! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Adatvédelmi Tájékoztató

KezdőoldalAdatvédelmi Tájékoztató
Nincs találat!

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Dunakeszi Önkormányzata www.dunakeszi.hu honlapján, illetve elektronikus hírlevele kapcsán kezelt személyes adatok kezeléséről

 

A Dunakeszi Város Önkormányzata (2120 Dunakeszi, Fő út 25., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.

I. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ ADATAI

A Szolgáltató cégneve: Dunakeszi Város Önkormányzata

A Szolgáltató székhelye: 2120 Dunakeszi, Fő út 25.

A Szolgáltató telefonos elérhetősége: 06 27 542 800

E-mail: programiroda@dunakeszi.hu

Hírlevél céljából történő adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-106862/2016

II. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A jelen tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info törvény) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni az alábbiak szerint.

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy

Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható (jelen tájékoztató esetében a Felhasználó);

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja (jelen tájékoztató esetében a Szolgáltató);

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Közvetett adattovábbítás: személyes adatnak valamely harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére továbbítása útján valamely más harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére történő továbbítása

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
Adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján

III. ADATKEZELÉS ELVE

A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Info törvénnyel – összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli. A Szolgáltató kötelező adatkezelést a www.dunakeszi.hu honlapon nem végez.

IV. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.

V. A KEZELT ADATOK KÖRE

Felhasználói személyes adat nem képződhet a honlap látogatásával összefüggésben, csak akkor, amikor a Felhasználó a hírlevélre regisztrál. A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során és azt követően, illetve papír alapú hozzájáruló nyilatkozaton megtett a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján a Felhasználó alábbi személyes adatait kezeli: Felhasználó e-mail címe.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

VI. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A honlap működésének, illetve a hírlevél célja elsősorban a közvélemény tájékoztatása a Dunakeszin történő közéleti eseményekről, elért eredményekről, valamint Dunakeszi város Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának tevékenységéről.

A hírlevél küldéséhez szükséges Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a város lakosainak tájékoztatása az eseményekről és közérdekű információkról, képviselő-testületi döntésekről.

VII. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, ADATOK MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE

A Szolgáltató a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban kezelt személyes adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig, a hírlevélre történt feliratkozás fennállásáig kezeli.

A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
A szolgáltató a személyes adatokat harmadik fél részére nem továbbítja.

A kezelt adatokat Szolgáltató nem gyűjti, azokat a Felhasználó a regisztráció során bocsátja rendelkezésre. A hírlevélre történő regisztráció során megadott személyes adatainak a módosítását a Felhasználó a weboldalon történő belépését követően bármikor módosíthatja.
A Felhasználó a programiroda@dunakeszi.hu email címre küldött elektronikus levél útján, illetve szolgálgató székhelyére küldött írásos megkeresésében kérheti személyes adatai törlését a Szolgáltatótól.

A törléshez való jog érvényesítése érdekében Szolgáltató haladéktalanul törli a Felhasználó személyes adatait, ha az adatkezelés jogellenes, a Felhasználó az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi vagy az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy az adatkezelés célja már megvalósult.

A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében a Szolgálató ha az általa kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat – különösen a Felhasználó kérelmére – haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti.

 

A Szolgáltató adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

VIII. COOKIE KEZELÉS A HONLAPON

Tájékoztatjuk, hogy Dunakeszi Önkormányzata, weboldalának www.dunakeszi.hu böngészése közbeni felhasználói szokások elemzése céljából, cookiekat (mérőkódokat) használ. Ezek a cookiek nem tudják Önt személy szerint beazonosítani. Az információ gyűjtésének célja, hogy megtudjuk a honlapra látogatókról általánosságban, hogyan használják weboldalunkat. Ez alapján tudjuk honlapunkat továbbfejleszteni. (Például, hogy melyik oldalt nézte meg, a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes látogatások/munkamenetek ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.)

IX. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által a weboldal szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a programiroda@dunakeszi.hu email címen vagy a 27-542-800-as telefonszámon. A Szolgáltató a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül adja meg a kért tájékoztatást. A korábban a Szolgáltató részére megadott e-mail címről érkezett igényt a Szolgáltató a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha megfelelően igazolta felhasználói minőségét.

X. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, (+36) 1 391 1400, www.naih.hu).

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal

Adóazonosító jel alapján történő telefonos ügyfélszolgálati azonosítás a Dunakeszi Város Önkormányzatnál – 2023.06.30

 

I. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ ADATAI

Adatkezelési tájékoztató az ügyfélszolgálati telefonos hangrögzítéshez és az adóazonosító jel alapján történő telefonos ügyfélszolgálati azonosításhoz  Dunakeszi Polgármesteri Hivatalnál

Dunakeszi Polgármesteri Hivatala telefonos ügyfélkapcsolati rendszerében a személyes adatok kezelése a hatályos jogszabályok szerint, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 (EU) számú európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) rendelkezései alapján történik.

ADATKEZELŐ NEVE:

Dunakeszi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelő elérhetősége:

Szervezet székhelye és levelezési címe:          2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Szervezet vezető tisztségviselője:                    dr. Szarvas Eleonóra Aliz, aljegyző

E-mail:                                                              ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

Tel.:                                                                  +36 27 542 800

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Adatvédelmi tisztviselő neve:                          Sipos Győző

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:             adatvedelem@dunakeszi.hu

Az adatkezelés érintettjei:

Az adatkezelés Érintettjei azok az ügyfelek, akik igénybe veszik a telefonos ügyfélszolgálatot. Az ügyfélszolgálatot igénybe vevők közül egyes adózók az ügyintézés megkönnyítése érdekében igénybe veszik az önkormányzati call center PIN kódos azonosítását.

Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre:

Az adatkezelés célja a Polgármesteri Hivatal és az állampolgárok kapcsolattartásának egyszerűsítése.

Az általános telefonos hangrögzítés célja az ügyfélkapcsolati rendszer ellenőrzése, minőségbiztosítási célból.

A telefonos ügyfélkapcsolati rendszerben lehetővé válik az adózók személyes azonosítása PIN kód segítségével. A személyes azonosítás után az ügyintézők az általános felvilágosításon túl, további, konkrét adóinformációt szolgáltathatnak az ügyfél felé. A hangrögzítés és azonosítás célja az adóügyi tájékoztatások dokumentálása.

Az önkormányzati call centert hívó ügyfél hangmenüből választhat, hogy kívánja-e magát PIN kódja segítségével azonosítani.

 

Az általános telefonhívások során kezelt adatok köre:

 • Hívás azonosító adatai, időpontja
 • A hívás során rögzített hangfelvétel

 

Az azonosítás céljából kezelt adatok köre:

 • a regisztrált ügyfél adóazonosító jele
 • az adóazonosító jelhez rendelt PIN kód
 • a regisztrált felhasználó neve
 • a regisztráció során ellenőrzött dokumentum típusa
 • a regisztráció során ellenőrzött dokumentum azonosítója
 • dokumentum ellenőrzés időpontja
 • Az utolsó PIN módosítás időpontja

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapul, az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

A kezelt adatok köre és az adatok forrása, amennyiben azokat nem az érintett bocsátotta az Adatkezelő rendelkezésére:

A kezelt adatok az Érintettektől, továbbá a call center rendszerben rögzített adatokból származnak.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái[1]:

A rögzített adatok nem kerülnek továbbításra. Bírósági vagy hatósági eljárás esetén az eljáró bíróság vagy hatóság hozzáférhet az Érintett személyes adataihoz.

[1] A címzett fogalmát lásd: GDPR 4. cikk 9. pontja.

Adatfeldolgozó

Call Center fejlesztés és üzemeltetési támogatás: CAROL-ICT Ltd., H-1143 Budapest, Gizella út 51-57.

Törlésre előirányzott határidők:

Az önkormányzati adóhatóság telefonos ügyféltájékoztató rendszerben folytatott beszélgetést elektronikusan adathordozóra rögzíti, és annak anyagát az adó megállapításához való jog, illetve ha az hosszabb, akkor az adó végrehajtásához való jog elévüléséig, illetve a folyamatban levő bírósági eljárás befejezéséig megőrzi. A megőrzési idő elteltével a felvételeket az Adatkezelő törli.

VII. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Határidő

Adatkezelő az Érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

A hozzáféréshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatait; milyen jogalapon; milyen adatkezelési cél miatt; mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; milyen forrásból származnak a személyes adatai; az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező felvételek (személyes adatok) másolatát az Érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni a felvételen hallható személy és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, a felvételekbe történő betekintés, illetve a felvételekről másolat kiadása is az Érintett személyes megjelenéséhez kötött.

A helyesbítéshez való jog

Az Érintett személy az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az Érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az Adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az Érintett személyt.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az Érintett személy az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát); az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben).

A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett személy az Adatkezelő megadott elérhetőségein keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A törléshez való jog

A tájékoztatóban ismertetett adatkezelés kapcsán az Érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett, vagy az Adatkezelő közérdekű feladatainak végrehajtásához az adat nem szükséges, vagy az adatok megőrzését jogszabály nem írja elő.

Technikai és szervezési intézkedések leírása

Technikai és szervezési intézkedések leírása:

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok megfelelő szintű biztonságának biztosítása érdekében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény és végrehajtási rendeletei szerint előírt, az Érintettek alapvető jogainak érvényesülését az adatkezelés által fenyegető kockázatok mértékéhez igazodó műszaki és szervezési intézkedéseket tesz. Az Érintettek adataihoz kizárólag az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai férhetnek hozzá.

 

Jogorvoslathoz való jog

 1. Információ, panasz

Amennyiben az Érintett úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat.

 1. Panasz ügyintézés a Hatóságnál

Jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet panaszt benyújtani.

A Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36(1) 391-1400, +36(1) 391-1410

ugyfelszolgalat@naih.hu, http://naih.hu)

 1. Bíróság

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Dunakeszi Város Önkormányzata által szervezett nyereményjátékok során kezelt személyes adatokról

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 14. §-a szerint tájékoztatjuk a részvevőt, hogy Dunakeszi Város Önkormányzata által szervezett nyereményjátékban való részvételhez kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Felhasználó hozzájárulásán alapul.

Az nyereményjátékban való regisztrációval, azaz a nyereményszelvény kitöltésével, így adatainak (nevének, telefonszámának, illetve lakcímének) megadásával a résztvevő kifejezetten, írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez.

A nyereményjáték során az Önkormányzat a jogszabály és a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. §, továbbá a gazdasági és reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6.§ (5) bekezdése alapján kezeli a résztvevő által megadott alábbi személyes adatokat a nyereményjáték lebonyolítása és az esetleges nyeremény(ek) átadása érdekében:

– név,

– telefonszám, valamint

– lakcím.

Az adatokat kizárólag a nyereményjátékok lebonyolításáért felelős Dunakeszi Programiroda (2120 Dunakeszi, Fő u. 25., programiroda@dunakeszi.hu) munkatársai ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama a nyereményszelvény kitöltésétől az eredményhirdetést követő 30. napig tart.

 

A Programiroda a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban kezelt személyes adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig, a hírlevélre történt feliratkozás fennállásáig kezeli.

A Programiroda a személyes adatokat bizalmasan kezeli, megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
A Programiroda a személyes adatokat harmadik fél részére nem továbbítja.

A kezelt adatokat Programiroda nem gyűjti, azokat a Felhasználó a regisztráció során bocsátja rendelkezésre. A nyereményjátékra történő regisztráció során megadott személyes adatainak a módosítását a játékos bármikor módosíthatja.

A játékos a programiroda@dunakeszi.hu email címre küldött elektronikus levél útján, illetve a Programiroda székhelyére küldött írásos megkeresésében kérheti személyes adatai törlését a Programirodatól.

A törléshez való jog érvényesítése érdekében Programiroda haladéktalanul törli a játékos személyes adatait, ha az adatkezelés jogellenes, a játékos az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi vagy az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy az adatkezelés célja már megvalósult.

A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében a Programiroda ha az általa kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat – különösen a játékos kérelmére – haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti.

 

A Programiroda adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a további együttműködést bármikor, indokolás nélkül megtagadhatja. Az adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználót megilletik az Infotv-ben biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 22.§-ban meghatározott hatósági eljárás kezdeményezése, illetve 23.§-ban meghatározott bírósági jogérvényesítés lehetősége.

 

A résztvevőt a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, (+36) 1 391 1400, www.naih.hu).

– e-mail –programiroda@dunakeszi.hu

– levelezési cím – 2120 Dunakeszi, Fő u. 25.

Adatkezelési nyilvántartási szám:

NAIH-139312/2018


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
„facebook.com/diossi.csaba” facebook oldal vonatkozásában kezelt természetes személyek adataira vonatkozóan. Hatályos: 2020.11.03.

1. Adatkezelő megnevezése

Dunakeszi Város Önkormányzata

Székhely:2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Telefon: + 36 27 542 800
E-mail cím: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu
Honlap: https://www.dunakeszi.hu/

Dunakeszi Város Önkormányzat adatvédelmi tisztviselője: Sipos Győző
Adatvédelmi tisztviselő email címe: adatvedelem@dunakeszi.hu

2. A kezelt adatok köre, célja, jogalapja

2.1. Személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Önre” vagy „Érintettre”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Jelen adatkezelési tájékoztató a https://facebook.com/diossi.csaba Facebook oldal (a továbbiakban: Weboldal) vonatkozásában kezelt személyes adatokra vonatkozik. Tájékoztatjuk, hogy Dunakeszi Város Önkormányzata személyes adatait egyéb okból, pl. jogszabályi rendelkezések alapján is kezelni jogosult lehet. Ön a Weboldal használatával elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételeket.

2.2. Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásához kötött az Ön hozzájárulását megadottnak tekintjük, amennyiben Ön a Weboldalon a kapcsolatfelvétel érdekében a Chatbot ablakba kattint, vagy Facebook Messenger üzenetet küld, akár egyéni üzenet formájában, akár chatbot (Facebook Messengerbe épített automata kérdőív rendszer) használatával, vagy egyéb módon megadja részünkre a személyes adatait.

Cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, illetve 16. év alatti kiskorú személyes adatainak kezeléséhez az érintett törvényes képviseletére jogosult hozzájáruló nyilatkozatára van szükség, cselekvőképtelen és/vagy 14. életévét be nem töltött esetében a törvényes képviselő nyilatkozik az érintett nevében, a korlátozottan cselekvőképes és/vagy 16. életévét be nem töltött személy esetében az érintett nyilatkozattételéhez a törvényes képviselőnek hozzá kell járulnia. Az aláírt nyilatkozatot ebben az esetben kérjük  küldje el személyesen, vagy postai úton, e-mail formájában Adatkezelő 1. pontban jelölt valamely elérhetőségére juttassa el.

Az adatot rendelkezésre bocsátó felelős a megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért. Adatkezelő nem vállal felelősséget abban az esetben az Érintettnél vagy harmadik személynél felmerült károkért, ha téves vagy valótlan adatokat bocsátottak a rendelkezésére, így különösen nem felel Adatkezelő abban az esetben, ha az Érintett cselekvőképessége vonatkozásában őt megtévesztették.

2.3. A Weboldal használata, kapcsolatfelvétel, érintetti panaszkezelés és szerkesztői tartalmak esetén:

 

Adatai Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja
A Weboldal szerkesztői tartalma (pl. interjú, hangfelvétel, fényképfelvétel, nyilatkozat, interjú tartalma) A Weboldal szerkesztői tartalmának célja a Weboldal felhasználóinak tájékoztatása, a nyilvánosság tájékoztatása

Az adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, azaz a személyes adatok kezelésére az érintett önkéntes, megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általa közölt személyes adatai, illetve a róla generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek.

A képmás és a hangfelvétel elkészítéséhez nincs szükség az érintetett hozzájárulására, és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel esetében (a Polgári törvénykönyvről szóló 2013 évi V. Törvény 2:48. §-a

Weboldal működése során alkalmazott sütik (a részletes adattartalom a Weboldal alján elérhető Süti Kezelési Tájékoztatóban található). Ezen adatok kezelésének a célja a Weboldal által nyújtott szolgáltatások igénybevételének, a Weboldal használatának biztosítása, szolgáltatás, felhasználói élmény fejlesztése, amely szerint a Weboldalon működnek a lap működéshez szükséges sütik, statisztikai célú és marketing célú sütik. (a részletes tájékoztatás a Süti Kezelési Tájékoztatóban található). Az adatkezelés jogalapja lehet jogos érdek GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján vagy az Ön hozzájárulása GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. A sütik beállítására, letiltására vonatkozóan a Süti Kezelési Tájékoztatóban adunk részletes tájékoztatást.
Facebook Messenger egyéni üzenet vagy chatbot

Facebook Messenger használata esetén a Weboldalnak biztosított adatok a következők:  Facebookon használt név, Facebook profil linkje.

Chatbot használata esetén a fentieken kívül opcionális lehetőség az e-mail cím megadása  hírlevél feliratkozás céljából.

Az adatok kezelése a GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, azaz a személyes adatok kezelésére az érintett önkéntes, megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájáruló nyilatkozata alapján kerül sor.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

3. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig vagy az adatkezelés céljának megszűnéséig kezeli.

A hozzájárulását az Adatkezelő részére küldött, az Ön beazonosítására alkalmas postai levéllel bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása esetén a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés továbbra is jogszerű marad.

Hírlevél küldése esetében adatait addig kezeljük, amíg Ön le nem iratkozik arról a hírlevélben biztosított módon, vagy amíg Ön nem kéri, hogy törlésre kerüljenek e célból rögzített adatai.

Kapcsolatfelvétel vagy egyéb módon részünkre megküldött levele kapcsán kezelt adatait az ügy lezárását követően haladéktalanul,  de legkésőbb 30 napon belül töröljük, kivéve, ha az Adatkezelő jogos érdeke, így érdekvédelme, érvényesítése, végrehajtása a személyes adat további kezelését indokolja.

Facebook Messenger használata esetén a leveleket a Facebook tárolja.

Chatbot használata esetén a Manychat.com platformon kerülnek rögzítésre a megadott adatok.

A rendszer működése során automatikusan, technikai célból rögzítésre kerülő adatok a rendszer működésének biztosítása szempontjából szükséges időtartamig kerülnek tárolásra. Erről részletes tájékoztatást a Süti Kezelési Tájékoztatóban talál.

4. A kezelt személyes adatok köre és forrása, amennyiben azokat nem az érintett bocsátotta rendelkezésre

Dunakeszi Város Önkormányzatának erre feljogosított munkatársai kizárólag az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat kezelik. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

5. Automatikusan gyűjtött adatok

A Weboldalra látogatásával és a Weboldal használatával az Adatkezelő automatikusan adatokat gyűjthet az Ön számítógépéről, mobileszközéről, a számítógépe, mobileszköze beazonosításával (pl. Ip-cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja). A számítógépe, mobileszköze IP címe segítségével a Weboldalra történő látogatásával Ön akár földrajzilag is lokalizálható. Erre vonatkozóan a Weboldalon elérhető Süti Kezelési Tájékoztató ad részletes tájékoztatást. Alapvetően az Ön személyének beazonosítására ezek az adatok nem alkalmasak, azonban egyéb személyes adatai Adatkezelő részére megküldésével az Ön személye beazonosíthatóvá válik. Egyéb adatokkal összekapcsolva pedig ezek az adatok is alkalmasak arra, hogy a Weboldal használójára, azaz Önre vonatkozóan következtetéseket lehessen levonni.

6. Profilalkotás

Profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat a Felhasználóhoz fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz vagy viselkedéshez kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Dunakeszi Város Önkormányzata nem végez profilalkotást a személyes adatok kezelése során.

7. Adatfeldolgozók és a személyes adatok címzettjei

Adatfeldolgozó (az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, azonban döntési jogosultságot nem kap, csupán az adatkezelő döntéseit hajtja végre):

 • A Weboldal üzemeltetője: Copyright 2017 Dunakeszi Város Önkormányzata (székhely: 2120 Dunakeszi, Fő út 25.)
 • Hírlevél küldésnél (tömeges e-mail küldésnél) igénybevett adatfeldolgozó: Mailchimp.com, mint szolgáltató
 • Chatbot használata esetén a ManyChat, Inc. (honlap: Manychat.com), mint szolgáltató.
 • A Weboldalon feltöltött fényképek és interjúk, videók, hanganyagok elkészítésében Dunakeszi Város Önkormányzata további adatfeldolgozókat vehet igénybe.

A Weboldal a Facebook Ireland Ltd. és a Google Ireland Limited által szolgáltatott sütiket tartalmaz, amelyről részletes tájékoztatást a Weboldalon elérhető Süti Kezelési Tájékoztatóban talál.

8. Adattovábbítás EU-n, EGT-n kívüli országba

Adatkezelő EU-n, EGT-n kívüli országban letelepedett adatfeldolgozó (Mailchimp, ManyChat) részére továbbítja személyes adatait.

Érintetti jogait a ManyChat esetében az alábbiak szerint gyakorolhatja:https://support.manychat.com/support/solutions/articles/36000060439-managing-user-data-gdpr-compliance

A MailChimp adatkezeléséről az alábbi linken tájékozódhat: https://mailchimp.com/legal/privacy

9. Jogai gyakorlása

Adatkezelő az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezését követően haladéktalanul, de legfeljebb 1 hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Adatkezelő szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, az 1 hónapos határidőt továbbikét hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a NAK a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ön az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét Adatkezelőhöz címzett, (az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogait megfelelően védelme érdekében) az Ön azonosítására alkalmas formában, jogosult benyújtani az 1. pontban jelölt elérhetőségek valamelyikére. Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a  jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről.

A hírlevélről történő leiratkozás a hírlevél végén a leiratkozás gombra kattintva lehetséges. Ilyen esetben a hírlevélről való leiratkozást megelőző adatkezelés továbbra is jogszerű marad.

Az adatai kezeléséhez való hozzájárulása visszavonása a visszavonást megelőző adatkezelést nem teszi jogszerűtlenné. A hozzájárulása visszavonását megelőzően a Weboldalon közzétett fényképeket, videófelvételeket és egyéb adatokat, az Adatkezelő által nem ismert és nem befolyásolt személyek megismerhetik és letölthetik.

10. Az Ön adatkezeléshez fűződő jogai

10.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 • az Adatkezelő milyen személyes adatait;
 • milyen jogalapon;
 • milyen adatkezelési cél miatt;
 • mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
 • az Adatkezelő kinek,
 • mikor,
 • milyen jogszabály alapján,
 • mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat Dunakeszi Város Önkormányzatának a rendelkezésére);
 • az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött. Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül , az általa megadott elérhetőségekre  küldött levélben teljesíti.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatát az Ön kérésére rendelkezésére bocsátja, azonban azért adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

10.2. A helyesbítéshez való jog

Ön Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül kérheti, hogy Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Amennyiben Ön hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a kérését legfeljebb egy hónapon belül teljesítjük, és erről az Önt az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti Adatkezelő.

10.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).

A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Dunakeszi Város Önkormányzata a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 1 hónapon belül, e-mailben tájékoztatja az érintettet a meghozott intézkedésekről.

10.4. A tiltakozáshoz való jog

Ön Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint Dunakeszi Város Önkormányzata a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolni, hogy a személyes adatkezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Dunakeszi Város Önkormányzata a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 1 hónapon belül, e-mailben tájékoztatja az érintetett a meghozott intézkedésről.

10.5. A törléshez valójog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amely miatt gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonta a személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását és az adatkezelésre nincs más jogalap;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A személyes adat nem törölhető, amennyiben annak kezelésére az alábbi okok miatt szükség van:

 • személyes adatok kezelését előíró az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Dunakeszi Város Önkormányzata a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.

A törlés iránti kérelem beérkezését megelőzően a Weboldalon közzétett fényképeket, videó felvételeket és egyéb adatokat, az Adatkezelő által nem ismert és nem befolyásolt személyek megismerhetik és letölthetik.

10.6. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken jogosult kérni Adatkezelőt, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatot, széles körben használt, géppel olvasható formátumban rögzített változatban a részére (vagy az érintett által megjelölt másik adatkezelőnek) küldje meg, ha az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájáruláson, vagy szerződés létrejövetelén, szerződés teljesítésén alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 1 hónapon belül, e-mailben tájékoztatja az érintettet a meghozott intézkedésről.

11. Jogorvoslathoz való jog

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy
 • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Dunakeszi Város Önkormányzata székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

12. Adatbiztonság

Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi a személyes adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a továbbítás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és a sérülés, hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében figyelembe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve ha a magasabb szintű védelmet biztosító megoldás aránytalan nehézséget jelent számára.

Az adatkezelési tevékenység során a megadott személyes adatokat, adatállományokat kizárólag az Adatkezelő által arra felhatalmazott személyek ismerhetik meg. Az Adatkezelő alkalmazásában adatkezelést végző munkatársai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Az Adatkezelő munkatársai megtesznek minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságtól szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik, így az Adatkezelő valamennyi felhasználói számítógépén folyamatos vírusvédelmi rendszer üzemel. Az internethez kapcsolódó informatikai berendezések, szoftverek, operációs rendszerek, céges e-mail postafiókok, belső hálózati felhasználói fiókok az Adatkezelő tulajdonát képezik. Az adattároló eszközök az Adatkezelő tulajdonát képezik vagy kizárólagos rendelkezése alatt állnak.

Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy a kezelt adatok pontosak legyenek, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Adatkezelő minden harmadik felet, amelynek esetlegesen személyes adatokat továbbít, felhív az adatvédelmi és adatbiztonsági előírások betartására. Adatkezelő munkatársai közül kizárólag azok jogosultak az adatokhoz hozzáférni, akiknek ilyen jellegű feladatát a munkaköri leírásuk előírja.

13. Dunakeszi Város Önkormányzatának adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban további tájékoztatást a https://dunakeszi.hu/adatvedelem címen közzétett, Dunakeszi Város Önkormányzatának adatvédelmi és adatkezelési szabályzata tartalmazza. Kérjük, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását kizárólag a szabályzat rendelkezéseinek ismeretében adja meg.

14. Zárórendelkezések

Adatkezelő jelen tájékoztató egyoldalú módosításának jogát fenntartja. Jelen tájékoztató mindenkor hatályos változata elérhető a Weboldalon, az esetleges módosításokról is ezen a honlapon kap tájékoztatást.

A Weboldalon használt sütikre vonatkozóan a Weboldalon közzétett Süti Kezelési Tájékoztatóban talál részletes további tájékoztatást. A Weboldal használatára vonatkozó további tudnivalókat a Weboldalon közzétett Felhasználási Feltételekben talál.