! BETA VERZIÓ
Weboldalunk jelenleg BETA verzióban fut. Kérjük, segítsen a tesztelésben és ha hibát tapasztal küldje el nekünk.
Ügy navigáció

Nyomtatványok

docx ikon

Önkormányzati Rendelet Dunakeszi Város egyes területeire elrendelendő változtatási tilalomról szóló 10_2023. (VII.28.) rendelet

Letöltés
doc ikon

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 272017.(XII.15.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Letöltés
pdf ikon

Arculati kézikönyv 2020.07.30.

Letöltés
doc ikon

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20-2011. (V.31.) rendelete a parkolás rendjéről

Letöltés
docx ikon

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének27-2012. (VII.04.) rendelete a természeti értékek helyi védelméről és a természetvédelem helyi szabályairól Legutóbbi módosítás: 10/2013. (IV.04.) rendelet

Letöltés

Ügyleírás

A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére – a felhasználás céljának feltüntetésével – adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.

Ha a rendeltetésváltozás megfelel az országos, valamint a helyi építési követelményeknek és az önkormányzat a településképi bejelentést tudomásul vette, az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából az önkormányzat kérelemre 15 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az önálló rendeltetési egységek új számáról.

Hatáskör

Dunakeszi Város Képviselő-testülete

Szükséges okiratok, mellékletek:

A kérelemhez tartalmától függően mellékelni kell

 • eredeti (papír alapú) meghatalmazást (ha a kérelmet benyújtó személy más nevében jár el)
 • a rendeltetésváltozást engedélyező településképi bejelentési eljárás során hozott döntés iktatószámát
 • az országos építésügyi követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelést alátámasztó szakember nyilatkozatát, közműnyilatkozatokat

Ügyintézési határidő

15 nap

Ügyintézés díjszabása:

 Illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet,

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet,

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (V.31.) sz. önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2017. (XII.15.) sz. önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Nyomtatvány

doc ikon

Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

Letöltés

Dunakeszi Város Főépítésze

Telefon: 06/27-542-800, Telefax: 06/27-542-838

Levelezési cím: 2120, Dunakeszi, Fő út 25.

Ügyfélfogadás:  

Hétfő: 13.00 – 17.30

Szerda: 13.00 – 16.00,
Péntek: 08.00 – 12.00

Partnerségi tájékoztató

Tisztelt Lakosság! Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXVIII tv 8. § (2) bekezdése és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 70. §-a alapján Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (IV. 07.) önkormányzati rendelete értelmében a következő tájékoztatás adom.

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 27/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: településképi rendelet) módosításáról döntött 34/2022.(II.24.) számú határozatával.

A módosítás tartalma, indokai:

Az öt éves rendelet a jogszabályváltozások átvezetése okán felülvizsgálatra került. A változások miatti módosítások mellett a településképi követelmények hatékony elérése érdekében megfogalmazott módosítások, illetve a használhatóságot segítő pontostások, javítások is átvezetésre kerülnek.

Ennek keretében például a reklámzászlók elhelyezése kerül szabályozásra, az engedélyhez kötött tevékenységek köre módosul, a külterületen építhető épületek anyaghasználata kerül előírásra.

A helyi védelem elrendelésének alapja a 2018-as rendezési tervhez készített örökségvédelmi hatástanulmány volt. A Rendeletmódosítás 2020-ban lépett hatályba. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény alapján a védelem az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került. A bejegyzést követően több megkeresésé érkezett, hogy az épület védelem alá helyezését megelőzően átalakításra, vagy elbontásra került. A földhivatal tájékoztatása szerint a védelmek bejegyzésre kerültek, így többek között a lakossági jelzések alapján a módosítás keretében a helyi védelemmel érintett épületek felülvizsgálatra kerülnek.

A rendelet tervezet megismerhető a városházán a Főépítészi Irodán, valamint a városi honlapon a www.dunakeszi.hu oldalon az Ügyintézés/Főépítészi Iroda/Hirdetmények, közzététel menüpont alatt.

Fentiek alapján a kihirdetés napjától számított 10 napon belül észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthat a tervezett módosítással kapcsolatban Dunakeszi Város Főépítészének küldött írásos, vagy elektronikus levélben. Cím: Dunakeszi Város Polgármesteri Hivatala 2120 Dunakeszi, Fő út 25., illetve foepitesz@dunakeszi.hu.

A településrendezési eszközök megismerése érdekében a véleményezési eljárással összefüggő partnerségi egyeztetés keretében lakossági fórumon is tájékoztatást kapnak az érdeklődők a módosítások részleteiről.

Fentiek alapján a Településképi rendelet módosítása ügyében lakossági fórumot tartok:

Időpontja: 2022. december 5. 16:00 óra

Helye: Dunakeszi Városháta Tanácsterme

2120 Dunakeszi, Fő út 25.

Dunakeszi 2022. november 24.

Tisztelettel:

Passa Gábor

Főépítész

Ügyleírás

Illeszkedési vizsgálat lefolytatására van lehetőség az alábbi esetekben, a megjelölt paraméterek tisztázása érdekében:

 • Az épületek utcafronti homlokzatainak az utcafronti telekhatártól való távolságának megállapításához az illeszkedés érdekében.
 • Templomtorony, technológiai építmények magassága, siló, önálló üzemi kémény, egyéb sajátos építmények mérete eltérő rendelkezés hiányában építési övezetben/övezetben meghatározott maximális értéktől eltérően legfeljebb 30,0 méter lehet illeszkedési vizsgálat alapján.
 • Építési helyen kívül az előkertben fa szerkezetű lábakon álló fedett nyitott szgk. beálló lakó-, vegyes-, és üdülő területeken elhelyezhető. Amennyiben ezen építmények elhelyezése a telek adottságai miatt akadályba ütközik, oldalkerti elhelyezését illeszkedési vizsgálat keretében lehet vizsgálni.

Hatáskör és illetékesség:

Az illeszkedési vizsgálatot az ügyfél kérelmére a főépítész végzi el.

Szükséges dokumentumok, mellékletek:

Az illeszkedési vizsgálatot lenti kérelem nyomtatvány kitöltésével lehet kezdeményezni.

A kérelmet és mellékletét papír alapon 2 példányban, vagy elektronikusan kell benyújtani.

A kérelemhez mellékelni kell az építészeti- műszaki tervdokumentációt oly módon megválasztott tartalommal, hogy az áttekinthetően, egyértelműen legyen alkalmas a tisztázni kívánt kérdés szükséges részleteinek megismerésére. Ebben az érintett ingatlanon felül annak környezetét is ábrázolni kell.

Az illeszkedési vizsgálat során a tervezett beépítés, vagy építmény környezethez való viszonya, amennyiben van jellemzően kialakult állapot, az ahhoz való illeszkedés kérdése kiemelten fontos.

Kérelem elbírálása:

Az eljárás eredményeként egy indoklással ellátott összefoglaló készül, amelyben javaslatok, feltételek fogalmazhatók meg. Az indoklásban az eljárás során figyelembe vett tényeket rögzíteni kell.

A főépítész a kérelmezőt az illeszkedési vizsgálat eredményéről az összefoglaló kiküldésével tájékoztatja, amelynek melléklete egy példány záradékolt terv.

Amennyiben a benyújtott dokumentáció nem felel meg a tisztázni kívánt kérdés részleteinek megismerésére, a főépítész a kérelmezőt erről a tényről tájékoztatja azzal a kiegészítéssel, hogy az illeszkedési vizsgálat nem került lefolytatásra.

Ügyintézés díjszabása:

Az illeszkedési vizsgálat illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok:

 1. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 2. évi LXXIV törvény a településkép védelméről

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

A településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 15.) számú Önk. rendelet

Dunakeszi Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2018. (V.31.) számú Önk. rendelet

Nyomtatvány

pdf ikon

Nyomtatvány - illeszkedési vizsgálat kérelmezése

Letöltés

Tisztelt lakosság!

Az épület külső homlokzatára elhelyezett klíma kültéri egységek adott esetben nagy mértékben befolyásolják a település képét. Innentől kezdve az egységek kihelyezése az egész közösséget érintő kérdéssé válik. 2006 óta szabályozza helyi rendelet ezen technológiai létesítmények elhelyezését, 2013. január 1-óta pedig csak településképi bejelentéssel telepíthetők.

Az eljárás célja, hogy Dunakeszi Város területére készülő, az épített környezet alakítását és védelmét érintő építészeti- műszaki tervek szakszerűségét és magas színvonalát elősegítése, valamint az ezzel kapcsolatos követelményeket érvényre juttassa. E körben különösen fontos a meglévő településkép értékeinek védelme, a településkép harmonikus alakításának elősegítése, a településrendezési és településfejlesztési döntések hatékony érvényre juttatása, az ezekkel ellentétes hatások mérséklése.

Tovább olvasom

Ügyleírás

A szellőző- és klímaberendezések építményen való elhelyezése előtt minden esetben a településkép védelméről szóló 27/2017 (XII.15.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban Tkr.) 46. §. (1) bekezdés 11 pontja alapján településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni.

A bejelentési eljárást az építtető, vagy annak megbízottja (együttesen: kérelmező) kezdeményezheti. A kérelmet személyesen a Hivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújtani, vagy postai úton, e-papíron továbbítani. A kérelemhez 2 példány tervdokumentációt papír alapon kell csatolni.

A klímaberendezésekre vonatkozó településképi követelményeket a Tkr. 24. §-a tartalmazza

 1. § (1) Városkép feltárulása szempontjából kiemelt útvonalak/terek: IV. Béla király tér, Bajcsy-Zsilinszky utca, Barátság útja, Berzsenyi utca, Béke utca, Bartók Béla utca, Fóti út, Fő út, Határ út, Hunyadi utca, Kistemplom utca (Szt István-Bartók Béla között), Klapka utca (Zápolya-Tábor között), Kossuth Lajos utca, Könyves Kálmán utca (Szt István- Béke között), Liget utca, Madách Imre utca, Mátyás király utca, Nap utca (Garas utcáig), Pálya utca, Rákóczi utca, Rév utca, Tábor utca, Szent István utca, Széchenyi utca, Toldi utca, Váci Mihály utca, Verseny utca, Zápolya utca

(2) Városkép feltárulása szempontjából az (1) bekezdésben felsorolt kiemelt útvonal/tér mentén lévő ingatlanon található épület utcai-, illetve azon egyéb homlokzatára, amely megjelenése az utcaképet befolyásolja, közterületről látható helyre technológiai létesítmény (különösen klímaberendezés, kivéve a 25*25 cm méretet meghaladó szellőző) nem helyezhető el, az csak az épület közterületről (épületrésszel, kerítéssel) takart homlokfalára, vagy erkélyen belül telepíthető.

(3) Városkép feltárulása szempontjából kiemelt útvonalak/terek közé nem tartozó egyéb utak/terek mentén lévő épület utcai homlokzatára technológiai létesítmény (különösen klímaberendezés, kivéve a 25*25 cm méretet meghaladó szellőző) nem helyezhető el, az csak az épület alárendelt, vagy erkély által takart homlokzatára telepíthető.4

(4) Az (1) és (2) bekezdések szerinti főszabálytól, házgyári és egyéb társasházi épületek tekintetében a következők szerint lehet eltérni. Amennyiben az érintett lakásnak csak utcafronti homlokzata van és erkéllyel nem rendelkezik, az adott épületen/lépcsőházban alkalmazandó egyedi, egységes megoldást településképi bejelentési eljárás során kell jóváhagyatni, az épületen/lépcsőházban tervezett műszaki berendezéseket a jóváhagyott bejelentés alapján lehet megvalósítani és a jövőben azokhoz kell igazodni.

Hatáskör és illetékesség:

Dunakeszi Város Polgármestere

Szükséges dokumentumok, mellékletek:

kérelem,

tervdokumentáció:

 • rövid műszaki leírás,
 • helyszínrajz, jelölve azt a homlokzatot, ahol a kültéri egység elhelyezésre kerül,
 • az épülethomlokzatok távolabbi fotója, jelölve a tervezett elhelyezést,
 • utólagos bejelentés esetén a klíma egység közeli fotója,
 • társasház esetében a lakás alaprajzát.

A bejelentő a döntést postai úton kapja meg. Ha az önkormányzat a településképi bejelentést tudomásul veszi, a kérelmezett tevékenységet a döntés véglegessé válását követően kezdhető meg. A tervezett építési tevékenységet 6 hónapon belül meg kell kezdeni.

A 27/2017 (XII.15.) Önkormányzati rendelet intézkedik azokra az esetekre is, amikor a polgármesteri döntést megszegik, vagy a bejelentést elmulasztják. Ezekben az esetekben településképi kötelezés alkalmazható, amelynek keretében településkép védelmi bírság szabható ki, továbbá az eredeti állapot helyreállítására, bontásra is kötelezhetők a szabályszegők.

Ügyintézés díjszabása:

Illetékmentes

Ügyintézési határidő:

15 nap

Alkalmazott jogszabályok:

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

2016. évi LXXIV törvény a településkép védelméről

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

27/2017. (XII. 15.) Önk. rendelet a településkép védelméről

Nyomtatvány

pdf ikon

Településképi bejelentési kérelem

Letöltés

Ügyleírás

Az eljárás célja, hogy Dunakeszi Város területére készülő, az épített környezet alakítását és védelmét érintő építészeti – műszaki tervek szakszerűségét és magas színvonalát elősegítése, valamint az ezzel kapcsolatos követelményeket érvényre juttassa. E körben különösen fontos a meglévő településkép értékeinek védelme, a településkép harmonikus alakításának elősegítése, a településrendezési és településfejlesztési döntések hatékony érvényre juttatása, az ezekkel ellentétes hatások mérséklése.

A települési önkormányzat kérelemre a településképi követelményekről – a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül, a településképi rendeletben foglaltak szerinti – szakmai konzultációt és ezen belül szakmai tájékoztatást (a továbbiakban együtt: szakmai konzultáció) biztosít.

A szakmai konzultáció a településképi követelmények érvényesülésével összefüggésben a hatályos rendezési tervben foglalt előírásokra is kiterjed.

A településkép védelme érdekében az önkormányzat szakmai konzultációt biztosít.

A tervezett építési tevékenységekkel kapcsolatban, a beavatkozás megkezdése előtt a településkép védelméről szóló 27/2017 (XII.15.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban Tkr.) 43. §-a alapján településképi szakmai konzultációt kell lefolytatni.

Az egyszerű bejelentéssel megvalósuló beruházások esetén minden esetben a településképi szakmai konzultációt le kell folytatni.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 43. § (2a) bekezdése alapján a szakmai konzultáció iránti kérelmet – ha erre építésügyi engedélyezési eljárást vagy egyszerű bejelentést megelőzően kerül sor – az építtető vagy a tervező elektronikus formában az ÉTDR-ben biztosított elektronikus tárhelyre tölti fel, és nyújtja be önkormányzatunk részére.

Más esetben a Tkr. 4. számú melléklete szerinti adatlapot kitöltve az abban felsorolt mellékletekkel együtt személyes lehet leadni Ügyfélszolgálati irodánkon, postai úton vagy e-papíron továbbítani Önkormányzatunk részére. A kérelemhez tartozó mellékletet két példányban, papír alapon kell csatolni.

A konzultáció eredményéről a Főépítész emlékeztetőt állít ki, melyet a záradékolt tervdokumentációval 8 napon belül megküld a kérelmezőnek.

Tovább olvasom

Hatáskör

A szakmai konzultációt az ügyfél kérésére a főépítész látja el.

Szükséges dokumentumok, mellékletek:

Építészeti- műszaki tervdokumentáció oly módon, hogy azok tartalma áttekinthető, egyértelmű legyen. A tisztázni kívánt tartalom mélységétől függően:

 • dokumentáció a telepítésről és az építészeti kialakításról (tervrajz, látványterv),
 • helyszínrajz, ha szükséges a parkolási rend, a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
 • alaprajz,
 • homlokzatok,
 • utcaképi vázlat, színterv, látványtervek.

Ügyintézés díjszabása:

A településképi szakmai konzultáció illetékmentes.

Ügyintézési határidő

8 nap

Alkalmazott jogszabályok:

 1. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 2. évi LXXIV törvény a településkép védelméről

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

A településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 15.) Önk. rendelet

Nyomtatvány

pdf ikon

Településképi szakmai konzultáció

Letöltés
Ügy navigáció

Nyomtatványok

Helyi építési szabályzat hatályos 2018. július 1-től

doc ikon

HÉSZ-6-2018.V.31.

Letöltés
doc ikon

HÉSZ-6-2018.V.31. Tájékoztató formátum

Letöltés
pdf ikon

1.sz.melléklet SZT_Jelmagyarázat

Letöltés
pdf ikon

1.sz.melléklet SZT_Átnézeti térkép

Letöltés
pdf ikon

1.sz.melléklet SZT_01

Letöltés
pdf ikon

1.sz.melléklet SZT_02

Letöltés
pdf ikon

1.sz.melléklet SZT_03

Letöltés
pdf ikon

1.sz.melléklet SZT_04

Letöltés
pdf ikon

1.sz.melléklet SZT_05

Letöltés
pdf ikon

1.sz.melléklet SZT_06

Letöltés
pdf ikon

1.sz.melléklet SZT_07

Letöltés
pdf ikon

1.sz.melléklet SZT_08

Letöltés
pdf ikon

1.sz.melléklet SZT_09

Letöltés
pdf ikon

1.sz.melléklet SZT_10

Letöltés
pdf ikon

1.sz.melléklet SZT_11

Letöltés
pdf ikon

1.sz.melléklet SZT_12

Letöltés
pdf ikon

1.sz.melléklet SZT_13

Letöltés

Dunakeszi Város Településszerkezeti Terve

pdf ikon

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete 219-2022. (X.20.) számú határozata

Letöltés
pdf ikon

Dunakeszi Településszerkezeti terv - leírás

Letöltés
pdf ikon

Dunakeszi Településszerkezeti terv - tervlap

Letöltés
pdf ikon

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete 119-2018. (V.31.) számú határozata

Letöltés

Dunakeszi Város Településfejlesztési Koncepciója

pdf ikon

Dunakeszi koncepció - 2003

Letöltés

Dunakeszi - Székesdűlő Településszerkezeti Terve

pdf ikon

Dunakeszi - Székesdűlő településszerkezeti terve

Letöltés
pdf ikon

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testülete 110-2008. (VII.03.) számú határozata

Letöltés

Képviselő - Testület 16/2006. VII.03. Rendelet Székesdűlő helyi építési szabályzatáról

pdf ikon

16-2008. (VI.09.) számú rendelet tervlap

Letöltés
doc ikon

2006-os HÉSZ rendelet szöveges része

Letöltés
doc ikon

2006-os HÉSZ rendelet módosítása (16-2008. (VI.09.) számú rendelet) szöveges része

Letöltés

Dunakeszi Integrált Településfejlesztési stratégiája (ITS)

pdf ikon

Dunakeszi ITS - 2015

Letöltés

Ügyleírás

Az eljárás célja, hogy Dunakeszi Város területére készülő, az épített környezet alakítását és védelmét érintő építészeti- műszaki tervek szakszerűségét és magas színvonalát elősegítése, valamint az ezzel kapcsolatos követelményeket érvényre juttassa. E körben különösen fontos a meglévő településkép értékeinek védelme, a településkép harmonikus alakításának elősegítése, a településrendezési és településfejlesztési döntések hatékony érvényre juttatása, az ezekkel ellentétes hatások mérséklése.

Építménnyel kapcsolatos építés, beavatkozás megkezdése előtt a településkép védelméről szóló 27/2017 (XII.15.) Önkormányzati rendelet 46. §-ban felsorolt esetekben településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni.

Az Önkormányzat településképi bejelentési eljárást folytat le az alábbi esetekben:

A jogszabály szerint építési engedélyhez vagy egyszerű bejelentéshez nem kötött alábbi építési tevékenységek tekintetében:

 • Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.
 • Meglévő építmény hasznos alapterületet nem növelő bővítése, kivéve a lapostetős épület magastetővel történő bővítését.
 • Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.
 • Az épület homlokzatához rögzített előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.
 • Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.
 • A kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet.
 • Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot, lapostetős épület esetén a 3,5 m homlokzatmagasságot.
 • A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.
 • Utcafronti kerítés, kerti építmény építése, meglévő bővítése, átalakítása.
 • Nem kivitelezési tevékenységhez, vagy szabadstrand üzemeltetéséhez kapcsolódóan a 3 hónapnál tovább fennmaradó mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.
 • Szellőző-, klímaberendezés- építményen való elhelyezése.
 • Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és -tároló, árnyékoló elhelyezése.
 • A legfeljebb 2,0 m mélységű és legfeljebb 20 m3 légterű pince építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.
 • Épületnek nem minősülő autómosó, áru- és pénzautomata építése, elhelyezése.
 • Az Étv. 57/F. § hatálya alá tartozó rendeltetésmódosítás kivételével bármely építmény, építményrész, rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatása.
 • Reklámok és reklámhordozók, reklámzászlók elhelyezése.

A bejelentési eljárást az építtető, a tervező vagy annak megbízottja (együttesen: kérelmező) kezdeményezheti. A kérelmet személyesen a Hivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújtani, vagy postai úton, e-papíron továbbítani. A kérelemhez 2 példány tervdokumentációt papír alapon kell csatolni.

A bejelentő a döntést postai úton kapja meg, egy példány záradékolt tervdokumentációval. Ha az önkormányzat a településképi bejelentést tudomásul veszi, a kérelmezett tevékenységet a döntés véglegessé válását követően kezdhető meg. A tervezett építési tevékenységet 6 hónapon belül meg kell kezdeni.

A 27/2017 (XII.15.) Önkormányzati rendelet intézkedik azokra az esetekre is, amikor a polgármesteri döntést megszegik, vagy a bejelentést elmulasztják. Ezekben az esetekben településképi kötelezés alkalmazható, amelynek keretében településkép védelmi bírság szabható ki, továbbá az eredeti állapot helyreállítására, bontásra is kötelezhetők a szabályszegők.

Amennyiben nem biztos abban, hogy kell-e bejelentési eljárást lefolytatnia a tervezett tevékenységével kapcsolatosan kérjük, írjon az ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu email címre.

Tovább olvasom

Hatáskör

Dunakeszi Város Polgármestere

Szükséges dokumentumok, mellékletek

 • a településképi követelményeknek való megfelelést igazoló építészeti-műszaki terv,rendeltetésváltozás esetén a rendezési terv rendeltetésekre vonatkozó követelményeinek való megfelelést igazoló dokumentáció,amelyek az alábbiak:
  • építészeti- műszaki leírás, a telepítésről és az építészeti kialakításról,
  • helyszínrajz a kérelemmel érintett és a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével,
  • alaprajz,
  • homlokzatok,
  • utcaképi vázlat, színterv, látványtervek.

Díjszabás

A településképi bejelentési eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő

A településképi bejelentési eljárás illetékmentes.

Alkalmazott jogszabályok

 1. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 2. évi LXXIV törvény a településkép védelméről

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

A településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 15.) Önk. rendelet

Nyomtatvány

pdf ikon

Településképi bejelentési kérelem

Letöltés

Ügyleírás

Az eljárás célja, hogy Dunakeszi Város területére készülő, az épített környezet alakítását és védelmét érintő építészeti- műszaki tervek szakszerűségét és magas színvonalát elősegítése, valamint az ezzel kapcsolatos követelményeket érvényre juttassa. E körben különösen fontos a meglévő településkép értékeinek védelme, a településkép harmonikus alakításának elősegítése, a településrendezési és településfejlesztési döntések hatékony érvényre juttatása, az ezekkel ellentétes hatások mérséklése.

Tovább olvasom

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni építmény építésére, bővítésére, településképet érintő átalakítására irányuló építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljáráshoz, valamint az összevont telepítési eljárás integrált építési engedélyezési, ha a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló kormányrendelet szerint a területi vagy a központi építészeti-műszaki tervtanácsnak nincs hatásköre.

A kérelem benyújtása

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Elj. R.) 45. § (1) szerint:

A véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmező a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt az ÉTDR-be feltölti, és a településképi vélemény iránti kérelmet papír alapon nyújtja be az önkormányzat részére. Természetes személy a kérelmet és a dokumentációt is papír alapon nyújtja be az önkormányzat részére.

Hatáskör

Dunakeszi Város Polgármestere.

A településképi véleményezési eljárásban kiállítandó döntést a Polgármester a Főépítész szakmai álláspontja alapján hozza meg.

Szükséges okiratok, mellékletek

A papír alapon benyújtott településképi véleményezéshez 2 példány építészeti-műszaki dokumentációt kell benyújtani Az Elj. R. 45. §-ában foglaltaknak megfelelően

Ha a kérelem nem felel meg az Elj. R. 45. §-ában foglaltaknak az Önkormányzat egy ízben hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt.

Ügyintézés díjszabása

A településképi véleményezési eljárás illetékmentes.

Ügyintézési határidő

15 nap, hiánypótlási felhívás esetében 30 nap

Alkalmazott jogszabályok

 1. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 2. évi LXXIV törvény a településkép védelméről

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet

A településkép védelméről szóló 27/2017. (XII. 15.) Önk. rendelet

Nyomtatvány

pdf ikon

Településképi véleményezési kérelem

Letöltés