! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Lakásért életjáradék program

KezdőoldalÜgyekLakásért életjáradék program
Ügyintézés

Ügy navigáció

Ügyleírás

Dunakeszi Város Önkormányzata a „Lakásért életjáradék program” megteremtésével szeretne lehetőséget biztosítani a város közigazgatási területén lakástulajdonnal vagy lakóház, udvar megnevezésű ingatlantulajdonnal rendelkező, 65. életévét betöltött magánszemélyek részére (a továbbiakban: jogosult), hogy Dunakeszi Város Önkormányzatával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:497 §-a szerinti életjáradéki szerződést köthessenek.

Az életjáradéki szerződés megkötésére irányuló kérelmet, valamennyi jogosultnak együttesen kell benyújtania, azonban egy életjáradéki szerződésnek legfeljebb kettő jogosultja lehet. Az életjáradéki szerződés tárgya kizárólag a rendeletben foglalt feltételek szerinti lakástulajdon lehet.

Az életjáradéki szerződés megkötésére vonatkozó kérelmet a jogosult, Dunakeszi Város Polgármesteréhez címezve, a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon nyújthatja be. A kérelem beérkezését követő 30 napon belül a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportja az ingatlan beköltözhető forgalmi értékének megállapításához szükséges – annak megfelelőségére is kiterjedő – értékbecslést elvégezteti, valamint beszerzi az ingatlan tulajdoni lapját, amelynek költségeit a rendeletben meghatározottakat kivéve, az önkormányzat viseli. Az értékbecslés kézhezvételét követő 15 napon belül a jogosultat, az életjáradék mértékéről írásban tájékoztatni kell. A jogosult a tájékoztatás átvételét követő 15 napon belül nyilatkozhat arról, hogy a felajánlott életjáradék összegét elfogadja-e. Abban az esetben, ha azt nem fogadja el, vagy határidőben nem nyilatkozik, úgy kérelmét visszavontnak kell tekinteni. Amennyiben a kérelmet több jogosult közösen terjeszti elő, úgy a tájékoztatást valamennyi jogosult részére meg kell küldeni. Az eljárás csak abban az esetben folytatható, ha a felajánlott életjáradék összegét,  valamennyi jogosult elfogadja.

Tovább olvasom

Az életjáradéki szerződés megkötéséről szóló döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, amely döntését a jogosult elfogadó nyilatkozatától számított 30 napon belül hozza meg. Az életjáradéki szerződés megkötésére az önkormányzat képviseletében a polgármester jogosult. Amennyiben a szerződés megkötésére a jogosult hibájából nem kerül sor, úgy az eljárás megszűnik és a jogosult köteles a meghatározott értékbecslés teljes költségét az eljárás megszűnését követő 8 napon belül az önkormányzatnak megfizetni, fele összegét pedig amennyiben a képviselő-testület döntését megelőzően vonja vissza kérelmét.

Több jogosult esetén tulajdoni illetőségük arányában részesülnek az egyszeri juttatásból, valamint az életjáradékból azzal, hogy amennyiben a szerződés megkötését követően valamelyik fél elhalálozik, a másik szerződő felet a havi járadék teljes összege illeti meg. Az életjáradéki szerződés megkötésével a szerződés tárgyát képező ingatlan tulajdonjogát a jogosult egyszeri juttatás vagy életjáradék fejében – az önkormányzatra ruházza.

Az életjáradék havi összege elsősorban a jogosult életkorától, valamint a szerződés tárgyát képező ingatlan rendeletben foglaltak szerint megállapított forgalmi értékétől függ. Az életjáradék alapja az ingatlan beköltözhető forgalmi értékének 70%-a.

A jogosultat az életjáradéki szerződés tárgyát képező ingatlanon holtig tartó használati jog illeti meg, amelyért lakbért, használati díjat fizetni nem kell.  Mindazonáltal jogosult köteles fizetni a lakás használatával kapcsolatos (elektromos áram, víz-, gáz-, csatorna-, távhő,- szemétszállítási díj, közös költség stb.) rezsiköltségeket.

Fontos tudnivaló

„Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az oldalon található kérelmet és mellékleteit csak postai úton küldheti be, vagy leadhatja személyesen az ügyfélszolgálatunkon, illetve elektronikus ügyintézés keretében.  Elektronikus ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portál felületen benyújtott űrlap, illetve az E-papír szolgáltatás számít. E-mailen nem áll módunkban semmilyen beadványt, kérelmet elfogadni.

Nyomtatványok

pdf ikon

Önkormányzati rendelet, a szerződés feltételei

Letöltés
pdf ikon

Kérelem életjáradéki szerződés megkötéséhez

Letöltés