! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2024. január 1-től hatályos szabályozása különbséget tesz a vízhasználat jellege (háztartási; öntözés és állattartás; egyéb és geotermikus); a vízkészletvédelmi besorolása a létesítendő kút helye szerinti (kockázatos, kockázatmentes), valamint a  talajvizet, rétegvizet, karsztvizet és termálvizet érintő kútlétesítés között.

Talajvizet érintő kút: 50 m kút talpmélységet meg nem haladó, és az első vízzáró réteget el nem érő kút – Háztartási kútként általában ez a kút használatos.

Magyarország területe vízkészletvédelmi szempontból kettő besorolás szerint került felosztásra: kockázatos, illetve kockázatmentes területek. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításával járó – lakossági és mezőgazdasági kutak engedélyezéséhez előírt – vízkészletvédelmi országtérkép az OVF honlapján, az alábbi linken található: http://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/

Dunakeszi területének 85%-a kockázatos besorolású.

Városunk jelentős területét érinti a Fővárosi Vízművek Zrt. Balpart I. és II. vízműterületeinek védőterületét, valamint a DMRV Zrt DBRVR Dunakeszi vízbázisának védőterületét. Így azon ingatlanok esetében, melyek a védőterületeken helyezkednek el a kutak létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának engedélye szükséges.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz benyújtandó engedélyezési eljárás dokumentációja és kérelme nem azonos a hivatalunkhoz benyújtandó kérelemmel! A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság más nyomtatvánnyal dolgozik!

A kutak létesítésével, üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos ügyintézésnél a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlóinak személye eltérő, a bejelentési- és/vagy engedélyeztetési eljárást az alábbiak szemléltetik.

Védőövezeteteket ábrázoló térkép

Tovább olvasom

I. A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges:

A 2024. január 1. előtt létesített kutak fennmaradási engedélyezésénél, amennyiben a kút vízhasználata háztartási jellegű vízkészletvédelmi besorolása kockázatos és talajvizet érinti nincs teendő.

A 2024. január 1. utáni kút létesítés:

1. Kút létesítéséhez, az alábbi együttes feltételek teljesülése esetén:

 • kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet (csáposkút) felhasználásával üzemel, legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel
 • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
 • nem gazdasági célú vízigény.

2. Házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

3. 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, (kivéve, ha a vízilétesítmény telepítése európai uniós vagy hazai költségvetési forrásból programszerűen, vízvédelmi célú beruházás keretében valósul meg, vagy a szennyvízkezelő berendezés CE megfelelőségi jelöléssel rendelkezik).

II. Katasztrófavédelem engedélye szükséges:

Kút létesítése és 2024. 01. 01. előtti létesített kutak fennmaradása esetén, amennyiben a kút:

Háztartási vízigényt biztosító, amennyiben vízkészletvédelmi besorolása kockázatos vagy kockázatmentes és rétegvíz, karsztvizet érint. (Kút talpmélysége 50 m-t meghaladja)

Nem háztartási, nem öntözési, nem állattartási, hanem egyéb illetve geotermikus a vízhasználat jellege. – Amennyiben vízkészletvédelmi besorolása kockázatmentes illetve kockázatos és talajvizet, rétegvíz, karsztvizet érint. Továbbá ha termálvizet érint és gyógyászati célú a vízhasználat.

Fentiek alól kivétel: 2024. 01. 01. előtt létesített kút fennmaradásához amennyiben: geotermikus a vízhasználat jellege és rétegvizet vagy karsztvizet érint akkor bányakapitányság engedélye szükséges.

III. Bányakapitányság engedélye szükséges:

Kút létesítése és 2024. 01. 01. előtt létesített kutak fennmaradása esetén, amennyiben a kút:

Háztartási vízigényt biztosító; kockázatos, vagy kockázatmentes vízkészletvédelmi besorolású és termálvizet érintő esetben, ideértve a gyógyászati vízhasználaton kívül minden egyéb vízhasználatot, beleértve a geotermikust is. Továbbá a 2024. 01. 01. előtt létesített azon kutak fennmaradásának az engedélyezése is ide tartozik, amelyek vízhasználati jellege geotermikus és a vízhasználat jellege rétegvíz és karsztvíz vízkészletvédelmi besorolástól függetlenül.

IV. A Nemzeti Földügyi Központ (Mezőgazdasági Kutak Hatósági Osztálya) engedélye szükséges:

Új kutak létesítése esetén:

Amennyiben a vízhasználat jellege öntözés és állattartás, valamint talajvizet érint (a kútnak 50 m-t meg nem haladó talpmélysége van, és az első vízzáró réteget nem haladja meg) és kockázatmentes a vízkészletvédelmi besorolása, úgy abban az esetben  csak bejelentés – szükséges az NFK felé.

Az NFK engedélye szükséges, amennyiben a vízhasználat jellege öntözés és állattartás talajvizet érint,  vízkészletvédelmi besorolása kockázatos, továbbá ha rétegvizet, karsztvizet és termálvizet érint és kockázatos vagy kockázatmentes a vízkészletvédelmi besorolása.

2024. 01. 01. előtt létesített kutak fennmaradása esetén:

A vízhasználat jellege öntözés és állattartás, amely rétegvizet, karsztvizet és termálvizet érint, a vízkészletvédelmi besorolástól függetlenül.

Nyomtatványok

pdf ikon

Kútengedélyezés áttekintése (táblázat)

Letöltés
pdf ikon

Térkép (balparti)

Letöltés
pdf ikon

Kérelem kutak vízjogi létesítési engedélyezési eljárásához

Letöltés

Ügyleírás

Ahogy a vízszolgáltatók oldalán is megtalálható, „a közműves ivóvízellátást és szennyvízelvezetést a hatályos jogszabályok szabályozzák részletesen. Ennek értelmében minden ingatlanhoz külön szennyvíz bekötővezetéket kell létesíteni. Ettől eltérni csak indokolt műszaki okból lehetséges. Szomszéd telken keresztül a bekötés csak egyéb, műszakilag és gazdaságilag elfogadható megoldási lehetőség hiányában, szolgalmi jog bejegyzést követően végezhető el. Az illetékes Járási Hivatal a szomszédos telek tulajdonosát – egyéb megoldási lehetőség hiányában – a szennyvízcsatorna elhelyezésének tűrésére kötelezheti.

Elválasztó rendszerű szennyvízcsatornába csapadékvizet vagy altalaj szivárogtatóval (dréncsövezés) összegyűjtött vizet bevezetni nem szabad. Szennyvíz bekötővezetéket zárt szennyvíztárolón vagy szikkasztón keresztül sem az egyesített, sem pedig az elválasztó rendszerű szennyvíz közcsatornába bevezetni nem szabad.”

A házi szennyvízvezeték kiépítése vagy kiépíttetése az ingatlan tulajdonos feladata. Az ívóvíz- és szennyvízbekötés esetén is közterület bontási kérelmet kell a Polgármesteri Hivatal felé benyújtani.

Tovább olvasom

Közterület bontás iránti kérelem

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (VIII.06.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és rendjéről vonatkozik a az alábbi hatállyal:

a)      a Dunakeszi város területén lévő és az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként nyilvántartott belterületi földrészletre, és

b)      bel- és külterületi földrészlet és építmény közhasználatra átadott részére, valamint a gyalogos forgalom számára átadott területre.

Ez alapján a rendelet 5.§ (2) pontja szerint Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni közmű és egyéb vezetékek (elektromos, gáz, víz, távfűtő, csatorna stb.) közterület-használattal járó karbantartása, építése esetén.

Hatáskör és illetékesség

Az eljárás illetékességi területe Dunakeszi Város közigazgatási területe. A hatáskört az eljárásban a települési jegyző gyakorolja.

Fontos információk

Burkolat bontás esetén a helyreállítást követően a kivitelezővel helyszíni bejárást tart a Városüzemeltetési osztály ügyintézője. A munkálatok során a Közterület-felügyelet emberei ellenőrzést tartanak, és ellenőrzik a kérelemmel való egyezőséget illetve a helyreállítási munkálatokat. Károkozás esetén minden esetben a kivitelezőt terheli a felelősség, mely a közútkezelői hozzájárulásban is szerepel. Ha nem kérelemre történik a burkolat bontás, feljelentést von maga után. Elutasítás esetén fellebbezni a közútkezelői hozzájárulásban foglalt Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályához benyújtott felülvizsgálati kérelemmel lehet. „Zöldkár” esetén szintén a közútkezelői hozzájárulásban foglaltak szerint kell eljárni, vagyis a bontott felületet az eredeti állapotába vissza kell állítani. 

Szennyvíz-bekötés ügyleírása

A szennyvíz-bekötéshez gépészmérnök által tervezett szennyvíz bekötési terv szükséges, melyet a DMRV Zrt.-hez kell benyújtani engedélyeztetésre. Az engedélyezett terv birtokában a szennyvíz bekötéshez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapja, ahol az Ivóvíz- és szennyvízbekötés létesítésének ügyféltájékoztatója olvasható.

A kérelem kötelező tartalmi elemei

 • bejelentő neve, címe
 • bejelentő telefonszáma
 • az írásban leadott kérelemhez csatolni szükséges az engedélyezett bekötési tervet.

A bejelentés megtételét követően, amennyiben szükséges a Városüzemeltetési osztály ügyintézője felveszi a kapcsolatot a bejelentővel. Az ügyintézés menetéről, alakulásáról tájékoztatást ad a Hivatal munkatársa.

Ügyintézési határidő

A beérkezéstől számított 30 nap.

Ivóvízbekötés

Ügyleírás

A vízbekötéshez gépészmérnök által tervezett vízbekötési terv szükséges, melyet a DMRV Zrt.-hez kell benyújtani engedélyeztetésre. Az engedélyezett terv birtokában az ivóvíz bekötéshez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapja, ahol az Ivóvíz- és szennyvízbekötés létesítésének ügyféltájékoztatója olvasható.

A kérelem kötelező tartalmi elemei

 • bejelentő neve, címe
 • bejelentő telefonszáma
 • az írásban leadott kérelemhez csatolni szükséges az engedélyezett bekötési tervet.

A bejelentés megtételét követően, amennyiben szükséges a Városüzemeltetési osztály ügyintézője felveszi a kapcsolatot a bejelentővel. Az ügyintézés menetéről, alakulásáról tájékoztatást ad a Hivatal munkatársa.

Ügyintézési határidő

A beérkezéstől számított 30 nap.

Villamosenergia, hírközlés, bányafelügyeleti és közlekedési ügyekben kért szakhatósági és előzetes szakhatósági eljárás iránti kérelmek (az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott esetek) alapján a jogszabályoknak megfelelő illetéket és eljárási díjat kell megfizetni. Amennyiben a jogszabály az illetékről és díjról nem rendelkezik az eljárás illetéke 3000,- Ft.

Alkalmazott jogszabályok

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

A közúti közlekedésről szóló 1988.évi I. törvény

2011. évi vízi-közmű szolgáltatásról szóló CCIX. törvény

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (IV.03.) rendelete a talajterhelési díjról

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (VIII.06.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és rendjéről

Nyomtatványok

pdf ikon

Közterület bontási kérelem

Letöltés
pdf ikon

Közútkezelői hozzájárulás kérelem

Letöltés

Ügyleírás

Dunakeszi Önkormányzata – az érvényes jogszabályoknak megfelelően – a közvilágításról való gondoskodás feladatát is ellátja.

Hibabejelentés

Dunakeszin a közvilágítás berendezéseinek karbantartását az Eurovill Kft. kezeli.

Szolgáltató: Eurovill Kft.

Telefon: 06 80 980 030

Email: kozvilagitas@kozvilagitas.hu

Hibaelhárítás

Kérjük vegye figyelembe, hogy a hiba természetétől függően a hibaelhárítás hosszabb ideig is eltarthat, illetve egyes esetekben több szolgáltató bevonása szükséges lehet (például hálózati hiba, vezetékszakadás esetén), ezért megértését és türelmét kérjük.

Amennyiben a szolgáltató felé jelezte a hibát, azonban a fent jelzett időn belül a hiba javítása nem történt meg, kérjük észrevételét küldje el részünkre az ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu e-mail címünkre. Amennyiben kapott visszaigazoló elektronikus levelet az Eurovill Kft.-től, úgy azt legyen szíves részünkre is továbbítani.

Tovább olvasom

A bejelentés kötelező elemei

 1. A bejelentett hiba leírása (pontosan hol, hány db lámpáról van szó, mi az észlelt hiba).
 2. Mikor, milyen elérhetőségen jelezte a hibát.
 3. A bejelentő neve és elérhetősége (telefonszám) (Amennyiben ez releváns).

Közvilágítás bővítése

Közvilágítás bővítése iránti kérelemmel a város közigazgatási területén belül felmerülő közvilágítási igényeiket nyújthatják be a lakosok.

A kérelem benyújtását követően, amennyiben szükséges a Városüzemeltetési osztály ügyintézője felveszi a kapcsolatot a bejelentővel. A kérelem elbírálásának eredményéről pedig a Hivatal értesíti a lakost.

Hatáskör és illetékesség

Dunakeszi Város közigazgatási területe.

Alkalmazott jogszabályok:

 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény

Nyomtatvány

pdf ikon

Közvilágítás bővítése iránti kérelem

Letöltés

Ügyleírás

Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos problémák bejelentése.

Fontos információ

A város által kialakított árkokat, sajnálatosan az érintett telektulajdonosok túlnyomó része rendszeresen feltölti. Ahol betemetést észlel a Városüzemeltetési osztály ügyintézője vagy a Közterület – Felügyelet munkatársa ott felhívjuk az ingatlantulajdonos figyelmét, hogy állítsa vissza az eredeti állapotot.

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM–EüM együttes rendelet 6. § (1) bekezdése szerint: „Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület

tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról”.

Ugyanakkor sem a zárt, sem a nyílt csapadékvíz elvezető rendszer nem jelent biztosítékot a nyári felhőszakadások esetén az extrém mennyiségű, hirtelen lezúduló csapadékvíz elvezetésére, tekintettel arra, hogy ezek a rendszerek azok az átlagos csapadékvíz mennyiségére vannak tervezve.

Tovább olvasom

A bejelentés kötelező tartalmi elemei

 • bejelentő neve, címe
 • bejelentő telefonszáma
 • a közterületen lévő csapadékvíz helyének pontos meghatározása
 • az írásban leadott kérelemhez csatolhatók mellékletek (fénykép)

A bejelentést megteheti személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, telefonos elérhetőségeinken vagy E-mailen az „Általános kérelem” nevű nyomtatvány kitöltésével.

A bejelentés megtételét követően, amennyiben szükséges a Városüzemeltetési csoport ügyintézője felveszi a kapcsolatot a bejelentővel. Az ügyintézés menetéről, alakulásáról tájékoztatást ad a Hivatal munkatársa.

Tájékoztató

A lakóparkokban lévő csapadékvíz-problémák megoldása érdekében az Önkormányzat további lépéseket tett. Korábban kiépült egy gerincvezeték a Tisza utcától a Mátyás király utcán át egészen a Dunáig, melynek bővítésének a tervei elkészültek. Az első ütemben a Huszka Jenő utca alatt épülne meg a vezeték. amely a Kolozsvár utcán folytatódva érné el a Mátyás király utcai vezetéket. A második ütemben megépülő szakasz a Tisza utcán haladna, majd tovább a Kossuth Lajos utcán a Botond utcáig. A hálózat harmadik üteme a Tisza utcai részhez kapcsolódva a Szent Imre tértől a Rákóczi út mentén húzódna és annak, valamint a hozzá kapcsolódó utcák csapadékát vezetné el a befogadóig.

A tervek elkészültének köszönhetően az Önkormányzat felkészült arra, hogy a jövőben pályázzon a beruházás állami támogatással való kivitelezésére.

Ügyintézési határidő

A beérkezéstől számított 30 nap.

Alkalmazott jogszabályok

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

A közúti közlekedésről szóló 1988.évi I. törvény

2011. évi vízi-közmű szolgáltatásról szóló CCIX. törvény

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (VIII.06.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és rendjéről

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2020. (VII.31.) számú önkormányzati rendelete a csapadékvíz közterületre történő kivezetésének szabályairól

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

Nyomtatvány

pdf ikon

Általános kérelem

Letöltés

Ügyleírás

Útburkolati és közlekedési hibák bejelentése.

Felhívjuk figyelmét a Magyar Közút Zrt. honlapján olvasható Gyakori Kérdések oldalra, ahol lehet, hogy választ talál az Önt foglalkoztató kérdésre. Az oldal segíthet eldönteni, hogy a bejelentésében szereplő út közút kezelője vajon Dunakeszi Város Önkormányzata vagy sem.

A bejelentés kötelező tartalmi elemei

 • bejelentő neve, címe
 • bejelentő telefonszáma
 • az úthiba jellege vagy közlekedési hiba esetén annak megnevezése
 • az úthiba, közlekedési hiba helyének pontos meghatározása

Az írásban leadott kérelemhez csatolhatók mellékletek. (fénykép, rajz)

A bejelentést megteheti személyen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, telefonos elérhetőségeinken vagy E-mailen az „Általános kérelem” nevű nyomtatvány kitöltésével.

A bejelentés megtételét követően, amennyiben szükséges a Városüzemeltetési osztály ügyintézője felveszi a kapcsolatot a bejelentővel. Az ügyintézés menetéről, alakulásáról tájékoztatást ad a Hivatal munkatársa.

Nyomtatvány

pdf ikon

Általános kérelem

Letöltés

Ügyleírás

Az Önkormányzat kizárólag műszaki indokoltság esetén, azok számára, akik az ingatlanuk előtt járdát felújítani vagy karbantartani szeretnék térburkoló anyagot biztosít bruttó 100.000.-Ft-ig.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ezen hozzájárulás a gépkocsibehajtó kiépítéséhez szükséges anyagot nem tartalmazza. A gépkocsibehajtó építése engedély köteles tevékenység, melyre közútkezelői engedélyt kell kérni a Városüzemeltetési osztálytól „Közútkezelői hozzájárulási kérelem” formanyomtatványon.

A járdaépítéshez szükséges térburkoló anyagot a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével és leadásával lehet igényelni.

Tovább olvasom

A kérelem kötelező tartalmi elemei

 • az érintett ingatlan címe
 • az érintett ingatlan helyrajzi száma
 • a kérelmező neve, címe
 • a kérelmező telefonszáma
 • a tervezett járda adatait méterben (hosszúság, szélesség)

A kérelemhez szükséges csatolni egy helyszínrajzot, melyen a járda tervezett elhelyezése látható.

A kitöltött kérelem a szükséges melléklettel együtt benyújtható személyesen a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vagy postai úton a Hivatal Városüzemeltetési Osztálya részére.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kivitelezés után a Városüzemeltetési osztály munkatársai ellenőrzést végeznek.

A 1988. évi I. Törvény a közlekedésről 42.§ (3) bekezdése értelmében az épületek esővíz kivezetése a szikkasztó árokba, csak a járda szintje alatt történhet a közútkezelő hozzájárulásával (csővezetékkel, vagy balesetmentesen kialakított rácsos folyókával).

Hatáskör és illetékesség

Az eljárás illetékességi területe Dunakeszi Város közigazgatási területe.

A hatáskört az eljárásban a település jegyzője gyakorolja.

Ügyintézés díjszabása

Illetékmentes.

Az igénylés folyamata

Amennyiben a nyomtatvány megfelelően került leadásra, a Városüzemeltetési Csoport munkatársai helyszíni bejárást tartva elvégzik a szükséges felmérést és 15 napon belül elbírálás alá kerül a kérelem.

Az igénylés jogosságának ellenőrzését követően a szükséges anyagokat, a lakóval egyeztetett időpontban, a helyszínre szállítják.

A kérelmet benyújtó tulajdonos minden esetben értesítésre kerül.

Alkalmazott jogszabály

1988. évi I. Törvény a közlekedésről

Nyomtatvány

pdf ikon

Járda anyagának kérelme

Letöltés

Ügyleírás

Közúti kapcsolat létesítésre vonatkozóan az a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény rendelkezik. A hétköznapi nyelvben kapunyitásként beszélnek róla, és kevesen tudják, hogy ennek létesítése engedély köteles.

39. § ide vonatkozó pontjai:

(1) Útcsatlakozás létesítéséhez a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás megadása feltételhez kötött. A csatlakozási díj mértékét, illetve a mérték megállapításának elveit a miniszter rendeletben állapítja meg. Törvényszintű szabályozások.

(4) Ha az útcsatlakozást hozzájárulás nélkül vagy nem a hozzájárulásban foglaltak szerint létesítették, és

a) az a vonatkozó közlekedésbiztonsági követelményeknek nem felel meg, vagy

b) a csatlakozási díj nem került megfizetésre, a közlekedési hatóság az útcsatlakozás tulajdonosát (kezelőjét) annak elbontására vagy átépítésére kötelezheti.

(6) Ha a közút kezelője vagy a meglévő közút vagyonkezelője az (1) bekezdésben meghatározott útcsatlakozás létesítéséhez szükséges hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról a kérelmező által szabályszerűen előterjesztett kérelem kézhezvételétől számított 21 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulást a kérelemben foglaltaknak megfelelően megadottnak kell tekinteni.

Nem csak új létesítése (kapunyitás) esetén van erre szükség, hanem építkezés/bővítés esetén a meglévő fennmaradásához vagy esetleges áthelyezéséhez is.

Az 1988. évi I. törvény 36. § (1) szerint: „ A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő.”

Tovább olvasom

A kérelem kötelező elemei

 • az érintett ingatlan címe
 • az érintett ingatlan helyrajzi száma
 • a kérelmező neve, címe
 • a kérelmező telefonszáma
 • az eljárás tárgya

A kérelemhez szükséges csatolni egy méreteket is tartalmazó helyszínrajzot, melyen a tervezett közúti kapcsolat elhelyezése látható.

Fontos információ

Felhívjuk figyelmét, hogy:

A törvény 41. § (2) pontja szerint a közút kezelője a közlekedés biztonsága érdekében felszólíthatja az (1) bekezdésben megjelölt építmény, útcsatlakozás tulajdonosát (kezelőjét) annak felújítására, korszerűsítésére vagy megszüntetésére. A felszólítás eredménytelensége esetén az építmény engedélyezésére jogosult hatóság vagy a közlekedési hatóság -a közút kezelőjének kérelmére -az építmény, útcsatlakozás tulajdonosát (kezelőjét) a felújításra, korszerűsítésre, megszüntetésre kötelezheti.

Hatáskör és illetékesség

Az eljárás illetékességi területe Dunakeszi Város közigazgatási területe.

A hatáskört az eljárásban a település jegyzője gyakorolja.

Ügyintézés díjszabása

Illetékmentes.

A kérelem folyamata

Amennyiben a nyomtatvány megfelelően került leadásra, a Városüzemeltetési Osztály munkatársai helyszíni bejárást tartva elvégzik a szükséges felmérést és 21 napon belül elbírálás alá kerül a kérelem. A kérelmet benyújtó tulajdonos minden esetben értesítésre kerül.

Alkalmazott jogszabály

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

Nyomtatvány

pdf ikon

Közútkezelői hozzájárulás kérelem

Letöltés