! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Ügyleírás

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény értelmében a társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el. A törvényességi felügyeleti eljárás részletszabályait a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól szóló 155/2015. (VI. 25.) Korm. rendelet tartalmazza.

A törvényességi felügyeletet gyakorló jegyző hivatalból ellenőrzi, hogy a társasház

 1. a) alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak,
 2. b) működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és szervezeti-működési szabályzatnak, és
 3. c) működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.

A jegyző a társasház működésével összefüggésben történt bejelentés esetén a bejelentést megvizsgálja.

Bejelentéssel

 1. a) a társasházi tulajdonostárs, valamint
 2. b) a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke (a továbbiakban együtt: közös képviselő)

élhet.

A bejelentés során a tulajdonostárs helyett meghatalmazott is eljárhat.

A jegyző az eljárást az arra okot adó körülményről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legfeljebb az eljárásra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított egyéves határidőn belül indíthatja meg.

Ha a bejelentés alapján az eljárásra okot adó körülmény fennállása valószínűsíthető, a jegyző az eljárást megindítja.

Ha a jegyző nem indít eljárást, a bejelentőt – a bejelentésében foglalt erre irányuló kérelme esetén – az írásbeli bejelentés kézhezvételétől, vagy a szóbeli bejelentés napjától számított 30 napon belül írásban tájékoztatja az eljárás elmaradásának indokairól.

A jegyző az eljárás megindításáról 3 munkanapon belül, írásban értesíti a közös képviselőt, valamint a bejelentőt. Az értesítésben a közös képviselőtől bekérheti a társasház működésével kapcsolatos iratokat.

Az iratokat a közös képviselő a jegyző értesítésének kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül köteles a jegyző rendelkezésére bocsátani.

A jegyző az eljárást felhívás kibocsátása nélkül lezárja, ha az ellenőrzés során megállapítja, hogy a társasház törvényes működését sértő körülmény nem, vagy már nem áll fenn. Az eljárás lezárásáról a jegyző a közös képviselőt és a bejelentőt írásban tájékoztatja.

Ha a jegyző az eljárás alapján a társasház működésének jogszabályba ütközését állapítja meg, írásbeli felhívást bocsát ki a közös képviselő részére.

A közös képviselő a felhívásról annak közlését követő 3 napon belül a társasházban jól látható helyen kifüggesztett hirdetmény formájában értesíti a tulajdonostársakat.

A törvényes működés helyreállítására 60 napos határidőt biztosít a jegyző.

A jegyző az eljárást megszünteti és a közös képviselőt, valamint a bejelentőt erről írásban tájékoztatja, ha megállapítja, hogy a társasház

 1. a) a felhívásban foglaltaknak megfelelően a törvényes működését helyreállította, vagy
 2. b) törvényes működését sértő körülmény már nem áll fenn.

Ha az eljárás nem szüntethető meg, a jegyző bírósághoz fordulhat.

Tovább olvasom

Hatáskör és illetékesség:

A törvényességi felügyeleti eljárás megindítására a társasház címe szerint illetékes jegyző jogosult. Tehát Dunakeszi Város Jegyzője a Dunakeszi közigazgatási területén található társasházakkal kapcsolatos ügyekben jogosult eljárni.

Nem tartozik a Polgármesteri Hivatal hatáskörébe

A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági – így különösen közigazgatási hatósági, fogyasztóvédelmi, rendőrségi – eljárásnak van helye.

Az eljárás nem irányulhat a társasház működésének gazdaságossági vagy célszerűségi szempontból való ellenőrzésére. Az a társasházi ügy, amelynek a tárgya a közös képviselővel, az intézőbizottsággal vagy a számvizsgáló bizottsággal kialakult elszámolási vita, vagy személyes jellegű konfliktusok eldöntése, nem tartoznak a jegyző hatáskörébe. A közös képviselővel, az intézőbizottság tagjaival, vagy a számvizsgáló bizottság tagjaival szembeni kártérítési igények ugyancsak bíróság előtt érvényesíthetők, polgári peres úton.

Szükséges okiratok, mellékletek:

A társasházi tulajdonostárs legalább nem hiteles és 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot, illetve ha meghatalmazott útján jár el, ekkor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti meghatalmazást, míg a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke a megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv-kivonatát csatolja bejelentéséhez.

Célszerű, ha a bejelentő a bejelentéséhez mellékeli a rendelkezésére álló, véleménye szerint a társasház jogszabálysértő működését megalapozó okiratokat, egyéb bizonyítékokat.

Ügyintézés díjszabása:

A bejelentés megtétele illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

A társasházak működését a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300133.TV

a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól szóló 155/2015. (VI. 25.) számú kormányrendelet

Gyakran ismételt kérdések

A közös képviselő munkájával elégedetlen több tulajdonostárs, alkalmas-e az eljárás az ő tevékenységének ellenőrzésére, elszámoltatására, menesztésére?

A közös képviselők megbízására vagy elmozdítására minden esetben a közgyűlés (azaz a tulajdonostársak közössége) jogosult. A törvényességi felügyeleti eljárás csak közvetetten érinti a közös képviselő tevékenységét, mivel a jegyző őt keresi meg, tőle kér elsősorban adatokat, információkat a társasház működéséről. Azonban egy esetleges jogszabálysértés megállapításánál a jegyző magát a társasházat és nem a közös képviselőt kötelezi a törvényes működés helyreállítására.

Ha az eljárásban megállapításra kerül, hogy a társasház működése jogszabályba ütközik, ki intézkedik a törvényes működés helyreállításáról?

A jegyző a jogszabályban foglaltaknak megfelelően a társasházat kötelezi a törvényes működés helyreállítására. Felhívásában megjelöli az általa feltárt jogszabálysértést, felszólítja a társasházat a törvényes működés helyreállítására, azonban a törvényes működés helyreállításának módját, az ahhoz szükséges egyes intézkedéseket tételesen nem határozza meg, arról a társasháznak kell megfelelően rendelkeznie.

A társasházi közös tulajdonban álló ingatlanrész nem megfelelő karbantartása miatt keletkezett egy külön tulajdonban álló ingatlanrészben kár. Alkalmas-e ez az eljárás arra, hogy kötelezzék a társasházat a közös tulajdonban álló ingatlanrész helyreállításáról?

A fent vázolt helyzet, azaz ha a társasház tevékenységével vagy mulasztásával kárt okoz az egyik albetét tulajdonosának, a tulajdonostárs és a társasház közötti polgári jogi jogvitának minősül. A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági – így különösen közigazgatási hatósági, fogyasztóvédelmi, rendőrségi – eljárásnak van helye.

Ügyleírás

A találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételére jogosult más személynek vagy a találás helye szerinti illetékes jegyzőnek átadni.

A jegyzőnek való átadáskor a találó nyilatkozni köteles arra nézve, hogy igényt tart-e a talált dolog tulajdonjogára. A találó igénybejelentéséről a jegyző igazolást ad.

Ha az adott dolog átvételére jogosult személye megállapítható, a jegyző a dolgot késedelem nélkül átadja a jogosultnak.

Ha az átvételre jogosult személye nem állapítható meg, a jegyző a dolgot az átadástól számított három hónapon át megőrzi. Ha ez idő alatt a jogosult nem jelentkezik, a talált dolgot – ha ennek tulajdonjogára az átadáskor igény tartott – a találónak ki kell adni.

Tovább olvasom

Hatáskör és illetékesség

A hatáskört az eljárásban a települési jegyző gyakorolja. A talált tárgyat a talált helyszín szerinti település jegyzőjéhez kell leadni.

Szükséges okiratok és mellékletek

 • Talált dolgok jegyzéke
 • A megtaláló személyes adatai

Ügyintézés díjszabása

Az eljárás illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

Nyomtatvány

Gyakran ismételt kérdések

pdf ikon

Talált tárgy feljegyzés

Letöltés

Hová kell leadni a talált tárgyat?

Személyesen be kell hozni a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájába (Fő út 25.)

Ügyleírás

Az új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:1-5:8. §-a szabályozza a birtok és a birtokvédelem kérdését, amely szerint ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg. A birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, annak a kivételével, akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg.

Akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

A jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet szerint a birtokvédelmi eljárás kérelemre indul.

Tovább olvasom

A kérelem kötelező tartalmi elemei, amelyek hiányában a kérelem elutasításra kerül, az alábbiak:

 • a birtokvédelmet kérő neve, lakcíme vagy székhelye, aláírása,
 • annak a félnek a neve, lakcíme vagy székhelye, akivel szemben a birtokvédelmet kérik (a továbbiakban: ellenérdekű fél),
 • a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetése, – ideértve a cselekmény leírása –, a birtokvitával érintett dolog megjelölése,
 • a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölése, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalás,
 • a birtoksértés időpontjára történő utalás,
 • a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelem

Hatáskör és illetékesség

Az eljárás illetékességi területe Dunakeszi város közigazgatási területe.

A hatáskört az eljárásban a települési jegyző gyakorolja.

Szükséges okiratok, mellékletek

 • Formanyomtatvány,
 • a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékok:
  • tanúnyilatkozat vagy a tanúként megidézhető személy(ek) idézhető címe, elérhetősége,
  • amennyiben adott birtokvédelmi ügyben (pl. ázás) releváns információval rendelkezik, a társasház közös képviselőjének nyilatkozata,
  • szakvélemény,
  • fényképfelvétel, és más, a birtokvédelmet kérő állításának bizonyítására alkalmas okirat,
  • képviselő eljárása esetén a meghatalmazás,
  • közös képviselet, mint kérelmező esetén, a közgyűlési határozat, amely birtokvédelmi eljárás megindítására jogosítja.

Alkalmazott jogszabályok

a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet

Egyéb fontos tudnivalók

Az a birtokos fordulhat a jegyzőhöz birtokvédelemi eljárás iránti kérelemmel, akit birtokától megfosztottak (pl. kizárták) vagy birtoklásában megzavartak (pl. nem tudja használni a lakás minden helyiségét). A jegyző előtti birtokvédelmi eljárás megindítására azonban csak akkor van lehetőség, ha a zavaró magatartás egy éven belül történt. Egy éven túli zavarás esetén kizárólag birtokvédelmi per megindítását kezdeményezheti a sérelmet szenvedő fél. Annál a jegyzőnél vagy bíróságnál kell eljárást kezdeményezni, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósult (pl. Dunakeszi ingatlanból történő kizárás esetén egy éven belül Dunakeszi Város Jegyzőjénél, egy éven túl a Dunakeszi Járásbíróságnál).

Az eljárás megindítása után nincs lehetőség hiánypótlásra.

A jegyzői birtokvédelmi eljárás során a ténybeli kapcsolat, azaz a tényleges hatalom (birtokban volt-e a kérelmező) vizsgálata történik, a tulajdonjog (tulajdonos-e a kérelmező) vizsgálatára nem kerül sor.

A birtokvédelmet kérőnek az írásban előterjesztett kérelmet, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtania, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri. Egy példány a jegyzőt illeti, a többi az ellenérdekű felek számára kerül megküldésre. Az ellenérdekű felet felhívja a jegyző, hogy nyilatkozzon a kérelemben előadottakkal kapcsolatban.

A birtokvédelmi eljárás ügyintézési határideje 15 nap. Az eljárási határidő a kérelem beérkezését követő napon kezdődik. A birtokvédelmi eljárást a jegyző harminc napon belül folytatja le, ha az eljárás során tolmács kirendelése válik szükségessé.

A jegyző a kérelmet és a csatolt bizonyítékokat az eljárási határidő megkezdődésétől számított három napon belül nyilatkozattétel céljából megküldi az ellenérdekű félnek.

Az eljárási határidőbe nem számít bele  a jegyzői megkeresés postára adásának napjától annak kézbesítéséig vagy a megkeresés jegyzőhöz történő visszaérkezéséig terjedő időtartam, illetve a jegyzői megkeresés kézbesítésétől az ellenérdekű fél nyilatkozatának megtételéig vagy az ellenérdekű fél írásbeli nyilatkozatának jegyzőhöz történő megérkezéséig terjedő legfeljebb nyolc napos időtartam.

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényállás megállapítása során a jegyző a felek által előterjesztett, valamint a bizonyítási eljárás során megismert bizonyítékokat szabadon mérlegeli.

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el. A fél a bizonyítékokat a bizonyítási eljárás befejezéséig bármikor előterjesztheti.

A jegyző – a kérelem alapján lefolytatott eljárást követően – határozattal elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és a birtoksértőt a birtoksértő magatartástól eltiltja, ha a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján megalapozottnak találta.

A jegyző határozata ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelmi eljárásban hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül (jogerőre emelkedését megelőzően) a bíróságtól kérheti a határozat megváltoztatását az ellenérdekű fél ellen indított birtokvédelmi perben.

Az ügytípus elektronikus űrlappal is rendelkezik. Amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval az ügyindításhoz kattintson a képre.

Nyomtatvány

pdf ikon

Birtokvédelmi nyomtatvány

Letöltés

Ügyleírás

Dunakeszi közigazgatási területén a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Jogi Osztálya elsőfokú hatóságként a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet és a közutak, járdák és közterület elnevezéséről, továbbá az utcanév- és házszámtábla kihelyezéséről szóló 44/2020. (XI.26.). rendelet alapján végzi a házszámok megállapítását.

Házszám megállapítására sor kerülhet

 • az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásban nincs feltüntetve a címe (utca, házszám)
 • az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásban nincs feltüntetve a házszáma
 • az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartásban nem megfelelően van feltüntetve a címe (utca, házszáma)
Tovább olvasom

Hatáskör és illetékesség

A hatáskört az eljárásban a települési jegyző gyakorolja. A bejelentést/kérelmet az ingatlan fekvése szerinti település jegyzőjéhez lehet benyújtani. Benyújtás helye a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálata.

Szükséges okiratok, mellékletek

Házszámozási kérelem formanyomtatvány (amennyiben a cím nem tisztázott a KCR rendszerben).

Alkalmazott jogszabályok

Dunakeszi város Önkormányzata Képviselő-testületének a közutak, járdák és közterület elnevezéséről, továbbá az utcanév-és házszámtábla kihelyezéséről szóló 44/2020. (XI. 26.) rendelete

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 06.) rendelete

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) sz. Korm. rendelet

Fontos tudnivalók

Az utcanév tábla és emléktábla elhelyezését a tulajdonos, kezelő, használó (a továbbiakban: tulajdonos) tűrni köteles.

A házszámtábla elhelyezéséről, a természetes elhasználódás miatt szükséges cseréjéről, a tábla eltűnése, megsemmisülése vagy súlyos megrongálódása esetén a pótlásról az Önkormányzat, az elhelyezésről, illetve a karbantartásról és tisztántartásról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.

A tulajdonos az utcanév-táblát és az emléktáblát csak a felújítási, karbantartási, korszerűsítési munkálatok szükséges idejére, ideiglenesen távolíthatja el. Az eltávolítás ideje alatt köteles az utcanév táblát és emléktáblát megőrizni és a munkák befejezése után azt az eredeti helyére felszerelni (felszereltetni). Az eltávolítással és visszahelyezéssel kapcsolatos költségek ilyen esetben a tulajdonost terhelik.

A tulajdonos köteles a jegyzőnek bejelenteni, ha a kihelyezett utcanévtábla vagy emléktábla eltűnik, megsemmisül vagy súlyosan rongálódik.

Az utca nevének megváltoztatása esetén a régi utcanév táblát 1 évig kinn kell hagyni úgy, hogy azt 3 cm széles piros csíkkal, átlósan át kell húzni. Az új utcanév táblát közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.

Az ügytípus elektronikus űrlappal is rendelkezik. Amennyiben rendelkezik ügyfélkapuval az ügyindításhoz kattintson a képre.

Nyomtatvány

pdf ikon

Házszámozási kérelem

Letöltés