! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Ügyleírás

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (VI.11.) önkormányzati rendelete rendelkezik.

Az önkormányzati tulajdonú földterület és helyiség bérlés igénylése, a bérléssel kapcsolatos bejelentések, kérelmek intézése.

Kezdeményezhető személyesen, postai úton vagy elektronikus ügyintézés keretében: Önkormányzati Hivatali Portál felületen benyújtott űrlapon, illetve az E-papír szolgáltatás igénybevételével a vonatkozó kérelem benyújtásával.

Tovább olvasom

Hatáskör és illetékesség

A hatáskört az eljárásban Dunakeszi Város Polgármestere gyakorolja. Illetékesség: Dunakeszi Város közigazgatási területe.

Szükséges okiratok, mellékletek

 • formanyomtatvány (kérelem),
 • a kérelmező személyi azonosító okmányainak másolata (szem. ig., lakcímkártya).

Ügyintézés díjszabása

Az eljárás illetékmentes.

Alkalmazott jogszabály

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Önkormányzati terület és helyiség bérlet
Ügyleírás

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (VI.11.) önkormányzati rendelete rendelkezik.

Az önkormányzati tulajdonú földterület és helyiség bérlés igénylése, a bérléssel kapcsolatos bejelentések, kérelmek intézése.

Kezdeményezhető személyesen vagy postai úton, a vonatkozó kérelem benyújtásával.

Hatáskör és illetékesség: A hatáskört az eljárásban Dunakeszi Város Polgármestere gyakorolja. Illetékesség: Dunakeszi Város közigazgatási területe.

Szükséges okiratok, mellékletek:

 • formanyomtatvány (kérelem),
 • a kérelmező személyi azonosító okmányainak másolata (szem. ig., lakcímkártya).

Ügyintézés díjszabása: Az eljárás illetékmentes.

Alkalmazott jogszabály:

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Fontos tudnivaló

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az oldalon található bevallást és nyilatkozatokat csak postai úton küldheti be, vagy leadhatja személyesen az ügyfélszolgálatunkon. Elektronikus ügyintézésnek csak az Önkormányzati Hivatali Portál felületen benyújtott űrlap, illetve az E-papír szolgáltatás számít. E-mailen nem áll módunkban semmilyen bevallást elfogadni.

Nyomtatványok

pdf ikon

Magányszemély kérelme terület vagy helyiség bérletre vagy vásárlásra

Letöltés
pdf ikon

Cég kérelme terület vagy helyiség bérletre vagy vásárlásra

Letöltés
pdf ikon

Bérleti szerződés felmondása

Letöltés
pdf ikon

Egyenlegközlő kérelem magánszemély részére

Letöltés
pdf ikon

Egyenlegközlő cégek részére

Letöltés

Ügy navigáció

Ügyleírás

Dunakeszi Város Önkormányzata a „Lakásért életjáradék program” megteremtésével szeretne lehetőséget biztosítani a város közigazgatási területén lakástulajdonnal vagy lakóház, udvar megnevezésű ingatlantulajdonnal rendelkező, 65. életévét betöltött magánszemélyek részére (a továbbiakban: jogosult), hogy Dunakeszi Város Önkormányzatával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:497 §-a szerinti életjáradéki szerződést köthessenek.

Az életjáradéki szerződés megkötésére irányuló kérelmet, valamennyi jogosultnak együttesen kell benyújtania, azonban egy életjáradéki szerződésnek legfeljebb kettő jogosultja lehet. Az életjáradéki szerződés tárgya kizárólag a rendeletben foglalt feltételek szerinti lakástulajdon lehet.

Az életjáradéki szerződés megkötésére vonatkozó kérelmet a jogosult, Dunakeszi Város Polgármesteréhez címezve, a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon nyújthatja be. A kérelem beérkezését követő 30 napon belül a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Csoportja az ingatlan beköltözhető forgalmi értékének megállapításához szükséges – annak megfelelőségére is kiterjedő – értékbecslést elvégezteti, valamint beszerzi az ingatlan tulajdoni lapját, amelynek költségeit a rendeletben meghatározottakat kivéve, az önkormányzat viseli. Az értékbecslés kézhezvételét követő 15 napon belül a jogosultat, az életjáradék mértékéről írásban tájékoztatni kell. A jogosult a tájékoztatás átvételét követő 15 napon belül nyilatkozhat arról, hogy a felajánlott életjáradék összegét elfogadja-e. Abban az esetben, ha azt nem fogadja el, vagy határidőben nem nyilatkozik, úgy kérelmét visszavontnak kell tekinteni. Amennyiben a kérelmet több jogosult közösen terjeszti elő, úgy a tájékoztatást valamennyi jogosult részére meg kell küldeni. Az eljárás csak abban az esetben folytatható, ha a felajánlott életjáradék összegét,  valamennyi jogosult elfogadja.

Tovább olvasom

Az életjáradéki szerződés megkötéséről szóló döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, amely döntését a jogosult elfogadó nyilatkozatától számított 30 napon belül hozza meg. Az életjáradéki szerződés megkötésére az önkormányzat képviseletében a polgármester jogosult. Amennyiben a szerződés megkötésére a jogosult hibájából nem kerül sor, úgy az eljárás megszűnik és a jogosult köteles a meghatározott értékbecslés teljes költségét az eljárás megszűnését követő 8 napon belül az önkormányzatnak megfizetni, fele összegét pedig amennyiben a képviselő-testület döntését megelőzően vonja vissza kérelmét.

Több jogosult esetén tulajdoni illetőségük arányában részesülnek az egyszeri juttatásból, valamint az életjáradékból azzal, hogy amennyiben a szerződés megkötését követően valamelyik fél elhalálozik, a másik szerződő felet a havi járadék teljes összege illeti meg. Az életjáradéki szerződés megkötésével a szerződés tárgyát képező ingatlan tulajdonjogát a jogosult egyszeri juttatás vagy életjáradék fejében – az önkormányzatra ruházza.

Az életjáradék havi összege elsősorban a jogosult életkorától, valamint a szerződés tárgyát képező ingatlan rendeletben foglaltak szerint megállapított forgalmi értékétől függ. Az életjáradék alapja az ingatlan beköltözhető forgalmi értékének 70%-a.

A jogosultat az életjáradéki szerződés tárgyát képező ingatlanon holtig tartó használati jog illeti meg, amelyért lakbért, használati díjat fizetni nem kell.  Mindazonáltal jogosult köteles fizetni a lakás használatával kapcsolatos (elektromos áram, víz-, gáz-, csatorna-, távhő,- szemétszállítási díj, közös költség stb.) rezsiköltségeket.

Fontos tudnivaló

„Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az oldalon található kérelmet és mellékleteit csak postai úton küldheti be, vagy leadhatja személyesen az ügyfélszolgálatunkon, illetve elektronikus ügyintézés keretében.  Elektronikus ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portál felületen benyújtott űrlap, illetve az E-papír szolgáltatás számít. E-mailen nem áll módunkban semmilyen beadványt, kérelmet elfogadni.

Nyomtatványok

pdf ikon

Önkormányzati rendelet, a szerződés feltételei

Letöltés
pdf ikon

Kérelem életjáradéki szerződés megkötéséhez

Letöltés

Ügyleírás

A kereskedelmi tevékenység folytatásának egyik előfeltétele a szükséges létszámú parkolóhelyek megléte, melyet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 42. § (10) bekezdése, valamint a 3. és 4. számú melléklete határoz meg.

Parkoló kérelem személyesen, postai úton vagy elektronikus ügyintézés keretében: Önkormányzati Hivatali Portál felületen benyújtott űrlapon, illetve az E-papír szolgáltatás igénybevételével nyújtható be.

A szükséges parkolók száma, a benyújtott kérelemben szereplő adatok alapján a vonatkozó jogszabályi előírás alkalmazásával kerül megállapításra.

Tovább olvasom

Hatáskör és illetékesség

A hatáskört az eljárásban Dunakeszi Város Polgármestere gyakorolja. Illetékesség: Dunakeszi Város közigazgatási területe.

Szükséges okiratok, mellékletek

 • formanyomtatvány (kérelem),
 • saját tulajdonú ingatlan vonatkozásában 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat,
 • nem a kérelmező tulajdonában lévő helyiség esetében, a helyiség használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (pl. bérleti szerződés),
 •  helyszínrajz, amely a telken belül történő parkolást mutatja be,
 •  üzlet alaprajza – bejelölve rajta a nettó árusító- vendéglátótér (m2),
 • a kérelmező személyi azonosító okmányainak másolata (szem. ig., lakcímkártya).

Ügyintézés díjszabása

Az eljárás illetékmentes.

Alkalmazott jogszabály

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

Fontos tudnivaló

A tevékenység megszüntetése esetén az ügyfélnek a parkoló-terület bérleti szerződést fel kell mondania.

„Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az oldalon található kérelmet és mellékleteit csak postai úton küldheti be, vagy leadhatja személyesen az ügyfélszolgálatunkon, illetve elektronikus ügyintézés keretében.  Elektronikus ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portál felületen benyújtott űrlap, illetve az E-papír szolgáltatás számít. E-mailen nem áll módunkban semmilyen beadványt, kérelmet elfogadni.

Nyomtatványok

pdf ikon

Parkolóbérlet felmondása

Letöltés
pdf ikon

Kérelem közterületen parkoló bérlésre

Letöltés

Ügyleírás

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az   elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2007. (VI.11.) önkormányzati rendelete rendelkezik.

Az önkormányzati tulajdonú bérlakás igénylése, a bérlakással kapcsolatos bejelentések, kérelmek, valamint a részletfizetéses törlesztésre elidegenített önkormányzati lakásokkal kapcsolatos ügyintézés (végtörlesztési kérelem, végtörlesztés esetén elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez való hozzájárulásról szóló nyilatkozat igénylése, egyenleg-lekérdezés) kezdeményezhető személyesen vagy postai úton, a vonatkozó kérelem benyújtásával.

Tovább olvasom

Hatáskör és illetékesség

A hatáskört az eljárásban Dunakeszi Város Polgármestere gyakorolja. Illetékesség: Dunakeszi Város közigazgatási területe.

Szükséges okiratok, mellékletek

 • Formanyomtatvány (kérelem)
 • a kérelmező személyi azonosító okmányainak másolata (szem. ig., lakcímkártya)

Bérlés esetén további mellékletek

 • jövedelemigazolás
 • gyes, gyet, tgyás, családi pótlék igazolás
 • amennyiben az igénylés alátámasztásához szükséges, orvosi igazolások

Ügyintézés díjszabása

Az eljárás illetékmentes.

Alkalmazott jogszabály

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

Fontos tudnivaló

Önkormányzati bérlakásra igényt csak Dunakeszin élő ügyfél nyújthat be.

„Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az oldalon található kérelmet és mellékleteit csak postai úton küldheti be, vagy leadhatja személyesen az ügyfélszolgálatunkon, illetve elektronikus ügyintézés keretében.  Elektronikus ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portál felületen benyújtott űrlap, illetve az E-papír szolgáltatás számít. E-mailen nem áll módunkban semmilyen beadványt, kérelmet elfogadni.

Nyomtatványok

Nyomtatványok Önkormányzati lakások

pdf ikon

Kérelem bérlakás igénylésre

Letöltés
pdf ikon

Bérlakás bérletének hosszabbítása

Letöltés
pdf ikon

Kérelem Bérlakás karbantartására

Letöltés
pdf ikon

Egyenlegközlő kérelem

Letöltés
pdf ikon

Végtörlesztés indítása

Letöltés
pdf ikon

Részletfizetési kérelem

Letöltés

Nyomtatvány - Elővásárlási jog

pdf ikon

Elővásárlási joggal kapcsolatos kérelem

Letöltés