! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.

Ügyleírás

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 7/A. §-a alapján, ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben, vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység található, a települési önkormányzat jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki mérési pontonként (felhasználási helyenként) a lakás rendeltetési egységek számáról.

A Rendelet 2023. január 10-étől hatályos módosítása szerint nem kell figyelembe az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint a lakások műszaki megosztására (egymástól való elkülönítésére) vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.

A hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja. Az eljáró hatóság az ingatlanra esetlegesen jogszabályban meghatározott, a rendeltetési egységek számára vagy funkciójára vonatkozó korlátozást nem veszi figyelembe. Az eljáró hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása során az építmény jogszerű használatát vélelmezi.

A rendelet 7/A. §-a szerinti hatósági bizonyítvány csak az e §. szerinti kedvezmény igénybevétele céljából használható fel.  A kézhez kapott hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztónak kell benyújtania a földgázszolgáltatóhoz.

A visszaélések megelőzése érdekében a Rendelet a jegyző – szolgáltatói jelzésre lefolytatandó – hatósági ellenőrzését írja elő, másfelől az építésügyi hatóság (mint felügyeleti szerv) eljárását is lehetővé teszi.

Ha a hatósági ellenőrzési azzal az eredménnyel zárul, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában, úgy a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

Hatáskör

Dunakeszi Város Önkormányzatának Jegyzője

Ügyintézés helye

Főépítészi iroda

Szükséges okiratok, mellékletek

Kérelem

Az eljárást megindító kérelem benyújtásának módja

 • személyesen Ügyfélszolgálati irodánkon,
 • postai úton
 • elektronikusan https://epapir.gov.hu/

Ügyintézés díjszabása

Illetékmentes

Ügyintézési határidő

8 nap

Alkalmazott jogszabályok

Egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet,

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet,

docx ikon

Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

Letöltés
Ügy navigáció

Nyomtatványok

doc ikon

Önkormányzati Rendelet Dunakeszi Város egyes területeire elrendelendő változtatási tilalomról szóló 10_2023. (10.31.) rendelet

Letöltés
doc ikon

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 272017.(XII.15.)-2024.01.15. önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Letöltés
pdf ikon

Arculati kézikönyv 2020.07.30.

Letöltés
doc ikon

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20-2011. (V.31.) rendelete a parkolás rendjéről

Letöltés
docx ikon

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének27-2012. (VII.04.) rendelete a természeti értékek helyi védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól Legutóbbi módosítás: 10/2013. (IV.04.) rendelet

Letöltés

Ügyleírás

A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére – a felhasználás céljának feltüntetésével – adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.

Ha a rendeltetésváltozás megfelel az országos, valamint a helyi építési követelményeknek és az önkormányzat a településképi bejelentést tudomásul vette, az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából az önkormányzat kérelemre 15 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az önálló rendeltetési egységek új számáról.

Hatáskör

Dunakeszi Város Képviselő-testülete

Szükséges okiratok, mellékletek:

A kérelemhez tartalmától függően mellékelni kell

 • eredeti (papír alapú) meghatalmazást (ha a kérelmet benyújtó személy más nevében jár el)
 • a rendeltetésváltozást engedélyező településképi bejelentési eljárás során hozott döntés iktatószámát
 • az országos építésügyi követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelést alátámasztó szakember nyilatkozatát, közműnyilatkozatokat

Ügyintézési határidő

15 nap

Ügyintézés díjszabása:

 Illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet,

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet,

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (V.31.) sz. önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2017. (XII.15.) sz. önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Nyomtatvány

doc ikon

Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

Letöltés

Dunakeszi Város Főépítésze

Telefon: 06 27 542 800

Levelezési cím: 2120 Dunakeszi Fő út 25.

Ügyfélfogadás:  
Hétfő: 13.00 – 17.30
Szerda: 13.00 – 16.00
Péntek: 08.00 – 12.00

Partnerségi tájékoztató - A 71-es vasút fejlesztésével összefüggő rendezési terv módosítás partnerségi megindítója

Tisztelt Lakosság!

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXVIII tv 8. § (2) bekezdése és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) 68. §-a alapján Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (IV. 07.) önkormányzati rendelete értelmében a következő tájékoztatás adom.

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervéről szóló 6/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete és a 119/2018.(V.31.) számú K-t. határozatával elfogadott Dunakeszi Város Településszerkezeti Tervének módosításáról döntött 150/2023. (VII.27.) számú határozatával.

A módosítás tartalma, indokai:

Korábban a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és az NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. közös együttműködésében indult az IKOP-3.1.0-15-2020-00022 azonosító számú felhívás keretében – a „Rákospalota – Újpest – Vácrátót – Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztése” tárgyú projekt előkészítése.

A beruházás Dunakeszi Város területét az Alagi-majori megállóhely és környezetében érinti. A beruházás megvalósításához szükséges Dunakeszi Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának a módosítása. A módosítás csak a beruházás megvalósítása érdekében szükséges változtatásokat tartalmazza, vagyis az Alagi-majornál húzódó vasútvonal 2 vágányúra bővülne, minimálisan változna a nyomvonal, így a kötöttpályás közlekedési terület mérete módosul.

A rendelet tervezet megismerhető a városházán a Főépítészi Irodán, valamint a városi honlapon a www.dunakeszi.hu oldalon az Ügyintézés/Főépítészi Iroda/02. Hirdetmények, közzététel menüpont alatt.

Fentiek alapján a kihirdetés napjától számított 15 napon belül észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthat a tervezett módosítással kapcsolatban Dunakeszi Város Főépítészének küldött írásos, vagy elektronikus levélben. Cím: Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala 2120 Dunakeszi, Fő út 25., illetve foepitesz@dunakeszi.hu.

A településképi rendelet tervezet megismerése érdekében a véleményezési eljárással összefüggő partnerségi egyeztetés keretében lakossági fórumon is tájékoztatást kapnak az érdeklődők a módosítások részleteiről.

Fentiek alapján a településképi rendelet módosítása ügyében lakossági fórumot tartok:

Időpontja: 2024. január 15. 16:00 óra,

Helye: Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatal tanácsterem

Minden érdeklődőt szeretettel várok.

Dunakeszi 2023. december 21.

Tisztelettel:

Passa Gábor

Főépítész

Dokumentumok

pdf ikon

Partnerségi tájékoztató

Letöltés
doc ikon

Partnerségi tájékoztató

Letöltés

Partnerségi tájékoztató - A gazdasági területek fejlesztésével összefüggő rendezési terv módosítás partnerségi megindítója

Tisztelt Lakosság!

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXVIII tv 8. § (2) bekezdése és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) 68. §-a alapján Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (IV. 07.) önkormányzati rendelete értelmében a következő tájékoztatás adom.

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervéről szóló 6/2018.(V.31.) önkormányzati rendelete és a 119/2018.(V.31.) számú K-t. határozatával elfogadott Dunakeszi Város Településszerkezeti Tervének módosításáról döntött 200/2023. (X.26.) számú határozatával.

A módosítás tartalma, indokai:

A rendezési terv módosítása több helyen a használatot segítő beavatkozást tartalmazza, meglévő rendelet előírásainak pontosítása, egyértelműsítése (szabályozási vonal törlése: K-t hat. 8, 15 pontjai, rendelet megfogalmazásának módosítása: K-t hat. 9, 10, 11 pontjai). Vannak olyan beavatkozások, amelyek konkrét beruházás érdekében történnek (beépítési paraméterekben történő változás: K-t hat. 1, 4, 18 pontjai, szabályozási tervben való módosítás: K-t hat. 3, 14, 17 pontjai). Építési övezetben, övezetben is történnek változások (K-t hat. 5, 12, 13, 19 pontjai). A döntésben szereplő módosításokat tartalmazó táblázatot tájékoztatómhoz mellékelem.

A rendelet tervezet megismerhető a városházán a Főépítészi Irodán, valamint a városi honlapon a www.dunakeszi.hu oldalon az Ügyintézés/Főépítészi Iroda/02. Hirdetmények, közzététel menüpont alatt.

Fentiek alapján a kihirdetés napjától számított 15 napon belül észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthat a tervezett módosítással kapcsolatban Dunakeszi Város Főépítészének küldött írásos, vagy elektronikus levélben. Cím: Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala 2120 Dunakeszi, Fő út 25., illetve foepitesz@dunakeszi.hu.

A településképi rendelet tervezet megismerése érdekében a véleményezési eljárással összefüggő partnerségi egyeztetés keretében lakossági fórumon is tájékoztatást kapnak az érdeklődők a módosítások részleteiről.

Fentiek alapján a településképi rendelet módosítása ügyében lakossági fórumot tartok:

Időpontja: 2024. január 15. 16:00 óra,

Helye:

Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatal tanácsterem

Minden érdeklődőt szeretettel várok.

Dunakeszi 2023. december 21.

Tisztelettel:

Passa Gábor

Főépítész

s.sz. módosítási igény hrsz javaslat
1 Vi-Ai/2 építési övezet előírásai közül kerüljön törlésre a Fő út menti 5-6 méteres párkánymagasságra vonatkozó előírás. 4462/1 I
Az ingatlanon a szakrendelő épülete jóval meghaladja az előírást, továbbá az új pszichiátria épülete a Fő út utcaképében nem jelenik meg, a törlés viszont a további bővítését lehetővé teszi.
3 Épület elhelyezhetősége érdekében építési hely jelölése a Verseny utcai autóbusz forduló területén. 3915/1 I
A sofőrök pihenése nem megoldott, így egy pihenőhely kialakítása szükséges a végállomáson.
4 Vt-Ai/16 jelű építési övezetbe sorolt óvónőszálló telkén a szálláshelyszolgáltatás helyett 35 lakásos lakó rendeltetés rögzítése a vonatkozó előírásokban 3039/2 I
A szálláshely szolgáltató épület olyan többlet beruházásokat igényel, amelyek a tervezett funkció szerint nem indokoltak (pl. portás lakás, teljes akadálymentesítés).
5 Klapka utca és vasút között jelölt véderdő átsorolása közjóléti erdő kategóriába. 7036/1; 7036/2; 036/550 I
Az erdő kategóriának a megváltoztatása lehetőséget ad kerékpárút, járda kiépítésére az övezetben.
8 6332 hrsz-ú telek északi, nyugati határán a szabályozási vonal kerüljön törlésre. 6332 I
A szabályozási vonal okafogyott, mivel telekalakítási kötelezettséget nem eredményez.
9 A Fő út menti ingatlanok előírásainak pontosítása a 20. § (15) pont módosításával. I
Felmerült, hogy a Fő út menti egységesre tervezett előírás csak a keleti oldalra vonatkozik (Bajcsy-Zs. és Árpád utca között), ezért a szabályozás pontosításra kerül.
10 A gépjármű tároló építési kötelezettség megfogalmazásában történt előírás pontosítása. I
A korábbi lakás mérethez kötött korlátozás tévesen lett épületre vetítve, ezért pontosításra szorul.
11 A Barátság úti Piac funkció nevesítése a 5220/93 hrsz-ú ingatlan övezetében. 5220/93 I
A cél az, hogy a rendezési terv előírásai kifejezetten piac építését engedélyezzék az ingatlanon.
12 Az északi közigazgatási határ mellett fekvő homokbánya területfelhasználási kategóriájának visszaállítása 2006 évi módosítást megelőző állapot szerint beépítésre nem szánt különleges bánya területfelhasználási kategória alkalmazásával. I
A korábbi szabályozás területi hatálya a tervlapokon módosult az eredeti szabályozáshoz és a kitermelési engedélyben szereplőkhöz képest. A megszerzett termelési jog zavartalan folytatásához az eredeti szabályozás visszaállítása szükséges.
13 Az északi gazdasági terület egy része szabályozásának kialakítása (04/5; 13 hrsz-ú ingatlanok). 04/5; 13 I
Az északon található már kijelölt gazdasági területben lévő terület egy részének szabályozása az Önkormányzattal kötendő településrendezési szerződés ismeretében támogatható
14 Építési hely kijelölése és beépítési paraméterek módosítása az ifjúsági központ építése érdekében. 3083 I
A Dunakeszi 3083 hrsz-ú ingatlanon egy mai kor igényeinek megfelelő ifjúsági központ kialakításához az ingatlanon építési hely kijelölése szükséges.
15 A Lidl Magyarország ingatlanát érintő szabályozási vonal megszüntetése. 7666/1 I
A kerékpárút építésére Önkormányzatunk szolgalmi jogot jegyeztet be, így a szabályozási vonal okafogyottá válik.
17 Az alagi elkerülő út szabályozási vonalának pontosítása gázvezetékek védőtávolsága miatt. 067; 054; 056/3 I
A tervezés során adatszolgáltatásként megküldött gázvezeték nyomvonalak és védőtávolságuk figyelembe vételével az út nyomvonala módosításra került.
18 A Zkk övezetbe építhető kilátók építési magasságának szabályozása. I
A Toldi Dombliget mellé épített víztorony környezetbe illesztése érdekében felmerült a kilátóval történő körbeépítése, amelynek magasságát a szabályozási tervben szerepeltetni kell.
19 Lakóövezeti ingatlan közlekedési övezetbe történő átsorolása, építési hely kijelölése 5033 I
Ingatlantulajdonos kérésére az 5033 hrsz-ú telek lakóövezetből közlekedési övezetre módosul, hogy a közforgalom előtt megnyitott többletparkolók kialakítása megvalósulhasson.

Dokumentumok

pdf ikon

TSZT, HÉSZ mósodítás

Letöltés
pdf ikon

Partnerségi tájékoztató

Letöltés

Ügyleírás

Illeszkedési vizsgálat lefolytatására van lehetőség az alábbi esetekben, a megjelölt paraméterek tisztázása érdekében:

 • Az épületek utcafronti homlokzatainak az utcafronti telekhatártól való távolságának megállapításához az illeszkedés érdekében.
 • Templomtorony, technológiai építmények magassága, siló, önálló üzemi kémény, egyéb sajátos építmények mérete eltérő rendelkezés hiányában építési övezetben/övezetben meghatározott maximális értéktől eltérően legfeljebb 30,0 méter lehet illeszkedési vizsgálat alapján.
 • Építési helyen kívül az előkertben fa szerkezetű lábakon álló fedett nyitott szgk. beálló lakó-, vegyes-, és üdülő területeken elhelyezhető. Amennyiben ezen építmények elhelyezése a telek adottságai miatt akadályba ütközik, oldalkerti elhelyezését illeszkedési vizsgálat keretében lehet vizsgálni.

Hatáskör és illetékesség:

Az illeszkedési vizsgálatot az ügyfél kérelmére a főépítész végzi el.

Szükséges dokumentumok, mellékletek:

Az illeszkedési vizsgálatot lenti kérelem nyomtatvány kitöltésével lehet kezdeményezni.

A kérelmet és mellékletét papír alapon 2 példányban, vagy elektronikusan kell benyújtani.

A kérelemhez mellékelni kell az építészeti- műszaki tervdokumentációt oly módon megválasztott tartalommal, hogy az áttekinthetően, egyértelműen legyen alkalmas a tisztázni kívánt kérdés szükséges részleteinek megismerésére. Ebben az érintett ingatlanon felül annak környezetét is ábrázolni kell.

Az illeszkedési vizsgálat során a tervezett beépítés, vagy építmény környezethez való viszonya, amennyiben van jellemzően kialakult állapot, az ahhoz való illeszkedés kérdése kiemelten fontos.

Kérelem elbírálása:

Az eljárás eredményeként egy indoklással ellátott összefoglaló készül, amelyben javaslatok, feltételek fogalmazhatók meg. Az indoklásban az eljárás során figyelembe vett tényeket rögzíteni kell.

A főépítész a kérelmezőt az illeszkedési vizsgálat eredményéről az összefoglaló kiküldésével tájékoztatja, amelynek melléklete egy példány záradékolt terv.

Amennyiben a benyújtott dokumentáció nem felel meg a tisztázni kívánt kérdés részleteinek megismerésére, a főépítész a kérelmezőt erről a tényről tájékoztatja azzal a kiegészítéssel, hogy az illeszkedési vizsgálat nem került lefolytatásra.

Ügyintézés díjszabása:

Az illeszkedési vizsgálat illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

 1. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 2. évi LXXIV törvény a településkép védelméről

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

A településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 15.) számú Önk. rendelet

Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2018. (V.31.) számú Önk. rendelet

Nyomtatvány

pdf ikon

Nyomtatvány - illeszkedési vizsgálat kérelmezése

Letöltés

Tisztelt lakosság!

Az épület külső homlokzatára elhelyezett klíma kültéri egységek adott esetben nagy mértékben befolyásolják a település képét. Innentől kezdve az egységek kihelyezése az egész közösséget érintő kérdéssé válik. 2006 óta szabályozza helyi rendelet ezen technológiai létesítmények elhelyezését, 2013. január 1-óta pedig csak településképi bejelentéssel telepíthetők.

Az eljárás célja, hogy Dunakeszi Város területére készülő, az épített környezet alakítását és védelmét érintő építészeti- műszaki tervek szakszerűségét és magas színvonalát elősegítése, valamint az ezzel kapcsolatos követelményeket érvényre juttassa. E körben különösen fontos a meglévő településkép értékeinek védelme, a településkép harmonikus alakításának elősegítése, a településrendezési és településfejlesztési döntések hatékony érvényre juttatása, az ezekkel ellentétes hatások mérséklése.

Tovább olvasom

Ügyleírás

A szellőző- és klímaberendezések építményen való elhelyezése előtt minden esetben a településkép védelméről szóló 27/2017 (XII.15.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban Tkr.) 46. §. (1) bekezdés 11 pontja alapján településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni.

A bejelentési eljárást az építtető, vagy annak megbízottja (együttesen: kérelmező) kezdeményezheti. A kérelmet személyesen a Hivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújtani, vagy postai úton, e-papíron továbbítani. A kérelemhez 2 példány tervdokumentációt papír alapon kell csatolni.

A klímaberendezésekre vonatkozó településképi követelményeket a Tkr. 24. §-a tartalmazza

 1. § (1) Városkép feltárulása szempontjából kiemelt útvonalak/terek: IV. Béla király tér, Bajcsy-Zsilinszky utca, Barátság útja, Berzsenyi utca, Béke utca, Bartók Béla utca, Fóti út, Fő út, Határ út, Hunyadi utca, Kistemplom utca (Szt István-Bartók Béla között), Klapka utca (Zápolya-Tábor között), Kossuth Lajos utca, Könyves Kálmán utca (Szt István- Béke között), Liget utca, Madách Imre utca, Mátyás király utca, Nap utca (Garas utcáig), Pálya utca, Rákóczi utca, Rév utca, Tábor utca, Szent István utca, Széchenyi utca, Toldi utca, Váci Mihály utca, Verseny utca, Zápolya utca

(2) Városkép feltárulása szempontjából az (1) bekezdésben felsorolt kiemelt útvonal/tér mentén lévő ingatlanon található épület utcai-, illetve azon egyéb homlokzatára, amely megjelenése az utcaképet befolyásolja, közterületről látható helyre technológiai létesítmény (különösen klímaberendezés, kivéve a 25*25 cm méretet meghaladó szellőző) nem helyezhető el, az csak az épület közterületről (épületrésszel, kerítéssel) takart homlokfalára, vagy erkélyen belül telepíthető.

(3) Városkép feltárulása szempontjából kiemelt útvonalak/terek közé nem tartozó egyéb utak/terek mentén lévő épület utcai homlokzatára technológiai létesítmény (különösen klímaberendezés, kivéve a 25*25 cm méretet meghaladó szellőző) nem helyezhető el, az csak az épület alárendelt, vagy erkély által takart homlokzatára telepíthető.4

(4) Az (1) és (2) bekezdések szerinti főszabálytól, házgyári és egyéb társasházi épületek tekintetében a következők szerint lehet eltérni. Amennyiben az érintett lakásnak csak utcafronti homlokzata van és erkéllyel nem rendelkezik, az adott épületen/lépcsőházban alkalmazandó egyedi, egységes megoldást településképi bejelentési eljárás során kell jóváhagyatni, az épületen/lépcsőházban tervezett műszaki berendezéseket a jóváhagyott bejelentés alapján lehet megvalósítani és a jövőben azokhoz kell igazodni.

Hatáskör és illetékesség:

Dunakeszi Város Polgármestere

Szükséges dokumentumok, mellékletek:

kérelem,

tervdokumentáció:

 • rövid műszaki leírás,
 • helyszínrajz, jelölve azt a homlokzatot, ahol a kültéri egység elhelyezésre kerül,
 • az épülethomlokzatok távolabbi fotója, jelölve a tervezett elhelyezést,
 • utólagos bejelentés esetén a klíma egység közeli fotója,
 • társasház esetében a lakás alaprajzát.

A bejelentő a döntést postai úton kapja meg. Ha az önkormányzat a településképi bejelentést tudomásul veszi, a kérelmezett tevékenységet a döntés véglegessé válását követően kezdhető meg. A tervezett építési tevékenységet 6 hónapon belül meg kell kezdeni.

A 27/2017 (XII.15.) Önkormányzati rendelet intézkedik azokra az esetekre is, amikor a polgármesteri döntést megszegik, vagy a bejelentést elmulasztják. Ezekben az esetekben településképi kötelezés alkalmazható, amelynek keretében településkép védelmi bírság szabható ki, továbbá az eredeti állapot helyreállítására, bontásra is kötelezhetők a szabályszegők.

Ügyintézés díjszabása:

Illetékmentes

Ügyintézési határidő:

15 nap

Alkalmazott jogszabályok:

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

2016. évi LXXIV törvény a településkép védelméről

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

27/2017. (XII. 15.) Önk. rendelet a településkép védelméről

Nyomtatvány

pdf ikon

Településképi bejelentési kérelem

Letöltés

Ügyleírás

Az eljárás célja, hogy Dunakeszi Város területére készülő, az épített környezet alakítását és védelmét érintő építészeti – műszaki tervek szakszerűségét és magas színvonalát elősegítése, valamint az ezzel kapcsolatos követelményeket érvényre juttassa. E körben különösen fontos a meglévő településkép értékeinek védelme, a településkép harmonikus alakításának elősegítése, a településrendezési és településfejlesztési döntések hatékony érvényre juttatása, az ezekkel ellentétes hatások mérséklése.

A települési önkormányzat kérelemre a településképi követelményekről – a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül, a településképi rendeletben foglaltak szerinti – szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást (a továbbiakban együtt: szakmai konzultáció) biztosít.

A szakmai konzultáció a településképi követelmények érvényesülésével összefüggésben a hatályos rendezési tervben foglalt előírásokra is kiterjed.

A településkép védelme érdekében az önkormányzat szakmai konzultációt biztosít.

A tervezett építési tevékenységekkel kapcsolatban, a beavatkozás megkezdése előtt a településkép védelméről szóló 27/2017 (XII.15.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban Tkr.) 43. §-a alapján településképi szakmai konzultációt kell lefolytatni.

Az egyszerű bejelentéssel megvalósuló beruházások esetén minden esetben a településképi szakmai konzultációt le kell folytatni.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 43. § (2a) bekezdése alapján a szakmai konzultáció iránti kérelmet – ha erre építésügyi engedélyezési eljárást vagy egyszerű bejelentést megelőzően kerül sor – az építtető vagy a tervező elektronikus formában az ÉTDR-ben biztosított elektronikus tárhelyre tölti fel, és nyújtja be önkormányzatunk részére.

Más esetben a Tkr. 4. számú melléklete szerinti adatlapot kitöltve az abban felsorolt mellékletekkel együtt személyes lehet leadni Ügyfélszolgálati irodánkon, postai úton vagy e-papíron továbbítani Önkormányzatunk részére. A kérelemhez tartozó mellékletet két példányban, papír alapon kell csatolni.

A konzultáció eredményéről a Főépítész emlékeztetőt állít ki, melyet a záradékolt tervdokumentációval 8 napon belül megküld a kérelmezőnek.

Tovább olvasom

Hatáskör

A szakmai konzultációt az ügyfél kérésére a főépítész látja el.

Szükséges dokumentumok, mellékletek:

Építészeti- műszaki tervdokumentáció oly módon, hogy azok tartalma áttekinthető, egyértelmű legyen. A tisztázni kívánt tartalom mélységétől függően:

 • dokumentáció a telepítésről és az építészeti kialakításról (tervrajz, látványterv),
 • helyszínrajz, ha szükséges a parkolási rend, a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
 • alaprajz,
 • homlokzatok,
 • utcaképi vázlat, színterv, látványtervek.

Ügyintézés díjszabása:

A településképi szakmai konzultáció illetékmentes.

Ügyintézési határidő

8 nap

Alkalmazott jogszabályok:

 1. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 2. évi LXXIV törvény a településkép védelméről

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

A településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 15.) Önk. rendelet

Nyomtatvány

pdf ikon

Településképi szakmai konzultáció

Letöltés
Ügy navigáció

Nyomtatványok

Helyi építési szabályzat hatályos 2018. július 1-től

doc ikon

HÉSZ-6-2018.V.31. Egységes 2024.05.11.

Letöltés
pdf ikon

1.sz.melléklet SZT_Jelmagyarázat

Letöltés
pdf ikon

1.sz.melléklet SZT_Átnézeti térkép

Letöltés
pdf ikon

1.sz.melléklet SZT_01

Letöltés
pdf ikon

1.sz.melléklet SZT_02

Letöltés
pdf ikon

1.sz.melléklet SZT_03

Letöltés
pdf ikon

1.sz.melléklet SZT_04

Letöltés
pdf ikon

1.sz.melléklet SZT_05

Letöltés
rar ikon

1.sz.melléklet SZT_06

Letöltés
pdf ikon

1.sz.melléklet SZT_07

Letöltés
pdf ikon

1.sz.melléklet SZT_08

Letöltés
pdf ikon

1.sz.melléklet SZT_09

Letöltés
pdf ikon

1.sz.melléklet SZT_10

Letöltés
pdf ikon

1.sz.melléklet SZT_11

Letöltés
pdf ikon

1.sz.melléklet SZT_12

Letöltés
pdf ikon

1.sz.melléklet SZT_13

Letöltés

Dunakeszi Város Településszerkezeti Terve

pdf ikon

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete 219-2022. (X.20.) számú határozata

Letöltés
pdf ikon

Dunakeszi Településszerkezeti terv - leírás

Letöltés
pdf ikon

Dunakeszi Településszerkezeti terv - tervlap

Letöltés
pdf ikon

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete 119-2018. (V.31.) számú határozata

Letöltés

Dunakeszi Város Településfejlesztési Koncepciója

pdf ikon

Dunakeszi koncepció - 2003

Letöltés

Dunakeszi Integrált Településfejlesztési stratégiája (ITS)

pdf ikon

Dunakeszi ITS - 2015

Letöltés

Ügyleírás

Az eljárás célja, hogy Dunakeszi Város területére készülő, az épített környezet alakítását és védelmét érintő építészeti- műszaki tervek szakszerűségét és magas színvonalát elősegítése, valamint az ezzel kapcsolatos követelményeket érvényre juttassa. E körben különösen fontos a meglévő településkép értékeinek védelme, a településkép harmonikus alakításának elősegítése, a településrendezési és településfejlesztési döntések hatékony érvényre juttatása, az ezekkel ellentétes hatások mérséklése.

Tovább olvasom

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljáráshoz, valamint az összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési, ha a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerint a területi vagy a központi építészeti-műszaki tervtanácsnak nincs hatásköre.

A kérelem benyújtása

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Elj. R.) 45. § (1) szerint:

A véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmező a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt az ÉTDR-be feltölti, és a településképi vélemény iránti kérelmet papír alapon nyújtja be az önkormányzat részére. Természetes személy a kérelmet és a dokumentációt is papír alapon nyújtja be az önkormányzat részére.

Hatáskör

Dunakeszi Város Polgármestere.

A településképi véleményezési eljárásban kiállítandó döntést a Polgármester a Főépítész szakmai álláspontja alapján hozza meg.

Szükséges okiratok, mellékletek

A papír alapon benyújtott településképi véleményezéshez 2 példány építészeti-műszaki dokumentációt kell benyújtani Az Elj. R. 45. §-ában foglaltaknak megfelelően

Ha a kérelem nem felel meg az Elj. R. 45. §-ában foglaltaknak az Önkormányzat egy ízben hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.

Ügyintézés díjszabása

A településképi véleményezési eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő

15 nap, hiánypótlási felhívás esetében 30 nap

Alkalmazott jogszabályok

 1. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 2. évi LXXIV törvény a településkép védelméről

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

A településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 15.) Önk. rendelet

Nyomtatvány

pdf ikon

Településképi véleményezési kérelem

Letöltés

Ügyleírás

Az eljárás célja, hogy Dunakeszi Város területére készülő, az épített környezet alakítását és védelmét érintő építészeti- műszaki tervek szakszerűségét és magas színvonalát elősegítése, valamint az ezzel kapcsolatos követelményeket érvényre juttassa. E körben különösen fontos a meglévő településkép értékeinek védelme, a településkép harmonikus alakításának elősegítése, a településrendezési és településfejlesztési döntések hatékony érvényre juttatása, az ezekkel ellentétes hatások mérséklése.

Építménnyel kapcsolatos építés, beavatkozás megkezdése előtt a településkép védelméről szóló 27/2017 (XII.15.) Önkormányzati rendelet 46. §-ban felsorolt esetekben településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni.

Az Önkormányzat településképi bejelentési eljárást folytat le az alábbi esetekben:

A jogszabály szerint építési engedélyhez vagy egyszerű bejelentéshez nem kötött alábbi építési tevékenységek tekintetében:

 • Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.
 • Meglévő építmény hasznos alapterületet nem növelő bővítése, kivéve a lapostetős épület magastetővel történő bővítését.
 • Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.
 • Az épület homlokzatához rögzített előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.
 • Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.
 • A kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet.
 • Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot, lapostetős épület esetén a 3,5 m homlokzatmagasságot.
 • A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.
 • Utcafronti kerítés, kerti építmény építése, meglévő bővítése, átalakítása.
 • Nem kivitelezési tevékenységhez, vagy szabadstrand üzemeltetéséhez kapcsolódóan a 3 hónapnál tovább fennmaradó mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.
 • Szellőző-, klímaberendezés- építményen való elhelyezése.
 • Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és -tároló, árnyékoló elhelyezése.
 • A legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.
 • Épületnek nem minősülő autómosó, áru- és pénzautomata építése, elhelyezése.
 • Az Étv. 57/F. § hatálya alá tartozó rendeltetésmódosítás kivételével bármely építmény, építményrész, rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatása.
 • Reklámok és reklámhordozók, reklámzászlók elhelyezése.

A bejelentési eljárást az építtető, a tervező vagy annak megbízottja (együttesen: kérelmező) kezdeményezheti. A kérelmet személyesen a Hivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújtani, vagy postai úton, e-papíron továbbítani. A kérelemhez 2 példány tervdokumentációt papír alapon kell csatolni.

A bejelentő a döntést postai úton kapja meg, egy példány záradékolt tervdokumentációval. Ha az önkormányzat a településképi bejelentést tudomásul veszi, a kérelmezett tevékenységet a döntés véglegessé válását követően kezdhető meg. A tervezett építési tevékenységet 6 hónapon belül meg kell kezdeni.

A 27/2017 (XII.15.) Önkormányzati rendelet intézkedik azokra az esetekre is, amikor a polgármesteri döntést megszegik, vagy a bejelentést elmulasztják. Ezekben az esetekben településképi kötelezés alkalmazható, amelynek keretében településkép védelmi bírság szabható ki, továbbá az eredeti állapot helyreállítására, bontásra is kötelezhetők a szabályszegők.

Amennyiben nem biztos abban, hogy kell-e bejelentési eljárást lefolytatnia a tervezett tevékenységével kapcsolatosan kérjük, írjon az ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu email címre.

Tovább olvasom

Hatáskör

Dunakeszi Város Polgármestere

Szükséges dokumentumok, mellékletek

 • a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki terv,rendeltetésváltozás esetén a rendezési terv rendeltetésekre vonatkozó követelményeinek való megfelelést igazoló dokumentáció,amelyek az alábbiak:
  • építészeti- műszaki leírás, a telepítésről és az építészeti kialakításról,
  • helyszínrajz a kérelemmel érintett és a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
  • alaprajz,
  • homlokzatok,
  • utcaképi vázlat, színterv, látványtervek.

Díjszabás

A településképi bejelentési eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő

A településképi bejelentési eljárás illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok

 1. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 2. évi LXXIV törvény a településkép védelméről

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

A településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 15.) Önk. rendelet

Nyomtatvány

pdf ikon

Településképi bejelentési kérelem

Letöltés