkozó igazolás,

e) őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által a lezárt adóévről kiállított igazolás,

f) vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás,

g) tartásdíj esetén a felvett vagy a megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj jogosultjának nyilatkozata,

h) ösztöndíjról a közép-, vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat vagy az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom,

i) az a)-h) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

3.) Az egy háztartásban élők vagyonáról szóló nyilatkozatot.

4.) A gyermek elhelyezése vagy a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági határozatot, ezek hiányában a különélő szülőknek a gyámhivatal által jegyzőkönyvben rögzített megállapodása a gyermek elhelyezéséről és a szülői felügyelet gyakorlásáról.

5.) 30 napnál nem régebbi igazolást (egyetemi vagy főiskolai hallgatói jogviszony igazolás) a 16. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról.

6.) 30 napnál nem régebbi a 16. életévét be nem töltött gyermek gyermekintézményi (bölcsőde, óvoda, iskolalátogatási igazolás) jogviszonyáról szóló igazolást.

7.) Kérelmező társadalombiztosítási azonosító jeléről szóló igazolás (TAJ számot tartalmazó kártya)

A lakással, lakhatással kapcsolatos adatokra, közüzemi kiadásokra vonatkozó igazolások (számlák) nyilatkozatok

Ügyintézés díjszabása

Az eljárás illetéke: illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályaitól

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Az ügytípus elektronikusan is intézhető, amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval. Ügyindításhoz kérem, kattintson a képre.

Nyomtatványok

pdf ikon

Települési Támogatás

Letöltés
pdf ikon

Települési Támogatások- A lap

Letöltés

Ügyleírás

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés jogszabályban meghatározott normatív kedvezményének, a jogszabályban meghatározott természetbeni támogatásnak, illetve külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére (pl. ingyenes tankönyv).A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyéb, külön kérelemre megállapítható támogatások, jogosultságok: a gyermek hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetének megállapítása.

A gyámhatóság megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi rendszeres nettó jövedelem nem haladja meg a jogszabályban meghatározott mértéket /a szociális vetítési alap 165%-a- jelenleg 47.025,-Ft, illetve gyermekét egyedül nevelő szülőnél a szociális vetítési alap 180%-a- jelenleg 51.300,- Ft/, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a jogszabályban meghatározott mértéket.

Tovább olvasom

Hatáskör és illetékesség

fokon döntést hozó szerv: Jegyző

II. fokon döntést hozó szerv: Kormányhivatal

Szükséges okiratok, mellékletek

1)Közös háztartásban élő közeli hozzátartozóknak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmére vonatkozó igazolás; nem havi rendszerességgel szerzett, vagy vállalkozásból származó jövedelem esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított jövedelemigazolást, valamint a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 3 hónap alatt szerzett jövedelemre vonatkozó igazolás vagy nyilatkozat.

2)Gyermektartásdíjat megállapító bírósági végzés másolata, illetve a gyermektartásdíj összegéről a szülők között (peren kívül) létrejött megállapodás másolata

3)Az árvaellátást, valamint a családi pótlékot, iskoláztatási támogatást megállapító határozat másolata és annak folyósítását igazoló irat

4)Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem igazolására az ingatlan bérbeadásáról szóló szerződés vagy a bérleti díj összegét tartalmazó megállapodás

5)Egyéb, a fentiekben nem nevesített rendszeres és nem rendszeres jövedelmek esetén a tényleges jövedelem megállapítására alkalmas igazolás vagy büntetőjogi nyilatkozat

6)Amennyiben a kérelmező különélő szülő, a gyermek elhelyezéséről szóló jogerős bírósági végzés, a gyermek elhelyezésére vonatkozó bírósági vagy gyámhatósági döntés, ezek hiányában a különélő szülőknek a gyámhivatal által jegyzőkönyvben rögzített megállapodása a gyermek elhelyezéséről és a szülői felügyelet gyakorlásáról

7)A gyermekek nappali ellátását biztosító intézmény igazolását (bölcsőde, óvoda, iskolalátogatási igazolás, egyetemi vagy főiskolai hallgatói jogviszony igazolás.)

8) Kérelmező társadalombiztosítási azonosító jeléről szóló igazolás (TAJ számot tartalmazó kártya).

Ügyintézés díjszabása

illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályaitól

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Nyomtatvány

doc ikon

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Letöltés

Ügyleírás

A gyermekintézmények étkezési térítési díjának kifizetéséhez nyújtott önkormányzati támogatás állapítható meg annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó rendszeres jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 200% -át és a gyermek, fiatal felnőtt a gyermekétkeztetést nyújtó intézmény gondozottja, ellátottja vagy tanulója.

A gyermekintézmények étkezési térítési díjának kifizetéséhez nyújtott települési támogatás mértéke a ténylegesen igénybe vett étkezés díjának 50 %-a, amely külön kérelem nélkül az önkormányzat által üzemeltetett nyári napközis táborban is igénybe vehető.

A gyermekintézmények étkezési térítési díjának kifizetéséhez nyújtott települési támogatás összege a gyermekétkeztetést biztosító intézmény számára közvetlenül az intézmény számlája vagy elszámolása alapján utólag kerül átutalásra.

Tovább olvasom

Hatáskör és illetékesség

I. fokon döntést hozó szerv: Polgármester

II. fokon döntést hozó szerv: Képviselő-testület

Szükséges okiratok, mellékletek:

1.) A kérelmező nyilatkozata egy lakásban együtt lakó – oda bejelentett – az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személyekről.

2.) Az egy háztartásban élők jövedeleméről szóló igazolást:

a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás,

b) munkanélküli ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén az illetékes munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolás,

c) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lap és a nyugdíjszelvény,

d) egyéb rendszeres (pl. járási hivatal által folyósított) pénzellátásra vonatkozó igazolás,

e) őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által a lezárt adóévről kiállított igazolás,

f) vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás,

g) tartásdíj esetén a felvett vagy a megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj jogosultjának nyilatkozata,

h) ösztöndíjról a közép-vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat vagy az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom,

i) az a)-h) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

3.) Az egy háztartásban élők vagyonáról szóló nyilatkozatot.

4.) A gyermek elhelyezése vagy a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági határozatot, ezek hiányában a különélő szülőknek a gyámhivatal által jegyzőkönyvben rögzített megállapodása a gyermek elhelyezéséről és a szülői felügyelet gyakorlásáról.

5.) 30 napnál nem régebbi igazolást (egyetemi vagy főiskolai hallgatói jogviszony igazolás) a 16. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról.

6.) 30 napnál nem régebbi a 16. életévét be nem töltött gyermek gyermekintézményi (bölcsőde, óvoda, iskolalátogatási igazolás) jogviszonyáról szóló igazolást.

7.) Kérelmező társadalombiztosítási azonosító jeléről szóló igazolás (TAJ számot tartalmazó kártya)

Ügyintézés díjszabása

illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályaitól

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Az ügytípus elektronikusan is intézhető, amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval. Ügyindításhoz kattintson a képre

Nyomtatvány

pdf ikon

Kérelem települési támogatások

Letöltés

Ügyleírás

Nappali tagozatos felsőoktatási hallgatók november 3-ig jelentkezhetnek a Bursa Hungarica ösztöndíjtámogatásra.

Dunakeszi Város Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan idén is csatlakozott a Kulturális és Innovációs Minisztérium által kiír Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázatához. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.

A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat részleteiről a csatolt mellékletben és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján, vagy Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Osztály (Ügyfélszolgálat) +36-27-542-800-telefonszámán tájékozódhatnak.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Nyomtatványok

doc ikon

Pályázati felhívás A

Letöltés
doc ikon

Pályázati felhívás B

Letöltés
doc ikon

Részletek

Letöltés

Ügyleírás

2016. január 1. napjától Dunakeszi Város Önkormányzata 15.000 Ft keretösszeget biztosít minden Dunakeszin élő gyermek (0-14 éves) nem kötelező védőoltásának támogatásához. A keretösszeg erejéig több oltás beadásához is igényelhető a pénzbeli támogatás, akár különböző időpontokban benyújtott kérelmek útján is.

A gyermek törvényes képviselője a saját belátása szerint kiválasztott védőoltásra vonatkozó kérelmet az arra rendszeresített formanyomtatványon nyújthatja be, a védőoltás beadása után, 30 napon belül a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatához.

Támogatott védőoltások:

 • rota vírus
 • bárányhimlő (varicella)
 • gennyes agyhártyagyulladás (meningococcus C,B,A törzs)
 • kullancscsípés okozta agyvelőgyulladás (kullancsencephalitis)
Tovább olvasom

Hatáskör és illetékesség

I. fokon döntést hozó szerv: Polgármester

II. fokon döntést hozó szerv: Képviselő-testület

Szükséges okiratok, mellékletek

A kérelemhez mellékelni kell a beadott védőoltásról szóló helyi házi gyermekorvos igazolását és az oltóanyag megvásárlását igazoló gyógyszertári bizonylatot. A házi gyermekorvos igazolása az oltási könyv bemutatásával is helyettesíthető.

Ügyintézés díjszabása

illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok

37/2015 Önkormányzati rendelet

Az ügytípus elektronikusan is intézhető, amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval. Ügyindításhoz kérem, kattintson a képre.

Nyomtatványok

pdf ikon

Oltási támogatás

Letöltés
icon

Befizetési információk

Befizetési határidő:
március 15. és szeptember 26.

Bevallás, változás bejelentés ideje:
március 15. és szeptember 26.

Bankszámlaszám:
11784009-15731247-02440000

Közleménybe kérjük:
Adószámát írja be.

Ügyleírás

Gyógyszertámogatásban részesülhet az a személy, aki Dunakeszi város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkezik, a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 200 %-át /jelenleg: 57.000,-Ft/hó/, egyedül élő nyugdíjas esetén a 250 %-át /jelenleg 71.250,-Ft/hó/ és a vényköteles havi rendszeres gyógyszerköltsége eléri a szociális vetítési alap összegének 20 %-át /5.700,-Ft/hó/ és közgyógyellátásra nem jogosult.

A kérelmező személyes szükségleteinek kielégítéséhez szükséges gyógyszerköltséget a háziorvos igazolja az arra rendszeresített formanyomtatványon (települési támogatás – B) lap)

A gyógyszertámogatás összege a háziorvos által igazolt gyógyszerköltség, de legfeljebb 3.500,- Ft/hó.

Tovább olvasom

Hatáskör és illetékesség

I. fokon döntést hozó szerv: Polgármester

II. fokon döntést hozó szerv: Képviselő-testület

Szükséges okiratok, mellékletek

1.) A kérelmező nyilatkozata az egy lakásban együtt lakó – oda bejelentett –, az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személyekről.

2.) Az egy háztartásban élők jövedeleméről szóló igazolást:

a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás,

b) munkanélküli ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén az illetékes munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolás,

c) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lap és a nyugdíjszelvény,

d) egyéb rendszeres (pl. járási hivatal által folyósított) pénzellátásra vonatkozó igazolás,

e) őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által a lezárt adóévről kiállított igazolás,

f) vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás,

g) tartásdíj esetén a felvett vagy a megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj jogosultjának nyilatkozata,

h) ösztöndíjról a közép- vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat vagy az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom,

i) az a)-h) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

3.) Az egy háztartásban élők vagyonáról szóló nyilatkozatot.

4.) A gyermek elhelyezése vagy a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági határozatot, ezek hiányában a különélő szülőknek a gyámhivatal által jegyzőkönyvben rögzített megállapodása a gyermek elhelyezéséről és a szülői felügyelet gyakorlásáról.

5.) 30 napnál nem régebbi igazolást (egyetemi vagy főiskolai hallgatói jogviszony igazolás) a 16. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról.

6.)Kérelmező társadalombiztosítási azonosító jeléről szóló igazolás (TAJ számot tartalmazó kártya)

7.)Háziorvosi igazolás gyógyszerköltségről

 1. 1 eltartott gyermek esetén 20 %,
 2. 2 eltartott gyermek esetén 40 %,
 3. 3 eltartott gyermek esetén 60 %,
 4. 4 vagy ennél több eltartott gyermek esetén 80 %.
 1. 1 eltartott gyermek esetén 20 %,
 2. 2 eltartott gyermek esetén 40 %,
 3. 3 eltartott gyermek esetén 60 %,
 4. 4 vagy ennél több eltartott gyermek esetén 80 %.

Ügyintézés díjszabása

Az eljárás illetéke: illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályaitól

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Az ügytípus elektronikusan is intézhető, amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval. Ügyindításhoz kérem, kattintson a képre.

Nyomtatványok

pdf ikon

Kérelem települési támogatások esetén

Letöltés
pdf ikon

Települési támogatás B lap

Letöltés

2015. március 1-jével átalakult a szociális támogatási rendszer A változtatások célja, hogy a rászorulók átláthatóbb és igazságosabb keretek között juthassanak hozzá az őket megillető támogatási formákhoz.

A járási hivataloknál igényelhető támogatások köre

 •  közgyógyellátás,
 •  ápolási díj,
 •  az időskorúak járadéka,
 • aktív korúak ellátása (fht),
 • egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (korábbi nevén rendszeres szociális segély),
 • egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

A kérelem benyújtás formája

 • járási hivataloknál ügyfélfogadási időben,
 • a kormányablakokban,
 • a járási hivatalok kirendeltségein,
 • a járási hivatalok települési ügysegédeinél

Az álláskeresők ellátásáról, foglalkoztatást elősegítő támogatási lehetőségekről, megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatási lehetőségeiről, bővebben a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (www.nfsz.munka.hu) honlapján tájékozódhatnak.

Ügyintézés helye: Járási Hivatal – Hatósági Osztály (2120 Dunakeszi, Verseny utca 3.)

Ügyleírás

A települési önkormányzat képviselő-testülete annak a kérelmezőnek, aki létfenntartást veszélyeztető vagy rendkívüli élethelyzetbe került, valamint alkalmanként jelentkező többletkiadás miatt önmagáról és családjáról más módon gondoskodni nem tud rendkívüli települési támogatást nyújt a rendeletében meghatározottak szerint. (Többletkiadás különösen: súlyos betegség, hirtelen bekövetkezett elemi kár, gyermek születése, kiskorú beiskoláztatásával kapcsolatos kiadások.)

Rendkívüli élethelyzet: hirtelen fellépő külső körülmény hatására kialakult kirívóan nehéz állapot, különösen elemi kár, természeti katasztrófa, kórházi ellátást igénylő betegség vagy baleset. Különös méltánylást érdemlő eset: olyan nem várt létfenntartást veszélyeztető vagy rendkívüli élethelyzet, amely a jövedelmi, vagyoni viszonyai alapján egyébként nem rászoruló személy életét, testi épségét veszélyezteti.

Tovább olvasom

Hatáskör és illetékesség

I. fokon döntést hozó szerv: Polgármester

II. fokon döntést hozó szerv: Képviselő-testület

Szükséges okiratok, mellékletek

1.) A kérelmező nyilatkozata az egy lakásban együtt lakó – oda bejelentett –, az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személyekről.

2.) Az egy háztartásban élők jövedeleméről szóló igazolást: a) munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás, b) munkanélküli ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén az illetékes munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolás, c) nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a nyugdíjfolyósító szerv által a tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lap és a nyugdíjszelvény, d) egyéb rendszeres (pl. járási hivatal által folyósított) pénzellátásra vonatkozó igazolás, e) őstermelő esetén a bevételről vezetett dokumentum vagy az állami adóhatóság által a lezárt adóévről kiállított igazolás, f) vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan a könyvelői igazolás,  g) tartásdíj esetén a felvett vagy a megfizetett tartásdíj összegét igazoló postai szelvény, bankszámlakivonat vagy átvételi elismervény, ezek hiányában a tartásdíj jogosultjának nyilatkozata, h) ösztöndíjról a közép-, vagy felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás, bankszámlakivonat vagy az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom, i) az a)-h) pontba nem tartozó jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolás.

3.) Az egy háztartásban élők vagyonáról szóló nyilatkozatot.

4.) A gyermek elhelyezése vagy a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági határozatot, ezek hiányában a különélő szülőknek a gyámhivatal által jegyzőkönyvben rögzített megállapodása a gyermek elhelyezéséről és a szülői felügyelet gyakorlásáról.

5.) 30 napnál nem régebbi igazolást (egyetemi vagy főiskolai hallgatói jogviszony igazolás) a 16. életévét betöltött, önálló jövedelemmel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató fiatal tanulói vagy hallgatói jogviszonyáról.

6.) 30 napnál nem régebbi a 16. életévét be nem töltött gyermek gyermekintézményi (bölcsőde, óvoda, iskolalátogatási igazolás) jogviszonyáról szóló igazolást.

7.) Kérelmező társadalombiztosítási azonosító jeléről szóló igazolás (TAJ számot tartalmazó kártya).

Ügyintézés díjszabása

illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

63/2006. (III.27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályaitól

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Nyomtatvány

pdf ikon

Rendkívüli települési támogatás

Letöltés

Ügyleírás

Dunakeszi Város Önkormányzata 2015. január 1-jei visszamenőleges hatállyal születési támogatást vezetett be a településen.

A Születési támogatásban részesülhet minden Dunakeszi állandó lakcímmel rendelkező újszülött, mely egy alkalommal, természetben nyújtott települési támogatás, amelynek értéke legfeljebb 5.000,-Ft. A születési támogatás lebonyolításáról a Programiroda gondoskodik. Születési támogatásra jogosultak az első életévüket be nem töltött gyermekek.

A születési támogatás iránti kérelmeket postai úton, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani.

Tovább olvasom

Hatáskör, illetékesség

I. fokon döntést hozó szerv: Polgármester

II. fokon döntést hozó szerv: Képviselő-testület

Szükséges okiratok, mellékletek

A kérelemhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, valamint a szülő(k) és a gyermek lakcímkártyájának másolatát. Az ajándékcsomag átadásáról a Programiroda gondoskodik.

Ügyintézés díjszabása

illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) számú önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Az ügytípus elektronikusan is intézhető, amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval. Ügyindításhoz kattintson a képre.

Nyomtatvány

pdf ikon

Kérelem születési támogatásra

Letöltés